Rens taget med godkendte algebekæmpelsesmidler

Foråret er højsæson for at bekæmpe algevækst på taget. Uanset om du vælger at foretage algebekæmpelsen selv eller ringer efter nogen til at gøre det for dig, skal du være opmærksom på at algebekæmpelse alene må foretages med midler, der er godkendt hertil af Miljøstyrelsen.

Husk derfor altid at stille krav til de firmaer, du hyrer til at fjerne alger, om at de skal bruge godkendte bekæmpelsesmidler.

Stil krav til firmaet

Grønne begroninger på et tag er ofte mos eller alger. Hvis du gerne vil have fjernet de grønne begroninger på dit tag, kan du vælge at gøre det selv, eller ringe til et firma, som kan rense taget for dig.

Uanset om du vælger at foretage afrensningen selv, eller ringer efter nogen til at gøre det for dig, skal du være opmærksom på, at bekæmpelse af mos og alger kun må ske med midler, der er godkendt hertil af Miljøstyrelsen.

Husk derfor altid at kræve af det firma, du hyrer, at de skal bruge godkendte bekæmpelsesmidler. Det skal fremgå af etiketten på bekæmpelsesmidlet, at det er godkendt.

Mange alge- og mosmidler må slet ikke ledes til kloak. Miljøstyrelsen anbefaler, at de brugte midler altid opsamles og afleveres på genbrugsstationen, så er du på den sikre side.

Det er især vigtigt at samle op for dig, der har separatkloakering for regnvand. Det er afgørende for miljøet, at hverken koncentrerede eller opblandede midler afledes til regnvandskloakken, da denne kan lede direkte til sø eller å med stor miljøskade til følge.

Stil ved separatkloakering derfor altid som et krav til rensefirmaet, at alle afløb bliver spærret, og at firmaet samler rensevæsken op og fjerner den – og husk også at samle op og køre til genbrugsstation, hvis du selv renser.

Kun få godkendte midler på markedet

Algebekæmpelsesmidler indeholder, som andre bekæmpelsesmidler, farlige kemikalier, som er bestemt til at slå levende organismer ihjel. Det er derfor, der er indført en godkendelsesordning af disse midler.

Ved godkendelsen af midlet kigger myndighederne på, om det faktisk er effektivt til at bekæmpe alger, og om det er forsvarligt at anvende af både professionelle og private personer.

I Database for bekæmpelsesmidler ligger en oversigt over alle godkendte produkter.

Det er forbudt at anvende et bekæmpelsesmiddel, som ikke er miljøgodkendt

Det er forbudt efter kemikalieloven at foretage bekæmpelse af alger med et middel, der ikke er godkendt til algebekæmpelse. Straffen er som udgangspunkt bøde, men den kan stige til op til to års fængsel i grove tilfælde.

Hvis der bruges et ikke-godkendt algemiddel til at bekæmpe alger, er der ingen myndigheder, som har vurderet om midlet virker mod alger, eller om det er forsvarligt at anvende det. Det er en risiko, du dermed tager selv, i forhold til, hvilke skader du selv, din familie, din have eller dine øvrige omgivelser udsættes for.

Husk derfor altid selv at anvende godkendte midler, både til algebekæmpelse, træbeskyttelse og de mange andre opgaver i hjemmet, som der bruges biocider til.

Det skal stå på etiketten, at midlet er omfattet af godkendelsesordningen for bekæmpelsesmidler, og der skal stå et registreringsnummer. Husk altid at følge instruktionen på etiketten!

Er du i tvivl, kan du altid slå det op i Database for bekæmpelsesmidler.

Læs spørgsmål og svar om algebekæmpelse

Råd til professionelle tagrensere om algebekæmpelse