EU fornyelse af aktivstoffet glyphosat

Menneskers sundhed

EU vurderingen har vist, at glyphosat skal klassificeres for sundhedseffekter. Stoffet er af lav akut giftighed og er hverken hudirriterende eller allergifremkaldende. Glyphosat er øjenskadende og skal mærkes: ”H318: Forårsager alvorlig øjenskade”. EU vurderingen har vist, at glyphosat ikke skader arveanlæggene, ikke har kræftfremkaldende effekter, ikke er skadeligt for forplantningsevnen og ikke er fosterskadeligt. Der er ikke tegn på, at glyphosat er hormonforstyrrende, skadende for nerve- eller immunsystemet. Der er ikke nogen indikation af, at glyphosat skulle være irriterende for luftvejene eller have indvirkning på tarmfloraen.

Der er usikkerhed omkring, hvorvidt en urenhed skader arveanlæggende, men Miljøstyrelsen er, baseret på de tilgængelige studier, enig med Kommissionen i, at den fastsatte maksimalværdi for urenheden er tilstrækkeligt beskyttende. Desuden undersøges effekter på arveanlæggende for hvert plantebeskyttelsesmiddel indeholdende glyphosat, og data på det repræsentative produkt viser ikke skader på arveanlæggene.  

Ifølge EU vurderingen mangler der data på langtidseffekter for ét hjælpestof i det repræsentative produkt. Medlemslandenes eksperter har dog konkluderet, at der ikke var grund til at bede om ydereligere data, og der ikke er nogen uacceptabel risiko ved brug af produktet. Miljøstyrelsen er enig i, at der ikke er nogen uacceptabel risiko forbundet med produktet baseret på tilgængelige data. Miljøstyrelsens konklusion er baseret på vurdering af produktets hjælpestoffer foretaget i forbindelse med den nationale godkendelse af produktet. Data på produktet har vist, at produktet er af lav akut giftighed og ikke skader arveanlæggene.

Risikovurderingen har vist, at der er sikker anvendelse for sprøjteførere, arbejdstagere, naboer og forbipasserende samt for rekreative anvendelser. Miljøstyrelsen er enig med Kommissionen i, at den tilgængelige data på produktet ikke viser nogen uacceptabel risiko.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er vist sikker anvendelse for så vidt angår sundhed.

 

Miljø

EU-vurderingen har vist, at glyphosat skal miljøfareklassificeres. Det skal mærkes med "H411: Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer".

Glyphosat nedbrydes hurtigt i jord og danner et enkelt nedbrydningsprodukt, AMPA, som er langsomt nedbrydeligt. Modelberegninger viser dog, at hverken aktivstof eller nedbrydningsproduktet udvaskes i uacceptabelt omfang til grundvand.

Pga. den omfattende anvendelse af glyphosat udtrykker EU vurderingen bekymring for mulig transport til grundvand via infiltration fra overfladevand så som søer og vandløb. Da der ikke er fremlagt undersøgelser til at belyse betydningen af denne proces opfordres medlemslandende til at være særligt opmærksomme på denne problematik i forbindelse med vurdering af produktansøgninger. Miljøstyrelsen vurderer, at der foreligger omfattende moniteringsdata for glyphosat og AMPA, som bekræfter, at der ikke forekommer uacceptabel forurening af grundvand.

Den generelle EU vurdering har vist, at anvendelsen af glyphosat ved de højeste doseringer kan udgøre en risiko for pattedyr. En forfining af risikovurderingen til realistiske forhold i Nordeuropa vil kunne visse sikker anvendelse for pattedyr ved alle typer anvendelser. For de øvrige landlevende ikke-mål organismer viser EU vurderingen at anvendelsen er sikker. Det gælder dog for landplanter, at der er behov for risikoreducerende foranstaltninger, i form af bufferzoner. Vurderingen for vandplanter har ikke kunnet færdiggøres, men det vurderes, at der ved brug af risikobegrænsende foranstaltninger kan opnås sikker anvendelse. For de øvrige vandorganismer der er vist sikker anvendelse.

Pga. den omfattende anvendelse af glyphosat udtrykker EU vurderingen bekymring for mulig indirekte effekter på biodiversitet. Af EU vurderingen fremgår, at det ikke er muligt, at konkluder vedrørende eventuelle effekter på biodiversitet da der mangler en fremgangsmåde til at vurdere disse effekter. Påvirkninger af biodiversitet vurderes normalt ikke specifikt for pesticider, men vurderes indirekte ud fra de omfattende test og risikovurderinger for ikke målorganismer. Jf. ovenstående er der vist sikker anvendelse for ikke-målorganismer, forudsat der anvendes bufferzoner til land planter og der er i Danmark indført væsentlige nationale begrænsninger på anvendelsen af glyphosat.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er vist sikker anvendelse for så vidt angår miljø og grundvand.