Miljøstyrelsens involvering i vurdering af aktivstoffer

Miljøstyrelsen indgår i det fælleseuropæiske arbejde om vurdering af aktivstoffer til pesticidmidler. Vurderingsarbejdet omfatter dels vurdering af nye aktivstoffer og revurdering af allerede godkendte aktivstoffer. Aktivstoffer skal ifølge pesticidforordningen revurderes med et givent interval, der fastsættes i forbindelse med godkendelsen eller fornyelse af aktivstoffets godkendelse (typisk hvert 10. eller 15. år).

Inden aktivstoffer kan anvendes i pesticidmidler, skal de godkendes i EU og optages på EU’s positivliste. I forbindelse med aktivstoffernes revurdering prioriterer Danmark at indgå i vurderingsarbejdet for de stoffer, som indgår i godkendte pesticidmidler i Danmark. Det svarer til det princip, som Kommissionen følger ved fastlæggelse af arbejdsprogrammer for revurdering. Den prioritering er valgt med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af medlemslandenes ressourcer, da vurderingsarbejdet er særdeles tids- og ressourcekrævende. Prioriteringen er endvidere fastsat ud fra et ønske om, at Miljøstyrelsen besidder høj faglig kompetence inden for de stoffer, der kan påvirke miljø og sundhed i Danmark.

Vurderingen af nye aktivstoffer fordeles ikke blandt EU’s medlemslande, da det kun er allerede godkendte aktivstoffer, der er etableret et koordineret arbejde omkring. Det påhviler derfor erhvervet selv at finde et medlemsland, der vil påtage sig rollen som Rapporteur Member State (RMS) og co-RMS.

Prioriteringshensyn

Når MST beslutter sig for at påtage sig rollen som RMS eller co-RMS for vurdering af nye aktivstoffer sker ud fra en række prioriteringsprincipper ud fra følgende rækkefølge:

  1. Danmark/ansøger har kendskab til/erfaring med vurdering af lignende stoffer.
  2. Aktivstoffet har en positiv miljø- og sundhedsprofil/lav risiko for miljø og sundhed.
  3. Aktivstoffet har nye virkemåder, der kan bryde eller begrænse resistensudvikling.
  4. Aktivstoffet kan benyttes til nye anvendelser eller løse særlige udfordringer vedr. skadevoldere og/eller afgrøder.
  5. Aktivstoffet kan vurderes ud fra eksisterende datakrav og vejledninger.
  6. Aktivstoffet kan anvendes til afgrøder, der har stor erhvervsmæssig betydning i Danmark.
  7. Aktivstoffer med virkemåder, der findes på markedet i forvejen.

I sin vurdering tager MST udgangspunkt i ovenstående prioritering. Det er således ikke et krav, at aktivstofferne skal opfylde alle principperne, men det vægter tungere, jo flere principper et givent aktivstof kan opfylde. Endeligt vurderer MST henvendelserne med udgangspunkt i de tilgængelige ressourcer, da der skal være kapacitet til at antage opgaven.