Indberetning af sprøjtemiddeldata

I perioden 1. januar – 1. marts skal forbruget af pesticider i det forudgående kalenderår indberettes for hver enkelt golfbane sammen med oplysninger om størrelsen af golfbanens forskellige baneelementer.

Indberetningen foretages i Miljøstyrelsens IT-system som tilgås via VIRK, hvor du også kan læse nærmere om oprettelse, indberetning m.v. I fakta-boksen til højre finder du et link til en film, der guider dig igennem indberetning i Greendata.

Miljøstyrelsen fører kontrol med, om indberetningen foretages og om pesticidbelastningslofterne, som fastsat i den gældende golfbekendtgørelse, er overholdt.

Hvordan opretter man sig i Greendata? 

For at få adgang til Greendata, skal golfbanen først oprettes i Greendata med CVR-nummer og P-nummer. Dette gøres ved at sende en e-mail til Miljøstyrelsen til pesticider@mst.dk og oplyse golfbanens navn, CVR-nummer og P-nummer.

Skriv gerne ’Oprettelse i Greendata’ i emnefeltet på e-mailen. Det er CVR-nummeret på den virksomhed, der er juridisk ansvarlig for golfbanen, som skal oplyses til Miljøstyrelsen og registreres i Greendata

Når Miljøstyrelsen har oprettet golfbanen i Greendata kan brugerne logge på Greendata med MitID Erhverv, knyttet til CVR-nummeret.

Når man er logget på skal yderligere kontaktinformationer for golfbanen udfyldes i Greendata. Oplysningerne skal ajourføres ved ændringer.

Kontaktoplysninger

Under kontaktoplysninger skal man udfylde med oplysninger for det selskab, der har ansvar for driften af banen og for golfklubben, som anvender banen. Der kan være tale om de samme oplysninger, men det vil ikke altid være det. Som det tredje skal man indtaste kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse) på den medarbejder/greenkeeper, som anvender systemet og indberetter data til Miljøstyrelsen.

Oplysninger om størrelsen af banens arealer/elementer

Under "Arealoplysninger" skal golfklubben oplyse arealerne for de forskellige baneelementer (tees, greens osv.). Når arealoplysningerne gemmes, beregnes det samlede areal automatisk. Arealoplysningerne skal løbende justeres i Greendata, hvis der er ændringer i baneelementernes størrelse.

Planlægning af pesticidforbruget

Greendata har et modul kaldet 'Planlægning' der giver mulighed for at planlægge og/eller løbende registrere indeværende års pesticidforbrug, så man løbende kan holde øje med om belastningslofterne overholdes. Her kan man afprøve forskellige scenarier for anvendelse af pesticider og se konsekvenserne for belastningen. Ideen er, at greenkeeperen kan bruge planlægningsmodulet, til at finde frem til, hvordan banen plejes og hvilke midler, der kan anvendes, så der opnås mindst mulig belastning fra pesticider.   

Når man indtaster et givent forbrug, beregner systemet automatisk belastningen, og det vil fremgå med visning af røde belastningstal, hvis det gældende samlede belastningsloft for hvert af pesticidproduktgrupperne; insektmidler, svampemidler, ukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler overskrides. 

Det er vigtigt at bemærke, at der udelukkende er fastsat krav om overholdelse af det samlede loft for hver produktgruppe, dvs. henholdsvis ukrudts-, svampe-, insekt- og vækstreguleringsmidler.  

Obligatorisk indberetning

Forbruget af pesticider godkendt til brug på golfbanens spillearealer skal indtastes og systemet beregner herefter automatisk belastningen ud fra det indtastede forbrug. Størrelsen af golfbanens forskellige elementer skal også ajourføres. Du finder oplysninger om midler godkendt til brug på golfbanens spillearealer

Der er ikke pligt til at indberette i Greendata, hvis der ikke har været noget forbrug af pesticider. Man er dog altid velkommen til at indberette, at der ikke er anvendt pesticider (nulindberetning).

Bemærk, at listen over godkendte midler løbende ændrer sig i takt med at midler enten godkendes eller bliver ulovlige at anvende.

Midler, som i løbet af året bliver godkendt til anvendelse på golfbaner, vil løbende blive tilføjet i Greendata. Midler, som i løbet af året bliver ulovlige at anvende på golfbaner, vil blive stående i Greendata for det pågældende år, så det er muligt at indberette et forbrug, som blev foretaget, imens midlet stadig var lovligt at anvende.

Det er ikke muligt at indberette forbrug af pesticider, der ikke er godkendt til brug på golfbaner.

Man skal ikke indberette pesticidforbrug på arealer uden for spillearealet f.eks. parkeringspladser eller pesticidforbrug til bekæmpelse af invasive arter (på og uden for spillearealerne).

Husk at:

- der altid gælder pligt til at føre en sprøjtejournal for alle anvendelser af pesticider på og uden for banearealerne.

- det altid er sprøjteførerens ansvar at holde øje med, om et middel er lovligt at anvende på udbringningstidspunktet og at det anvendes korrekt.

Frivillig indberetning af andre forbrugsdata

Her kan golfklubben indberette vand-, energi- og gødningsforbrug til brug for DGU's udarbejdelse af golfbranchens samlede grønne regnskab (Golfens Grønne Regnskab).

Ud over de obligatoriske data for pesticidforbruget kan golfklubberne frivilligt indberette andre forbrugsdata, som vand-, energi og gødningsforbrug, som anvendes til golfbranchens grønne regnskab. Miljøstyrelsen sender de frivillige data fra golfklubberne til Dansk Golf Union (DGU), hvis golfklubberne godkender det i forbindelse med indsendelsen af indberetningen i Greendata. DGU anvender data til at udarbejde branchens samlede grønne regnskab.