Golfbaner

Anvendelse af pesticider på golfbaner med mindst 9 huller er omfattet af kravene i 'Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner'. Der er bl.a. fastsat øvre grænser for en golfbanes pesticidbelastning, såkaldte belastningslofter, og krav om, at pesticidforbruget på hver golfbane skal indberettes årligt til Miljøstyrelsen.

Baggrund for reglerne

Golfbaner i Danmark med mere end 9 huller dækker samlet 12-13.000 hektar. Græsarealerne på golfbaner kan angribes af både ukrudt, sygdomme og skadedyr, som golfbanerne ønsker at bekæmpe af hensyn til kvaliteten af golfbanen. Derfor er der gennem tiden blevet anvendt pesticider til bekæmpelse af ukrudt, svampesygdomme og insektangreb, samt til vækstregulering.

I 2005 blev der indgået en frivillig pesticidaftale mellem golfbranchen, Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om udfasning af brugen af pesticider på golfbaner. Da målene i aftalen ikke blev opnået blev aftalen i 2011 afløst af en bred politisk aftale om fastsættelse af regler på området. Derfor blev der i 2013 udstedt en bekendtgørelse som indførte regler for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner med mere end 9 huller (golfbekendtgørelsen). 

Find den gældende golfbekendtgørelse.

Siden 2013 er der sket et stort fald i både pesticidforbruget og pesticidbelastningen på de danske golfbaner, læs nærmere om udviklingen i pesticidforbruget.

Reglerne

Her på siden, og de underliggende sider, kan du læse om reglerne for brug af pesticider på golfbaner. Du kan også læse mere i Miljøstyrelsens vejledning til golfbekendtgørelsen.

For golfbaner er der i golfbekendtgørelsen fastsat krav om bl.a. overholdelse af de fastsatte belastningslofterne, årlig indberetning af pesticidforbruget, at der føres sprøjtejournal og at der anvendes mulige alternativer til pesticider til bekæmpelse af skadegørere og brug af de mindst belastende pesticider.

Miljøstyrelsen fører administrativ kontrol med overholdelse af reglerne og der foretages også fysisk kontrol på golfbanerne, som udføres af Landbrugsstyrelsen. Overtrædelse af reglerne kan blive politianmeldt og straffet med bøde.

Lofter for pesticidbelastningen

Af golfbekendtgørelsen fremgår de aktuelle øvre grænser (belastningslofter) for, hvor meget pesticidforbruget på golfbanerne må belaste miljø og sundhed. Pesticidbelastningslofterne bliver løbende revurderet efterhånden som nye pesticider bliver godkendt eller eksisterende midler bliver ulovlige at anvende.

Det enkelte pesticids belastningstal er summen af dets sundheds- og miljømæssige belastning pr. kg eller liter af midlet. Det fastsatte samlede belastningsloft for golfbaner, i hver af de fire pesticidproduktgrupper; insektmidler, svampemidler, ukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler angiver den tilladte belastning af miljø og sundhed pr. hektar af golfbanen. Belastningslofterne er fastsat af Miljøstyrelsen på baggrund af en vurdering af behovet for anvendelse af pesticider på de enkelte baneelementer samt hvilke pesticider, der er godkendt til formålet og deres respektive belastningsværdi.

Kriterierne der indgår i fastsættelsen af belastningslofterne er nærmere forklaret i Miljøstyrelsens vejledning om golfbekendtgørelsen.

Belastningsloftet for vækstreguleringsmidler er pr. 1. januar 2025 fastsat til 0. Det skyldes, at det vurderes ikke at være nødvendigt at anvende vækstreguleringsmidler for at opnå en god spillekvalitet på golfbanen.  I en overgangsperiode gældende i 2024 vil det dog være muligt at anvende godkendte vækstreguleringsmidler inden for det tidligere gældende belastningsloft på 0,312 pr. ha for vækstreguleringsmidler.

Det nuværende belastningsloft blev fastsat på baggrund af et tidligere godkendt vækstreguleringsmiddel, med et relativt lavt belastningstal: Clipless NT (reg.nr. 11-63). Clipless NT havde dog frist for anvendelse og besiddelse d. 31. december 2023 og kan derfor ikke længere anvendes. Det uændrede loft, som gælder i 2024, giver en vis mulighed for at anvende andre vækstreguleringsmidler i 2024, som er godkendt til anvendelse på golfbaner.

Miljøstyrelsens liste over midler godkendt til anvendelse på golfbaner, fremgår hvilke vækstreguleringsmidler, der på et givent tidspunkt er godkendt til brug på golfbaner. Pr. 1. januar 2024 er der kun et godkendt vækstreguleringsmiddel, nemlig midlet Primo Maxx Pro (reg.nr. 1-293), som med et belastningstal på 0,5433 pr. liter kun i begrænset omfang kan anvendes på greens på golfbaner inden for det gældende belastningsloft. 

Indberetning af forbruget af pesticider og størrelsen af golfbanens arealer

Reglerne for anvendelse af pesticider på golfbaner betyder bl.a., at pesticidforbruget på hver golfbane skal indberettes årligt til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal foretages i Miljøstyrelsens IT-system 'Greendata'.

I Greendata er alle midler, der er godkendt til anvendelse på golfbaner, indtastet, sammen med det pågældende middels belastningstal. Når forbruget er indberettet, beregner Greendata automatisk pesticidbelastningen pr. ha for hhv. insektmidler, ukrudtsmidler, svampemidler og vækstreguleringsmidler og det fremgår i Greendata om belastningslofterne er overholdt.

I Greendata er der også et planlægningsmodul, som man kan anvende i planlægningen og den løbende drift af golfbanen og derved løbende holde øje med om belastningslofterne er overholdt.

Du kan læse mere om Greendata og indberetning her

Du kan læse mere om pesticider godkendt til brug på golfbaner her

Krav om forebyggende tiltag og alternativ bekæmpelse  

Der er fastsat en række andre regler i golfbekendtgørelsen, som golfklubberne skal være opmærksomme på. Herunder, at golfklubberne skal forebygge angreb af skadevoldere, og at de altid, inden de træffer beslutning om at anvende pesticider, skal undersøge, om ukrudt, skadedyr, mv. kan bekæmpes med alternative midler eller metoder i stedet for at anvende kemiske pesticider. 

Andre relevante regler om anvendelse af pesticider, som også gælder for golfbaner

Ud over reglerne i golfbekendtgørelsen gælder en række andre regler for brug af pesticider. Eksempelvis regler om opbevaring og anvendelse af pesticider, krav om uddannelse og autorisation, om ulovlig import, syn af sprøjter samt vaskepladser.