Faktaark: Mærkning af kosmetik

Alle kosmetiske produkter skal være mærket efter reglerne i artikel 19 i kosmetikforordningen. Kosmetiske produkter kan bl.a. være ansigtscreme, bodylotion, deodorant, sæbe, shampoo, hårfjerningsmiddel, hårfarve, barberskum, make-up, tandpasta, neglelak og solcreme.

Krav til beholder og emballage

Nedenstående oplysninger skal anføres på både beholder og emballage med de undtagelser, der er nævnt nederst på siden.

Oplysningerne skal være angivet med uudslettelige, letlæselige og synlige bogstaver.

Oplysningerne i punkt 2, 3, 4 og 6 nedenfor skal være affattet på dansk. Øvrige oplysninger på produktet behøver ikke være på dansk.

 1. (Firma)navn og adresse på den ansvarlige person. Disse må gerne være forkortede, men skal være informative nok til, at man kan identificere den pågældende og sende et fysisk brev til adressen. En webadresse er ikke acceptabel. Hvis produktet er importeret fra et ikke-EU land, skal oprindelseslandet desuden fremgå.
 2. Det nominelle indhold angivet i vægt eller volumen. Hvis et produkt normalt sælges i flerstyksemballage, hvor vægt eller volumen har ringe betydning, kan man nøjes med at skrive styktallet på emballagen. Et eksempel er vådservietter, som altid sælges i flerstykspakninger. Undtaget fra reglen er også pakninger, som indeholder mindre end fem gram eller fem milliliter, gratis prøver og engangspakninger.
 3. "Mindsteholdbarhedsdatoen", forstået som den dato, hvor produktet ved hensigtsmæssig opbevaring bevarer sin virkning og stadig er sikker at anvende for forbrugeren. Datoen kan angives med teksten: "Bør anvendes inden udgangen af...." (måned og år eller dag, måned og år).  Datoen for mindsteholdbarhed eller en oplysning om, hvor på emballagen den er anført, kan også anbringes efter dette symbol:

Hvis en særlig opbevaring er nødvendig, skal dette angives (fx hvis produktet skal opbevares køligt eller mørkt). 
Mindsteholdbarhedsdatoen er ikke obligatorisk for produkter med længere holdbarhed end 30 måneder. For disse produkter skal derimod anføres en angivelse af, hvor længe efter åbning et produkt er sikkert at anvende. Dette angives med nedenstående symbol for ”Periode efter åbning” efterfulgt af tidsrummet (måneder eller år). Dette gælder dog ikke, hvis holdbarhed efter åbning ikke er relevant.

 1. Særlige forsigtighedsregler (sikkerhedsforskrifter), herunder særligt de, der følger af bilag III-VI i kosmetikforordningen og eventuelle særlige forsigtighedsregler for produkter til erhvervsmæssig brug. Her skal anføres en brugsanvisning, hvor der er tale om et produkt, som kræver vejledning for kunne at anvende det korrekt og sikkert af slutbrugeren. 
 2. Fabrikationsseriens nummer eller referenceangivelse (batchnummer) således, at dato og sted for produktionen kan identificeres.
 3. Produktets funktion, medmindre det fremgår klart af produktets samlede præsentation. Ikke-danske ord, der er blevet velintegreret i det danske sprog, behøver ikke at oversættes, fx shampoo, eyeliner og lign.
 4. Indholdsdeklarationen, der oplyser om alle ingredienser/bestanddele i det kosmetiske produkt, der er bevidst tilsat under fremstillingsprocessen. Listen  opstilles i rækkefølge efter aftagende vægt på det tidspunkt, de tilsættes produktet. Listen indledes med udtrykket "Ingredients".

Krav til indholdsdeklarationen

 • Ingredienserne skal anføres med deres INCI navn i faldende rækkefølge efter deres indhold. INCI er det fælles navngivningssystem for kosmetiske ingredienser (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
 • Visse stoffer anses ikke for at være ingredienser. Det gælder urenheder i de anvendte råvarer og tekniske hjælpestoffer, der anvendes ved fremstillingen, men som ikke indgår i det færdige produkt.
 • Parfumerende og aromatiske forbindelser og deres råmaterialer angives som "parfum" eller "aroma".
 • En række parfumestoffer er derudover deklarationspligtige, hvis de forekommer i produktet med over 0,01% for produkter, der skylles af og 0,001% for produkter, der ikke skylles af. Disse stoffer skal angives i indholdsdeklarationen både som ”parfum” og med deres INCI navn.  Både Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen har udarbejdet vejledning omkring deklaration af parfumestoffer. Se dem nederst på siden. 
 • Ingredienser i en koncentration på < 1% kan anføres i vilkårlig rækkefølge efter de øvrige ingredienser, hvis koncentrationen er højere end 1%.
 • Ingredienser, der er på nanoform skal angives ved at ingrediensens INCI navn efterfølges af ordet "nano" i parentes. Eks.: "Tris-biphenyl triazine (nano)". Se mere på Miljøstyrelsens side om  nanomaterialer i kosmetik  og  Kommissionens information om nanomaterialer
 • Farvestoffer, undtaget hårfarvestoffer, kan anføres i vilkårlig rækkefølge efter de øvrige ingredienser. For dekorativ kosmetik, der markedsføres i en række farvenuancer, kan farvestofferne deklareres ved, at man anfører alle de farvestoffer, der er anvendt i hele serien, når blot man tilføjer ordene "kan indeholde" eller +/-. Det gælder eksempelvis læbestift, øjenskygge, rouge, pudder, mascara og neglelak.

Undtagelser fra reglen om, at mærkning skal være på både beholder og emballage 

 • Fabrikationsnummeret skal kun fremgå af emballagen, hvis der ikke er plads på selve beholderen, altså hvis det i praksis er umuligt på grund af det kosmetiske produkts ringe størrelse.
 • Indholdsdeklarationen må godt kun fremgå af emballagen.
 • For indholdsdeklarationen og forsigtighedsreglerne gælder desuden, at hvis det i praksis ikke er muligt at angive disse oplysninger efter reglerne, kan man anføre oplysningerne på en etiket, en seddel, et kort eller et bånd, der vedlægges eller fastgøres til produktet. Der skal i så fald henvises til disse oplysninger ved brug af forkortelser eller nedenstående hånd-bog-symbol - medmindre dette i praksis ikke er muligt. 
  Henvisningen til forsigtighedsreglerne skal ske på beholder eller emballage og henvisningen til indholdsdeklarationen skal ske på emballage.

Hvis det ikke er muligt at fastgøre en seddel, et bånd, et kort eller en etiket til produktet, fx ved sæber, badekugler og andre små produkter uden emballage, skal indholdsdeklarationen fremgå af et opslag i umiddelbar nærhed af den beholder, som de sælges fra. Se også bekendtgørelse om kosmetiske produkter  for bestemmelser om kosmetiske produkter, der ikke er færdigpakkede.

Ansvar

Kun kosmetiske produkter, for hvilke en juridisk eller fysisk person er blevet udpeget til at være »ansvarlig person« inden for Fællesskabet, må bringes i omsætning.

Den ansvarlige person sikrer, at ethvert kosmetisk produkt, som bringes i omsætning, er mærket korrekt.

Hvis en distributør videreforhandler produkterne, skal denne virksomhed kontrollere:

 • At mærkningen vedr. navn og adresse på ansvarlig person, fabrikationsseriens nummer samt indholdsdeklarationen er til stede på produktet
 • At sprogkravene er opfyldt for det konkrete land, som produktet markedsføres i
 • At mindsteholdbarhedsdatoen ikke er udløbet.

Reglerne skal hjælpe forbrugerne

Reglerne har primært til formål at sikre, at forbrugerne får væsentlige oplysninger om produkterne, såsom indholdsstoffer og korrekt anvendelse af produktet.

Kontrol

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at et produkt skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Bekendtgørelse om kosmetiske produkter , retsinfo.dk

Kosmetikforordningen (EF) nr. 1223/2009  (den konsoliderede version af 31.juli 2022)