In situ genererende aktivstoffer er omfattet af biocidforordningen

Nogle produkter genererer biocidaktivstoffer, når de anvendes. Disse in situ-genererede aktivstoffer er omfattet af biocidforordningens regler om godkendelse.

Biocidforordningen betyder, at en helt ny type af produkter nu bliver berørt af EU’s fælles regler på biocidområdet. Produkter, der genererer aktivstoffer ved brug (på latinsk "in situ" eller "på stedet"), skal leve op til et krav om, at det genererede aktivstof skal være godkendt af EU eller være under vurdering i EU’s revurderingsprogram for aktivstoffer. Dette gælder, selv om produkterne ikke indeholder aktivstoffer, når de bringes ud på markedet.

Aktivstofferne kan f.eks. genereres ved en kemisk reaktion eller ved elektrolyse.

Selve produktet, som genererer aktivstoffer, er ikke omfattet af reglerne om produktgodkendelse. Det er derimod de stoffer, som produktet indeholder, og som biocidaktivstofferne genereres ud fra. I EU’s terminologi kaldes disse for "precursors". De skal derfor godkendes efter reglerne om godkendelse af biocidholdige produkter.

Et eksempel vil være en ozongenerator. Her er ozon det biocidaktivstof, som skal være godkendt, før ozongeneratoren må bringes på markedet. Selve udstyret, dvs. generatoren, kræver ikke godkendelse som biocidholdigt produkt. Det, som er behandlet med ozon fra ozongeneratoren, bliver ikke betragtet som en behandlet artikel. En ozongenerator har desuden ingen precursors, da ozonen dannes ud fra ilten i luften.

Et andet eksempel er en desinfektion af drikkevand med kemikalierne natriumsulfit og natrium hydrogensulfit. Begge stoffer dannes in situ ved iltning af natriumhydrosulfit, som kommer i form af et stabilt pulver. Sidstnævnte er "precursor" og skal godkendes. Det samme skal de to kemikalier, som dannes ved iltningen.

Læs faktaarket om biocidprodukter med in situ-genererede aktivstoffer.