I tvivl om dit ansvar?

Hvis ingen andre har taget ansvar for, at produktet er lovligt − så hviler ansvaret på dig.

Det er den virksomhed, som markedsfører biocidproduktet i Danmark, der skal sørge for, at produktet er lovligt. Det vil ofte være producenten eller importøren, som sælger videre til andre virksomheder, eksempelvis en forhandler. Det vil imidlertid ikke fritage forhandlere for ansvar, hvis produktet ikke er lovligt.

Sørg derfor i god tid at få overblik over de krav, som produktet skal leve op til, men sørg også for at få afklaret, hvem der sørger for, at produktet lever op til disse krav. I nogle tilfælde vil det ikke give sig selv, og du skal derfor sikre dig, at nogen i produktets leverandørkæde påtager sig ansvaret for godkendelser og produktets lovlighed.

Hvis ingen andre har taget ansvar for, at produktet er lovligt − så hviler ansvaret på dig.

Herunder kan du læse mere om, hvordan ansvaret typisk fordeles ud gennem værdikæden.

Ordforklaringer

At "markedsføre et produkt i Danmark" betyder at gøre et biocidprodukt tilgængeligt i Danmark. Tilgængeliggørelse omfatter salg, levering, distribution og anvendelse af biocidproduktet.

Biocidforordningens definition:

 • "At gøre tilgængelig på markedet": Enhver levering af et biocidholdigt produkt eller en behandlet artikel med henblik på distribution eller anvendelse som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag.

At "introducere et produkt på markedet" betyder at bringe et biocidprodukt i omsætning i Danmark. At bringe et produkt i omsætning defineres ved, at det er første gang produktet gøres tilgængeligt i Danmark.

Biocidforordningens definition:

 • "At bringe i omsætning": Første tilgængeliggørelse på markedet af et biocidholdigt produkt eller en behandlet artikel.

Producenter

Producenter er juridisk ansvarlige for, at de produkter, de markedsfører, er lovlige. Hvis du producerer et biocidprodukt, skal du kunne svare ja til følgende spørgsmål:

 • Er biocidprodukt og aktivstoffer godkendte eller under godkendelse?
 • Er leverandøren af aktivstoffet eller en anden i leverandørkæden (dig selv) opført registreret på artikel 95-listen?
 • Overholder produktet kravene til mærkning og markedsføring?

Her kan du læse mere om, hvad spørgsmålene indebærer.

Hvis du fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året – eller materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt – har du pligt til at anmelde stofferne til Produktregistret.

Importører

Importører er juridisk ansvarlige for, at de produkter, de markedsfører, er lovlige. Hvis du importerer et biocidprodukt, skal du kunne svare ja til følgende spørgsmål:

 • Er biocidprodukt og aktivstoffer godkendte eller under godkendelse?
 • Er leverandøren af aktivstoffet eller en anden i leverandørkæden opført registreret på artikel 95-listen?
 • Overholder produktet kravene til mærkning og markedsføring?

Her kan du læse mere om, hvad spørgsmålene indebærer.

Hvis du importerer et biocidprodukt fra et land uden for EU, skal du registreres på artikel 95-listen som "product supplier" for de aktivstoffer, som dit produkt indeholder.

Hvis du fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året – eller materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt – har du pligt til at anmelde stofferne til Produktregistret.

Distributører, grossister og forhandlere

Distributører, grossister og forhandlere er juridisk ansvarlige for, at de produkter, de markedsfører, er lovlige. Hvis du forhandler et biocidprodukt, skal du kunne svare ja til følgende spørgsmål:

 • Er biocidprodukt og aktivstoffer godkendte eller under godkendelse?
 • Er leverandøren af aktivstoffet eller en anden i leverandørkæden opført registreret på artikel 95-listen?
 • Overholder produktet kravene til mærkning og markedsføring?

Her kan du læse mere om, hvad spørgsmålene indebærer.

Hvis du udelukkende forhandler biocidprodukter – og altså hverken producerer eller importerer biocidprodukter – så vil producenten eller importøren typisk have sørget for, at produktet er lovligt at markedsføre i Danmark. Bed derfor dem om at levere den nødvendige dokumentation for, at produktet er lovligt.

Hvis produktet er lovligt nu, men produktet selv eller produktets aktivstof får afvist sin ansøgning om godkendelse, kan det fortsat sælges i en periode på seks måneder efter afvisningen. Derefter skal salg og markedsføring helt stoppe. Lagerbeholdningen skal være udtømt senest et år efter afvisningen, hvorefter produktet vil være ulovligt at opbevare.

Som distributør, grossist eller forhandler bør du være særligt opmærksom på at få sikkerhed for, at produktet overholder kravene til mærkning og markedsføring. Disse krav er dels defineret i biocidforordningen, dels i EU's CLP-forordning, som omhandler klassificering, mærkning og emballering.

Hvis du fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året – eller materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt – har du pligt til at anmelde stofferne til Produktregistret.

Professionelle brugere

Professionelle brugere er juridisk ansvarlige for, at de produkter, de anvender, er lovlige. Hvis du udelukkende bruger biocidprodukter – og altså hverken producerer, importerer eller sælger – biocidprodukter, så har du kun to forpligtelser:

 • Du skal sikre dig, at biocidproduktet er lovligt i Danmark. Spørg din leverandør.
 • Du skal overholde reglerne for brug, opbevaring og bortskaffelse af produktet. Der kan eksempelvis være krav om brug af beskyttelsesudstyr til specifikke produkter.

Et godkendt produkt vil altid have dansk etiket og en dansk vejledning eller indlægsseddel, men det er ikke tilstrækkeligt til at vide sig sikker på, at produktet er godkendt. Hvis du har mistanke om, at et produkt ikke er godkendt, bør du kontakte din leverandør.

Hvis produktet er lovligt nu, så vil det fortsat være lovligt at anvende, selv om Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) eller en anden myndighed går i gang med at vurdere, om produktet selv eller produktets aktivstof fortsat skal være godkendt.

Hvis produktet er lovligt nu, men produktet selv eller produktets aktivstof får afvist sin ansøgning om godkendelse, skal brugen af produktet ophøre hurtigst muligt og senest indenfor 6 måneder efter den officielle afgørelse om afvisning – og produktrester skal ryddes fra lageret senest et år efter afvisningen, hvorefter produktet vil være ulovligt at opbevare. Produktrester skal afleveres korrekt på et godkendt modtageanlæg, fx en genbrugsstation.