6. Bestående anlæg omfattet af særlige regler for listevirksomheder

Fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018, og er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder, skal sende oplysninger til tilsynsmyndigheden, hvis de fortsat skal være i drift efter hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2030.

6.1. Indsendelse af oplysninger

Bestående fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder skal sende oplysninger til tilsynsmyndigheden senest følgende datoer:

  • Den 1. september 2023, hvis fyringsanlægget er > 5 MW og < 50 MW. (§ 82, stk. 1).
  • Den 1. september 2028, hvis fyringsanlægget er ≥ 1 MW og ≤ 5 MW. (§ 83, stk. 1).

Oplysningerne, der skal sendes, fremgår af bilag 1, del 2, til bekendtgørelsen. (§ 82, stk. 1, og § 83, stk. 1).

Som en del af fremsendelsen kan der søges om dispensation fra:

  • Emissionsgrænseværdien for støv fra visse træfyrede anlæg > 5 MW. (§ 54).
  • Emissionsgrænseværdien for SO2 for halmfyrede anlæg > 5 MW. (§ 55).
  • Emissionsgrænseværdien for NOx for gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW. (§ 56).
  • Krav til iltindhold i biomassefyrede kedelanlæg. (§ 57).

Se nærmere om reglerne for dispensation, herunder kriterier for at opnå dispensation.

Oplysninger skal fremsendes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges (§ 87).

Bestående fyringsanlæg kan ikke blive omfattet af bekendtgørelsen før tid, dvs. før den 1. januar 2025 eller den 1. januar 2030, heller ikke selvom om de fremsender oplysninger før tid.

6.2. Behandling af fremsendte oplysningerProcestrin for tilsynsmyndighedens behandling af fremsendte oplysninger
Fyringsanlæg på > 5 MW og < 50 MWFyringsanlæg på ≥ 1 MW og ≤ 5 MW
1Vurdering af om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3, 4 og 6 fra den 1. januar 2025 (§ 82, stk. 2, nr. 1).Vurdering af om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3, 4 og 6 fra den 1. januar 2030 (§ 83, stk. 2, nr. 1).
2

Vurdering af om evt. anmodning om dispensation efter:

  •   § 54 (støvgrænseværdi),
  •   § 55 (SO2-grænseværdi),
  •   § 56 (NOx-grænseværdi) og
  •   § 57 (Iltkrav)
kan imødekommes (§ 82, stk. 2, nr. 2).
Vurdering af om evt. anmodning om dispensation efter § 57 (iltkrav) kan imødekommes. (§ 83, stk. 2, nr. 2).
3Vurdering af om der skal fastsættes skærpede emissionsgrænseværdier for at kunne opfylde kravet om bedste tilgængelige teknik (§ 82, stk. 2, nr. 3 og § 83, stk. 2, nr. 3)
4Vurdering af om der skal træffes afgørelse om skærpede eller supplerende krav om indretning og drift (§ 82, stk. 2, nr. 4 og § 83, stk. 2, nr. 4)
5Senest den 1. januar 2024 meddeler tilsynsmyndigheden evt. § 41-påbud om dispensation, skærpede eller supplerende krav, og oplyser virksomheden om, at de oplysninger, der er listet i § 93, stk. 6, og evt. § 41-påbud vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration (DMA) (§ 82, stk. 3).Senest den 1. januar 2029 meddeler tilsynsmyndigheden evt. § 41-påbud om dispensation, skærpede eller supplerende krav, og oplyser virksomheden om, at de oplysninger, der er listet i § 93, stk. 6, og evt. § 41-påbud vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration (DMA) (§ 83, stk. 3).
6a

Hvis tilsynsmyndigheden meddeler § 41-påbud, offentliggøres påbuddet og de oplysninger, der er listet i § 93, stk. 6, samtidigt med afsendelse af påbuddet (§ 93, stk. 4).

Hvis tilsynsmyndigheden ikke meddeler § 41-påbud offentliggør tilsynsmyndigheden de oplysninger, der er listet i § 93, stk. 6, senest den 1. januar 2024 (§ 93, stk. 5, nr. 3).

Hvis tilsynsmyndigheden meddeler § 41-påbud, offentliggøres påbuddet og de oplysninger, der er listet i § 93, stk. 6, samtidigt med afsendelse af påbuddet (§ 93, stk. 4).

Hvis tilsynsmyndigheden ikke meddeler § 41-påbud offentliggør tilsynsmyndigheden de oplysninger, der er listet i § 93, stk. 6, senest den 1. januar 2029 (§ 93, stk. 5, nr. 4).

6b

Offentliggørelsen omtalt under punkt 6a sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages for aktindsigt. (§ 93, stk. 8).

Tilsynsmyndigheden oplyser desuden, at der er adgang til aktindsigt i øvrige oplysninger, den er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. (§ 93, stk. 9).

Der er særlige regler for offentliggørelse, hvis afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer påklages. (Se § 93, stk. 7).

 

Den 1. januar 2025 bortfalder miljøgodkendelsens vilkår om emissionsgrænseværdier og egenkontrol for fyringsanlæg > 5 MW og < 50 MW, som er omfattet af de særlige regler om listevirksomheder (§ 100, stk. 1 og 3, § 102, stk.1, og § 104, stk.1).

Den 1. januar 2030 bortfalder vilkår om emissionsgrænseværdier og egenkontrol for fyringsanlæg ≥ 1 MW og ≤ 5 MW, som er omfattet af de særlige regler om listevirksomheder  (§ 100, stk. 2 og 3, § 101, § 102, stk. 2, § 103 og § 104, stk. 2).

Det er ikke et krav i bekendtgørelsen, men tilsynsmyndigheden bør som god service oplyse virksomheden om, hvilke vilkår og godkendelser der bortfalder hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2030.

Afsnit 6.2 er ændret den 9. januar 2024.