Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

Teknologiudviklingsprogrammet blev etableret tilbage i 1996, og der afsættes hvert år midler på Finansloven til teknologipuljen, som man kan søge midler fra. Teknologipuljen administreres af Miljøstyrelsen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med teknologipuljen er at projekterne skal:

  • Anvendes til udvikling og dokumentation af teknologier, der kan anvendes under danske forhold og på typiske forureningskomponenter.
  • Definere grænser for det teknisk mulige indenfor blandt andet oprensningsniveauer, behandlingsteknologi, billiggørelse og dokumentation.
  • Sikre, at resultaterne fra de udførte projekter bliver tilgængelige for alle interesserede parter, herunder særligt de myndigheder som skal vurdere afværge eller oprydningsprojekter.

Puljen fungerer som en tilskudsordning, hvor det er muligt at søge midler til projekt om afprøvning og/eller udvikling af ny rensnings- og afværgeteknologier på jord- og grundvandsområdet.

Hvem kan søge tilskud?

Både offentlige, private og firmaer kan søge om tilskud til et kommende projekt. Derudover kan Miljøstyrelsen igangsætte udredningsprojekter og andre projekter om jordforurening.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der udsendes hvert år et program, hvorefter det er muligt at søge om midler til projekter. Der kan søges til projekter omkring erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger.

Det er målsætningen at ca. 50 % af bevillingen gives som tilskud og resterende ca. 50 % af bevillingerne benyttes til projekter initieret af Miljøstyrelsen.

Hvordan søges der tilskud?

Hvis man ønsker at søge tilskud, fremgår proceduren herfor af programmet for ordningen, som udgives i begyndelsen af hvert år. For yderligere information kan man kontakte Miljøstyrelsen Cirkulær Økonomi & Affald, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, tlf. 72 54 40 00, e-mail: joaff@mst.dk

Udvælgelse

På baggrund af en teknisk faglig gennemgang af de indkomne forslag fra både regioner og private bygherrer udvælges en række projekter med henblik på en nærmere gennemgang. Ved udvælgelsen af projekterne, tages der udgangspunkt i, at de er repræsentative for de danske geologiske forhold, samt at forureningstyperne indgår i programmet. Disse kriterier er med til at sikre, at der kan uddrages generelle erfaringer fra projekterne. Derudover lægges der vægt på, at der forekommer medfinansiering samt at der er flere medansøgere, dette er dog ikke et krav.

Offentliggørelse

Der udarbejdes publikationer af de afsluttede projekter, som efterfølgende bliver offentliggjort på denne side, hvor det vil være muligt at læse om projektet og resultaterne heraf.

Teknologiprogram 2023 - Ansøgningsfrist 15. november 2023