Udgivelser

Styrelsen har gennemført en række kortlægninger og undersøgelser vedrørende råstofindvinding på havet.
Resultaterne samles i rapporter.

Marin råstofkortlægning

Kriegers Flak: revideret råstofopgørelse 2019 - Opdatering af GEUS rapport 78/2013. Rapport 2019/36. GEUS (2019)

Marin råstofkortlægning af Aalborg Bugt (2016)

Marin råstofkortlægning i 10 områder i indre danske farvande (2015)

Marin råstof- og naturtypekortlægning i Nordsøen (2012)

Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat og vestlige Østersø (2011) 

Kortlægninger og undersøgelser vedrørende Øresund

Øresunds naturværdier og råstofressourcer (2018)

Stiksugning i det nordlige Øresund (2018)

Ny miljøundersøgelse af "Disken", Øresund (2018)

Råstofindvindingens effekt på bestanden af marsvin i det nordligste Øresund (2018)

Kortlægning af fiskenes levesteder i den danske del af Øresund (2016)

Marin råstofkortlægning og miljøundersøgelser i Øresund (2015)

Erhvervsøkonomisk analyse af råstofindvinding i Øresund (2015)

Miljøvurdering af fællesområdet Disken (2014)

Rapporter vedrørende Kattegat, Skagerak og de indre danske farvande

Detaljeret bearbejdning af kortlægningsresultater fra Kriegers Flak med speciel fokus på tolkning af Energinet DK data  (2013) 

Detaljeret bearbejdning af kortlægningsresultater for de marine råstofressourcer i områderne Århus Bugt, Samsø Nordøst, Smålandsfarvandet og Øresund (2013)

Evaluering af marine råstofressourcer i det Nordlige Kattegat (2013)

Detaljeret bearbejdning af kortlægningsresultater for de marine råstofressourcer i områderne Køge Bugt, Fakse Bugt og nord for Fyn (2013)

Evaluering af marine sand- og grusressourcer i det sydlige danske havområde - Lillebælt, Østersøen Vest, Femern Bælt, Gedser (2013)

Evaluering af marine råstofressourcer i det sydlige Kattegat (2012)

Andre rapporter

Evaluering af ansøgnings- og tilladelsesmodel samt vederlag for råstofindvinding fra hav (2020)

Markedsanalyse af råstofområdet (sand, grus, ral) (2017)

Konsekvensvurdering af stiksugning (2017)

Miljøeffekter ved anvendelse af store fartøjer til råstofindvinding på havbunden (2010) 

Biologisk screening ved dykning og sonar. Karrebæksminde. Engelsk udgave  (2007)

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav (2006)

Bæredygtigt samspil land/hav (2004)

Råstofindvinding på havbunden - hvor - hvordan - hvor meget (2003)

Råstofindvinding - energiforbrug og emissioner (2000)

Notater vedrørende råstofloven:

Forbedrede konkurrenceforhold ved råstofindvinding på havet (2013) Rapport fra arbejdsgruppe om forbedrede konkurrenceforhold mellem virksomheder, som indvinder råstoffer på havet. 

Notat vedr. evaluering af råstofloven (2012) Evalueringen vedrører råstoflovens ændringer per 1. januar 2010, hvor der bl.a. blev indført vederlag på råstoffer som indvindes på havet samt en auktionsmodel. 

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på Obfuscated Email.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.