Årlig indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsatsen

Tilsynsmyndighederne skal hvert år senest den 1. april verificere og godkende data om miljøtilsyns- og godkendelsesindsatsen for perioden 1. januar – 31. december det foregående år.

Oplysninger om myndighedernes miljøtilsyns- og godkendelsesindsats afgives til Miljøstyrelsen via Digital Miljøadministration, DMA, ifølge reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen

De fleste data afgives løbende til DMA via myndighedernes fagsystemer. Enkelte oplysninger indberettes manuelt og på aggregeret form, når året er omme.

Hvordan sker indberetningen?

Tilsynsmyndigheden kan få adgang til et samlet overblik over kommunens indberetninger ved at logge ind på DMA og gå ind under ”Årlig tilsynsindberetning” under ”Indlæs data”.

Her skal myndigheden bekræfte, at data om miljøtilsyns- og godkendelsesarbejdet er afgivet og verificeret for det forudgående kalenderår. Desuden skal myndigheden indsende en skriftlig vurdering af og bemærkninger til de indberettede data. Det betyder, at myndigheden skal:

  • sikre at alle oplysninger om afgørelser, tilsyn, håndhævelser og brugerbetaling m.v. er afgivet for indberetningsåret
  • indtaste alle oplysninger, der skal afgives på aggregeret form
  • tilføje tilsynsmyndighedens vurdering af og bemærkninger til tilsyns- og godkendelsesindsatsen
  • sikre at alle data i indberetningsskemaerne er korrekte
  • godkende den samlede indberetning for indberetningsåret

Der er hjælp at hente

I DMA har myndigheden adgang til en vejledning om verificering og godkendelse af data. Her vælges ”Vejledninger til indlæs data” og derefter ”Tilsynsindberetning” i højre drop-down-menu.

Mere viden om miljøtilsynet

I Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen kan du få hjælp til, hvordan reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn, miljøtilsynsbekendtgørelsen, kan omsættes til praksis.

Spørgsmål om indberetning