Store fyringsanlæg

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort2017

BAT konklusion

BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg blev offentliggjort 17. august 2017, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden 17. august 2021. Se BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg her

Særlige regler

For store fyringsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg gælder der det specielle forhold, at der i IE-direktivet er særskilte krav, som gælder ud over BREF.

Emissionsgrænserne i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om luftforurening fra store fyringsanlæg udtrykker minimumskrav. Der skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse også foretages en vurdering med udgangspunkt i BAT-konklusionerne. Denne vurdering kan føre til, at der fastsættes lavere emissionsgrænseværdier end IED.

Disse særlige regler er gældende parallelt med BAT-konklusionerne på området.

BAT tjekliste

BAT tjeklister for store fyringsanlæg for de forskellige brændselstyper finder du her:

Forbrænding af kul

Forbrænding af fast biomasse

Forbrænding af flydende brændsel

Forbrænding af gasformigt brændsel

Forgasning

Multibrændselsanlæg og Affaldsmedforbrænding

BREF-dokument

Her kan du læse det færdige, reviderede BREF dokument (2017).

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører følgende aktiviteter, jf. bilag I til direktiv 2010/75/EU:

  • 1.1: Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, men kun når denne aktivitet finder sted i fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover.
  • 1.4: Forgasning af kul eller andre brændsler i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 20 MW eller derover, men kun når denne aktivitet er direkte forbundet med et fyringsanlæg.
  • 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsmedforbrændingsanlæg for ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 ton/time, eller for farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 ton/dag, men kun når denne aktivitet finder sted i fyringsanlæg, der er omfattet af punkt 1.1 ovenfor.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.

Orientering til kommuner om revurdering af tilslutningstilladelsen

Kommunen skal revurdere virksomhedens tilslutningstilladelse med baggrund i BAT-konklusionen. Læs mere herom i Miljøstyrelsens orienteringsbrev. 

Se eksempler på konkrete krav i BAT-konklusionen, som kan have relevans for tilslutningstilladelsen.  

Introduktion til spørgsmål og svar om BAT for store fyr

Herunder kan du læse spørgsmål og svar med Miljøstyrelsens fortolkning af BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg.

I første omgang er det kun et begrænset antal spørgsmål og svar, som er lagt op, men Miljøstyrelsen udarbejder løbende flere.

Hvis du har kommentarer eller synes, at der mangler nogle spørgsmål og svar, så hører vi meget gerne om det. E-mail: mst@mst.dk Att. Erhverv

Du kan finde generelle oplysninger om udmøntningen af BAT-konklusioner på Miljøstyrelsens hjemmeside under BAT i miljøgodkendelse. Her står bl.a. noget om, hvordan BAT-konklusionerne udmøntes, når der er et parallelt regelsæt, BAT-konklusioner for miljøledelse mv. Desuden er der mere hjælp at hente i miljøgodkendelsesvejledningen.

Miljøstyrelsens svar vedrører alene udmøntning af BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg i myndighedernes afgørelser, og de er således ikke udtømmende i forhold til anden lovgivning. Som eksempel kan nævnes miljøvurdering, bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

Spørgsmål og svar om BAT for store fyringsanlæg