Uorganiske specialkemikalier

StatusSidste revision
 2007

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet for uorganiske specialkemikalier. I kan få et indblik i, hvilke aktiviteter der er beskrevet i dokumentet, de væsentligste miljøpåvirkninger fra de forskellige aktiviteter og se eksempler på, hvad der ifølge BREF-dokumentet er de bedste tilgænge­lige teknik­ker inden for uorganiske specialkemikalier.

BREF-dokumentet beskriver de aktiviteter, der er omfattet af IPPC-direktivets bilag 1, punkt 4. Fremstilling af uorganiske grundkemikalier.

IPPC direktivet definerer ikke ”uorganiske specialkemikalier”, og der findes ikke generelt en entydig brug af begrebet i industrien, hvorfor dette BREF-dokument opstiller kriterier til at skelne mellem ”uorganiske specialkemikalier” og ”uorganiske kemikalier i storskalaproduktion”. BREF-dokumentet har en arbejdsdefinition på ”uorganiske specialkemikalier”:

”Med uorganiske specialkemikalier menes et uorganisk stof fremstillet industrielt ved kemiske processer, generelt i relative små kvantiteter ifølge specifikationer rettet mod at imødekomme specifikke krav fra brugeren eller en industriel sektor”.

I forhold til andre BREF-dokumenter har det derfor været nødvendigt at udarbejde dette BREF-dokument på en anden måde. På grund af den store variation af stoffer, råmaterialer og produktionsprocesser indeholder dette BREF-dokument kun beskrivelser af et udsnit af illustrative familier af disse uorganiske specialkemikalier. For hver af disse familier opstiller BREF-dokumentet bedste tilgængelige teknikker, som anses for at være fælles for mange af disse ”uorganiske specialkemikalier”.

Disse familier er:

 • Uorganiske pigmenter
 • Fosfatforbindelser
 • Silikoner
 • Uorganiske sprængstoffer
 • Cyanider

Det har ikke været muligt at skaffe tilstrækkelige information om uorganiske nikkelsalte, hvorfor disse ikke er medtaget i dokumentet.

Nedenfor introduceres BREF-dokumentet kort.

Uorganiske specialkemikalier

Det anslås, at industrien der fremstiller uorganiske specialkemikalier repræsenterer mellem 10 og 20 % af det samlede industrielle kemikaliesalg i Europa.

Sektoren er karakteriseret ved stor diversitet og ved at være fragmenteret. Tusindvis af uorganiske specialkemikalier bliver produceret over hele Europa på basis af en enorm variation af råmaterialer og produktionsprocesser.

Virksomheder, der fremstiller uorganiske specialkemikalier, er ofte små og mellemstore virksomheder, som anvender kontinuerlige eller batchprocesser. Produktionen er oftest automatiseret, computer kontrolleret og præget af nichemarkeder.

Selvom produktionsprocesserne er meget forskellige og sommetider meget komplekse, er de typisk sammensat af en række simplere aktiviteter, produktionsprocesser og udstyr. Disse aktiviteter omfatter opløsning af råvarer, blanding, syntese, udglødning, vaskning, tørring, fræsning, slibning, sigtning, kondensering, destillering, fordampning, filtrering, hydrolyse, ekstraktion, komprimering, granulering og brikettering. Disse procestrin kan grupperes i fem generelle procestrin, som udgør kerneaktiviteterne i produktionen af de uorganiske specialkemikalier:

 • levering af råmaterialer og hjælpestoffer,
 • håndtering og forberedelse,
 • syntese, reaktioner og udglødning,
 • produktadskillelse og rensning,
 • opbevaring,
 • emissionsbekæmpelse.

BREF-dokumentet beskriver disse aktiviteter og generelle procestrin sammen med de tilknyttede miljøpåvirkninger. Generelle forbrugsmønstre og emissionsniveauer kan ikke præsenteres for sektoren på grund af den store variation. Derfor præsenterer dokumentet i stedet for tjeklister over mulige emissionskilder og –typer.

Miljøpåvirkninger

De mest almindelige miljøpåvirkninger fra sektoren er emissioner af partikler til luften, især støv og tungmetaller; spildevand med et højt COD indhold, tungmetaller og salt samt energi- og vandforbrug.

Den store variation i stoffer, som håndteres i sektoren, kan også medføre emissioner af giftige og kræftfremkaldende stoffer som for eksempel cyanider, cadmium, bly, krom (VI) og arsen. Dertil kommer, at der er eksplosive stoffer blandt de brugte stoffer.

Arbejdsmiljøet er derfor et meget afgørende forhold ved produktionen af disse stoffer, men disse stoffer optræder ikke i alle produktioner og er derfor ikke et generelt problem for produktionen af alle de uorganiske specialkemikalier. Kvaliteten af produktet og renheden af råmaterialerne er afgørende faktorer for miljøpåvirkninger fra sektoren.

Eksempler på BAT

BREF-dokumentet præsenterer bedste tilgængelige teknikker på to niveauer:

 1. Generelle BAT som kan anvendes i hele sektoren
 2. Specifikke BAT som er særligt relevante i de fem udvalgte familier af uorganiske specialkemikalier.

For produktionen af de uorganiske specialkemikalier, som ikke tilhører en af de udvalgte familier, er det kun de generelle BAT, som er relevante.

Udover de BAT konklusioner, som findes i dette BREF-dokument, vil der også være relevante BAT konklusioner i andre BREF-dokumenter. Det gælder især BREF-dokumentet vedrørende emissioner fra større oplag af farlige stoffer og BREF-dokumentet vedrørende spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer. De relevante teknikker fra disse dokumenter er dog også kort beskrevet i dette dokument, således at læseren kun behøver at søge information i de to andre dokumenter, hvis man søger meget detaljerede informationer.

Eksempler på BAT konklusioner er præsenteret nedenfor.

Generelle BAT konklusioner:

 • minimering af emballagemængden ved at genanvende ”hård” og ”blød” emballage,
 • genanvendelse af transportemballage,
 • minimering af emissioner og affaldsstoffer gennem brug råmaterialer med høj renhed og forbedrede katalysatorer og reaktoreffektivitet,
 • optimering af udbytte,
 • minimering af renseprocesser ved at optimere rækkefølgen for tilsætning af hjælpestoffer,
 • minimering af luftemission af fx ammoniak, saltsyre og partikler ved hjælp af stoffiltre,
 • forbehandling af spildevand,
 • minimering af diffust støv fra fx oplagring gennem opbevaring i lukkede systemer,
 • minimering af energiforbrug gennem optimering af produktions design,
 • minimering af risiko for jord og grundvandsforurening gennem fx grundige vedligeholdelsesteknikker,
 • træning og uddannelse af medarbejdere,
 • høje standarder for sikkerhed og sikkerhedsvurdering,
 • auditerings producerer,
 • implementering af miljøledelsessystemer.

Specifikke BAT konklusioner for uorganiske pigmenter:

 • brug af ikke-kræftfremkaldende råmaterialer,
 • opsamling af støv i arbejdsområder og kanalisere det til recirkulering,
 • minimering af syreholdige gaser og fluorider ved fx brug af indblæsningsteknikker til absorptionsmidler,
 • minimering af de samlede støvemissioner ved hjælp af cykloner, posefiltre, vådskrubbere eller lignende og opnå emissionsniveauer på 1 - 10 mg/Nm 3
 • forbehandling af kromholdigt spildevand ved at skabe en flowbuffer for at reducere krom (VI) til krom (III) og minimere krom (VI) niveauet til <0,1 mg/l.

Derudover indeholder BREF-dokumentet også BAT konklusioner, som kun er anvendelige for helt specifikke pigmentproduktioner.

Specifikke BAT konklusioner for fosforforbindelser

 • reducere energiforbruget til smeltning af fosforråmaterialer ved at bruge kondenseret varmt vand fra andre produktionsprocesser,
 • minimering af risiko for brand ved at overdække fosforråmaterialer med et inert medium,
 • minimering af saltsyreemissionen til luften ved alkalisk skrubning. Præsenterede emissionsniveauer er 3,-,15 mg/Nm 3
 • minimering af fosfor- og kloremissioner i spildevandet ved biologisk rensning. Præsenterede emissionsniveauer for fosfor er 0,5 - 2 kg/t fosforråmateriale og for klor 5 - 10 kg/t fosforråmateriale,
 • minimering af affaldsmængden til 4 - 8 kg/t fosforråmateriale og forbrænde affaldet.

Specifikke BAT konklusioner for silikone

 • minimering af diffuse støvemissioner fra oplagring og håndtering af silikone, fx ved hjælp af posefiltre og opnå emissionsniveauer på 5 - 20 mg/Nm 3
 • maksimere effektiviteten af den kemiske reaktion i direkte syntese ved at bruge silikoneråmaterialer med en partikelstørrelse på < 1 mm ,
 • forebyggelse af uheld og ulykker ved at minimere kilderne til antændelse og eksplosion fra silikone slibning,
 • genvinding af energi fra synteseprocessen,
 • minimere emissioner til spildevand af kobber og zink ved flokkulering under alkaliske forhold,
 • reducere BOD/COD-indholdet ved biologisk rensning af spildevandet,

Specifikke BAT konklusioner for sprængstoffer

 • adskille produktion og lager i forskellige bygninger,
 • beskyttelse af elektriske installationer fra lagre og andre sikkerhedssystemer,
 • opsamling og behandling af processpildevand, fjernelse af eksplosive urenheder vha. aktivt kul,
 • recirkulering af spildevand til produktionsprocessen, hvor energi- og vandomkostninger berettiger det.

Specifikke BAT konklusioner for cyanider

 • minimering af affaldsmængderne,
 • begrænsning af emissionerne af NOx , HCN, NHog VOC. Dokumentet indeholder BAT emissionsniveauer,
 • minimering af cyanider i spildevand ved at bruge teknikker, der oxiderer cyaniderne, eller ved at bruge hypoklorit. Dokumentet indeholder BAT emissionsniveauer,
 • forebyggelse af jordforurening.

Ovenstående oplistning af eksempler på BAT er udførligt beskrevet i BREF-dokumentet. Download nedenstående materiale, hvis I vil vide mere om BAT inden for området: