Organiske kemikalier i storskalaproduktion

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort 2017

BAT-konklusionerne blev offentliggjort 7. december 2017, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt inden 7. december 2021.

BAT konklusion

Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT konklusioner for fremstilling af organiske kemikalier i storskalaproduktion (meddelt under nr. C (2017) 7469) ses her.

BAT tjekliste

BAT tjekliste for organiske kemikalier i storskalaproduktion kan ses her.

BREF dokument

Det færdige BREF dokument kan ses her.

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne dækker visse industrielle aktiviteter, jf. afsnit 4.1, i bilag I 1 til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU): 

a) simple kulbrinter (lineære eller cykliske, mættede eller umættede, alifatiske eller aromatiske)

b) iltholdige kulbrinter som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere og blandinger af estere, acetater, ethere, peroxider og epoxyharpikser

c) svovlholdige kulbrinter

d) kvælstofholdige kulbrinter som f.eks. aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler, cyanater og isocyanater

e) fosforholdige kulbrinter

f) halogenholdige kulbrinter

g) organiske metalforbindelser

h) overfladeaktive stoffer og tensider.

Disse BAT-konklusioner vedrører også fremstilling af hydrogenperoxid, jf. bilag I, afsnit 4.2, litra e), til direktiv 2010/75/EU.

Disse BAT-konklusioner dækker forbrænding af brændsler i procesovne/-varmeanlæg, hvor det sker som led i førnævnte aktiviteter.

Disse BAT-konklusioner dækker fremstilling af førnævnte kemikalier i kontinuerlige processer, hvor den samlede produktionskapacitet for disse kemikalier overstiger 20 000 ton/år.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.

Vær opmærksom på, at også andre BAT-konklusioner og BREF-dokumenter kan være relevante.