Håndtering af affald fra minedrift

StatusSidste revision
Vedtaget2009

Download dansk resume af BREF-dokumentet (2009)

Download hele BREF-dokumenter på engelsk

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet om affald fra minedrift. I kan få et indblik i, hvilke aktivi­teter der er beskrevet i dokumentet, de væsentligste miljøpåvirkninger fra de forskellige aktiviteter og se de emner, BREF-dokumentet beskriver BAT for.

BREF-dokumentet er ikke endelig vedtaget af Kommissionen, men anses for færdigt.

Udgangspunktet for BREF-dokumentet for minedrift har været EU-Kommissionens meddelelse om sikker minedrift, KOM (2000) 664, som anbefaler en handlingsplan, der bl.a. omfatter udarbejdelsen af et BREF-dokument for minedrift. Meddelelsen blev udarbejdet som opfølgning på to uheld i Europa: Forureningen af Donau som følge af et cyanidudslip efter et dæmningsbrud i en affaldsgrav i Baia Mare (Rumænien) i januar 2000 og et uheld i 1998 i Aznalcóllar (Spanien), hvor et dæmningsbrud forgiftede miljøet i nationalparken Coto Doñana.

De ovennævnte uheld har gjort offentligheden opmærksom på driften af affaldsgrave og dæmninger. Man skal dog ikke glemme, at kollaps af større oplag af tailings og stenaffald også kan have alvorlige miljømæssige konsekvenser. Størrelsen af disse anlæg kan være enorme. Dæmninger kan være mange meter høje og oplagsbunker kan være mere end 100 meter høje og adskillige kilometer lange, samt indeholde flere hundrede millioner kubikmeter tailings eller stenaffald.

Tailings er en betegnelse (fra engelsk) for den rest af findelt stenmateriale, der er til bage, når malmen er oparbejdet. Er for det meste opslæmmet i vand, og udledes normalt fra oparbejd­ningsanlægget til store bassiner, søer eller havet.

Følgende metaller er omfattet af BREF-dokumentet for minedrift:

 • Aluminium
 • Cadmium
 • Krom
 • Kobber
 • Guld
 • Jern
 • Bly
 • Mangan
 • Kviksølv
 • Nikkel
 • Sølv
 • Tin
 • Tungsten
 • Zink

Metallerne er medtaget i BREF-dokumentet uden hensyn til producerede mængder i EU eller valg af produktionsmetode (fx mekaniske metoder, flotation, kemiske eller hydrometallurgiske metoder som fx udvaskning).

Kul og udvalgte industrielle mineraler er også omfattet af BREF-dokumentet, fx:

 • Baryt
 • Borsurt salt
 • Feltspat (ved brug af flotationsanlæg)
 • Flourspar
 • Kaolin (ved brug af flotationsanlæg)
 • Limsten (ved brug af flotationsanlæg)
 • Fosfat
 • Potaske
 • Strontium
 • Talc (ved brug af flotationsanlæg)

I forhold til ovennævnte mineraler omhandler BREF-dokumentet:

 • Håndtering af stenaffald
 • Forarbejdning af mineraler med relevans for håndteringen af tailings (fx når forarbejdningen af mineraler har betydning for affaldets karakteristik og egenskaber)
 • Håndtering af tailings, fx i grave/dæmninger, oplagsbunker eller som genfyld
 • Muldlag og overliggende jordlag såfremt de anvendes i forbindelse med håndtering af tailings

Kul er kun medtaget i BREF-dokumentet i det omfang kullet forarbejdes og der produceres tailings. Det betyder i praksis, at hårdt kul (stenkul eller sort kul) er omfattet af BREF-dokumentet, mens brunkul, som normalt ikke forarbejdes, derfor ikke er medtaget.

Olieskifer forarbejdes i Estland, hvilket resulterer i store mængder af tailings, som skal håndteres og bortskaffes. Derfor har det været hensigten at medtage disse aktiviteter i BREF-dokumentet. Det har dog ikke været muligt at finde relevant information om emnet, og derfor er aktiviteter i forbindelse med udvinding af olieskifer ikke medtaget i BREF-dokumentet.

Desuden omfatter BREF-dokumentet ikke:

 • Nedlukkede anlæg – dog omtales eksempler på nyligt nedlukkede anlæg
 • Forarbejdning og håndtering af tailings fra boringer efter gas eller flydende råstoffer (fx olie og salt fra brine)

Nedenfor introduceres BREF-dokumentet for minedrift kort. For en mere uddybende beskriv­­­else af de forskellige aktiviteter, herunder teknikker, emissioner mv., henvises til PDF-fil af det danske resume eller hele BREF-dokumentet på engelsk.

Minedrift

Formålet med minedrift er generelt at dække behovet for metaller og mineraler til udvikling af infra­struktur m.m. og til at forbedre livskvaliteten for befolkningen, idet de udvundne stoffer i mange tilfælde indgår som råmaterialer til fremstillingen af forskellige produkter og materialer.

Produkterne fra minedrift kan i visse tilfælde anvendes direkte, men bliver ofte yderligere forarbejdet. De typiske procestrin ved mindedrift er udvinding efterfulgt af forarbejdning af mineralerne og endelig udskibning af produkterne og håndtering og bortskaffelse af affaldsstoffer.

Størrelsen på virksomhederne inden for minedrift i Europa varierer meget, lige fra virksomheder med under 10 ansatte til store selskaber med flere tusinde ansatte.

Håndtering af tailings og stenaffald

Håndteringen af affaldsstoffer fra minedriften, herunder tailings og stenaffald, udgør en stor økonomisk byrde på det enkelte mineselskab. Typisk er minerne og anlæggene til forarbejdning af mineralerne designet til at udvinde så store produktmængder som overhovedet muligt, mens håndteringen af affaldsstoffer og den generelle miljøbeskyttelse mere betragtes som et nødvendigt onde, som konse­kvens af de valgte produktionsprocesser.

Miljøpåvirkninger

De væsentligste miljøpåvirkninger fra håndtering af tailings og stenaffald er påvirkninger af landskabet, herunder dyre- og planteliv, samt risikoen for emission af støv og forskellige giftige stoffer ved drift af anlæg­gene og ved den efterfølgende drift og vedligeholdelse af nedlukkede anlæg. Desuden kan sammen­styrtninger eller fx dæmningsbrud have alvorlige miljømæssige konsekvenser, som i yderste konse­kvens kan koste menneskeliv.

Udgangspunktet for en hensigtsmæssig håndtering af tailings og stenaffald er en tilstrækkelig karak­teristik af de anvendte stoffer og materialer, herunder en præcis forudsigelse af deres langtidsvirk­ninger på miljøet. Desuden har valget af det enkelte anlægs placering stor betydning for miljø­påvirkningerne.

Eksempler på BAT

BREF-dokumentets konklusioner vedrørende bedste tilgængelige teknikker ved minedrift skelner dels mellem bedste tilgængelige teknikker, som er generelle for alle anlæg, dels mellem specifik BAT for enkelte typer af anlæg.

BREF-dokumentets eksempler på BAT er omfattende og meget detaljerede i forhold til de konkrete produktionsprocesser. Da minedrift samtidig ikke er et udbredt fænomen i Danmark, er der nedenfor kun oplistet de emner BREF-dokumentet beskriver BAT for. Emnerne er:

 • Generel BAT for håndtering af tailings og stenaffald
 • Dannelse af syre og frigørelse af metal (ARD, acid rock drainage)
 • Håndtering af udsivning
 • Emissioner til vand
 • Støjemission
 • Design af dæmninger
 • Konstruktion af dæmninger
 • Drift af dæmninger
 • Drift af anlæg til håndtering af tailings og stenaffald
 • Reduktion af uheld
 • Nedlukning og efterfølgende vedligeholdelse

Ovenstående emner er udførligt beskrevet i BREF-dokumentet for minedrift.