Generelle overvågningsprincipper / Monitering

StatusSidste revision

Vejledende Referencedokument om Monitering 

2018

Download det vejledende dokument om overvågning og monitering på engelsk. 

I dokumentet kan du læse om generelle overvågningsprincipper. Du kan bl.a. få indblik i, hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med overvågning af emissioner, herunder fx valg af målemetoder, frekvens, usikkerheder, etc.

Introduktion 

Referencedokumentet om monitering (også kaldet måling eller overvågning) opsummerer information om måling af emissioner til luft og vand fra industrianlæg omfattet af direktivet om industriens emissioner, IED. Det giver dermed en praktisk vejledning til godkendelsesmyndigheder og tilsynsmedarbejdere om at sætte krav til emissionsmåling i miljøgodkendelserne for IED-industrianlæg. Ligeledes giver det information til miljøansvarlige på industrianlæggene om kravene til emissionsmåling. 

Derudover kan den information og de anbefalinger, der er i referencedokumentet også hjælpe de Tekniske arbejdsgrupper, der reviderer BREF-dokumenter med tilhørende BAT-konklusioner.  

Andre typer af systemer til fx overvågning af procesparametre (damptryk, temperatur, mv.) eller overvågning af miljøeffekter (forureningsniveauer i omgivelserne) er ikke omfattet.

Dokumentet omfatter ikke overvågningssystemer, der er specifikke for bestemte typer af industrielle aktiviteter. For beskrivelse af specifikke overvågningssystemer henvises til BREF-dokumenterne for de enkelte industrielle aktiviteter.

Overvågning af emissioner fra industrianlæg

Ifølge IED skal miljøgodkendelser af IED-virksomheder indeholde emissionsgrænseværdier for væsentlige udledninger af forurenende stoffer. I tilknytning til grænseværdierne skal der stilles krav om passende overvågning, herunder krav til konkrete målemetoder, frekvens, mv., med henblik på at fremskaffe den nødvendige dokumentation for, at grænseværdierne i miljøgodkendelsen er overholdt.

Overvågningssystemerne er også med til at fremskaffe de nødvendige oplysninger til PRTR-registret. Medlemsstaterne forpligtet til at indberette de vigtigste emissioner fra IED-virksomhederne til EU-Kommissionen. Kommissionen offentliggør oplysningerne i et europæisk register over forurenende emissioner (E-PRTR-registeret).

Krav i miljøgodkendelsen

Ved udarbejdelse af vilkår om overvågning i miljøgodkendelser bør følgende tages i betragtning:

Hvorfor overvåge?
Der er to primære årsager til, at virksomheder skal overvåge væsentlige emissioner:

 1. Dokumentation for overholdelse af emissionsgrænseværdier i miljøgodkendelsen
 2. Fremskaffelse af miljødata til PRTR-registret
 3. Måleresultaterne kan dog ofte anvendes til mange andre formål end de ovenfor nævnte, og det er mest omkostningseffektivt, hvis måleresultaterne kan tjene flere formål. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at formålet med overvågningen er indlysende for alle parter.
 4. Hvem skal foretage overvågningen?
  Ansvaret for overvågning af væsentlige emissioner er virksomhedens. De fleste virksomheder er i deres miljøgodkendelse pålagt at foretage løbende kontrolmålinger eller overvågning af udstyr – enten selv eller ved at lade et eksternt firma foretage arbejdet. Kravene til, at virksomheden selv har ansvaret for at få målt og dokumenteret, at vilkårene i miljøgodkendelsen er overholdt, udgør virksomhedens egenkontrol. Det er vigtigt, at alle parter er bekendt med deres ansvar, og at de enkelte parter kan leve op til kvalitetskravene til overvågningen.
 5. Hvad og hvordan skal der overvåges?
  Hvilke parametre, der skal overvåges, afhænger af produktionsprocessen samt hvilke råvarer og hjælpestoffer, der anvendes. Det er en fordel, hvis de parametre, der overvåges, i forvejen er nødvendige at måle på af hensyn til den interne styring af produktionen.
 6. Det er muligt at anlægge en risikobetragtning til vurdering af forskellige potentielle risici for miljøskadelige effekter sammenholdt med et passende overvågningssystem. De risikoaspekter, som er relevante, er bl.a. sandsynligheden for, at emissionsgrænseværdien overskrides, og de eventuelle konsekvenser heraf (effekten heraf på miljøet).

Hvordan angives grænseværdier og måleresultater?
Hvordan den enkelte grænseværdi bør angives i miljøgodkendelsen afhænger af formålet med at overvåge emissionerne. Der kan benyttes mange forskellige måleenheder, fx koncentrationsenheder, enheder for mængder over tid etc. Under alle omstændigheder bør enhederne til brug for dokumentation af overholdelse af grænseværdier være tydeligt angivet og gerne internationalt anerkendte.

Overvejelser omkring måletider
Overvejelser omkring måletider er centrale ved formulering af vilkår om overvågning, fx tidspunktet for prøvetagning, midlingstider og frekvensen af prøvetagningen.

Vurderingen af måletider afhænger af den specifikke produktionsproces og af emissionsmønstret. Måleresultaterne bør være repræsentative for den pågældende emission og så vidt muligt sammenlignelig med miljødata fra tilsvarende virksomheder.

Hvordan behandles måleusikkerhed?
Ved overvågning med henblik på dokumentation af overholdelse af vilkår er det vigtigt at være opmærksom på måleusikkerheder under hele overvågningsprocessen. Usikkerhederne skal estimeres og rapporteres sammen med måleresultaterne, så vurderingen af, om et vilkår er overholdt, kan foretages på et tilstrækkeligt grundlag.

Implementering af overvågningskrav i vilkår med emissionsgrænseværdier
Ved formulering af emissionsgrænseværdier bør det tydeligt fremgå, hvordan vilkåret skal dokumenteres. Ved krav om overvågning som dokumentation bør følgende bl.a. overvejes:

 • Hvor skal prøven tages?
 • Tidspunkt for prøvetagning og måling
 • Specifikke driftsbetingelser, som skal være til stede ved tidspunktet for prøvetagning/måling
 • Kvalitetssikring og kontrolkrav
 • Krav til rapportering

Målemetoder

Der findes mange forskellige metoder til måling af emissioner. Nogle af de mest oplagte er:

 • Direkte målinger , som kan opdeles i kontinuerte og diskontinuerte måleteknikker
 • Erstatningsparametre , hvor der måles på andre parametre, der har betydning for emissionens størrelse
 • Massebalancer , hvor der redegøres for input af råvarer og hjælpestoffer mv. i virksomheden og output i form af produkter, spildevand, affald, luftforurening mv.
 • Beregninger af emissioner på baggrund af oplysninger om input
 • Emissionsfaktorer , som bør godkendes af tilsynsmyndigheden inden anvendelse