Transport af GMO'er

Transport af GMO'er i Danmark skal opfylde en række betingelser, og kan kræve en tilladelse.

Transport af genetisk modificerede organismer i Danmark skal overholde en række krav defineret i:

Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU.

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) og underskriftsprotokol.

Reglerne skal blandt andet sikre, at risikoen for udslip af GMO’er i forbindelse med transport minimeres, og i tilfælde af udslip, at transportøren har instrukser om håndtering af situationen.

Regulering

Miljøstyrelsen administrerer miljøreglerne for brug af genetisk modificerede organismer (GMO'er), inden for forskning, produktion og transport.

Læs mere om regulering

Transport der kræver godkendelse

Transport kræver forudgående godkendelse hos Miljøstyrelsen i to tilfælde: 

  • Hvis GMO’en er klassificeret særlig farlig over for miljøet.
  • Hvis transporten eller importen ikke opfylder kravene til mærkning og emballering

En transport godkendelse er gebyrbelagt.

Læs mere om transport der kræver godkendelse

Transport der ikke kræver godkendelse

Transporten af GMO'er kan ske uden godkendelse, hvis den opfylder en række krav. Transport af GMO'er skal dog altid ske i overensstemmelse med ADR.

Læs mere om transport der ikke kræver godkendelse

Beredskabsplaner for transporter af særligt miljøfarlige GMO'er

Hvis der foreligger særlig fare for det ydre miljø ved transport af GMO’er, skal afsenderen udarbejde en beredskabsplan, før transporten påbegyndes.

Læs mere om beredskabsplaner for transporter af særligt miljøfarlige GMO'er