Transport der ikke kræver godkendelse

Transporten af GMO'er kan ske uden godkendelse, hvis den opfylder en række krav. Transport af GMO'er skal dog altid ske i overensstemmelse med ADR.

Du kan transportere GMO'er uden godkendelse, såfremt transporten finder sted indenfor følgende:

 1. laboratorier og storskalaanlæg, der er godkendt eller klassificeret til GMO'er af Arbejdstilsynet, når transporten kun finder sted på det godkendte eller klassificerede område, eller
 2. produktionsanlæg, der er godkendt til GMO'er af Miljøstyrelsen, når transporten vedrører organismer, der er godkendt eller anmeldt til produktion i anlægget, og når transporten kun finder sted inden for anlægget.

Hvis der er tale om transport udenfor klassificerede områder, må transporten kun gennemføres uden forudgående godkendelse, hvis følgende krav er opfyldt:

 1. Der skal gennemføres en vurdering af de miljø-, natur- og sundhedsmæssige risici ved transporten, dvs. en risikovurdering. Risikovurderingen skal munde ud i en klassifikation af transporten.
 2. Hver emballageenhed skal være mærket på dansk eller engelsk, så det klart fremgår, at den indeholder GMO’er. Organismernes art, afsenderens og modtagerens navn og adresse skal også synligt være angivet på emballageenheden. Organismens klasse skal også anføres.
 3. Ved transport af mikroorganismer, der indgår i aktiviteter i klasse 1 eller klasse 2 skal beholderen være tæt, lukket, brudsikker, kunne modstå tryk og stød m.v. og hindre, at indholdet kan trænge ud.

Klasse 3

Ved transport af mikroorganismer, der indgår i aktiviteter i klasse 3, skal der anvendes både en indre og en ydre beholder. Følgende krav gælder for beholderne: 

 1. både den indre og ydre beholder skal være væsketæt
 2. mellem den indre og ydre beholder anbringes væskeabsorberende materiale, som kan opsuge lige så meget væske, som der er i inderbeholderen.
 3. Såfremt der anbringes flere inderbeholdere i samme yderbeholder, skal de hver for sig indpakkes i stød- og væskeabsorberende materiale
 4. den ydre beholder skal være tæt, lukket, brudsikker, kunne modstå tryk og stød m.v. og hindre, at indholdet kan trænge ud.

Genetisk modificerede planter og plantedele

Følgende krav til emballage og transportbeholder skal være opfyldt for genetisk modificerede planter eller plantedele:

 1. emballagen skal være tæt og lukket.
 2. emballagen skal kunne modstå tryk og stød m.v. og hindre, at indholdet kan trænge ud.

  For reproducerende genetisk modificerede planter eller plantedele og for genetisk modificerede frø og pollen skal der altid anvendes både en indre og ydre emballage.

Genetisk modificerede dyr

Følgende krav til emballage skal være opfyldt for genetisk modificerede dyr: 

 1. emballagen skal være et bur eller en beholder, der sikrer, at dyrene ikke kan undslippe,
 2. buret eller beholderen skal være brudsikker. 

I tilfælde af uheld

Hvis transporten omfatter mikroorganismer, der indgår i aktiviteter i klasse 2 og klasse 3, reproducerende genetisk modificerede planter eller plantedele, genetisk modificerede frø og pollen, eller genetisk modificerede dyr, skal der medfølge en instruks på dansk eller engelsk om fremgangsmåde i tilfælde af uheld.

Kravene er specificeret i Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU. Bemærk! Det er bekendtgørelsen, du skal overholde. Informationerne her på siden er blot til hjælp.

Desuden skal kravene i ADR overholdes.