Jordforureningsloven

Ifølge jordforureningsloven, eller lov om forurenet jord, er det regionerne der kortlægger forurenede arealer, rådgiver om anvendelsen samt står for oprydningen

Lov om forurenet jord trådte i kraft den 1. januar 2000. Den regulerer det samlede jordforureningsområde og erstatter den tidligere lovgivning i affaldsdepotloven, værditabsloven og de dele af miljøbeskyttelsesloven, som specifikt regulerede jordforurening.

Siden jordforureningsloven trådte i kraft, har der løbende været ændringer af loven. Regler om lettere forurenet jord m.v. kom ind i loven i 2007, regler om miljøskade i 2008. I 2013 blev regler om jordforurening fra industrielle aktiviteter indført i jordforureningsloven som en implementering af IE-direktivet. I 2014 blev loven igen ændret, idet overfladevand, som er påvirket af udsivende jordforurening, blev et nyt indsatsområde.

Lovændringerne er fulgt op af forskellige bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og pjecer.

Det er regionerne, der står for den offentlige indsats på jordforureningsområdet.

Regionerne kortlægger forurenede arealer, rådgiver om anvendelsen af forurenede arealer og står for eventuel oprydning eller andre tiltag, der har til formål at mindske risikoen ved forurenede arealer.

Andre opgaver på jordforureningsområdet varetages af kommunerne, som områdeklassificerer lettere forurenede arealer, udsteder tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer.

Kommunen - og i nogle tilfælde staten -  giver påbud til forurenere.