Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg

10-10-2019

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af deponeringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg). Udkastet blev tidligere sendt i høring 13. august 2019 med høringsfrist 24. september 2019.

Bekendtgørelsen sendes i fornyet høring, idet der er sket ændringer i overgangsbestemmelserne i § 36, stk. 2, hvor der videreføres bestemmelser fra den gældende deponeringsbekendtgørelse.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
24-10-2019
Status
Igang

Vejledning for Kildeopsporing af Miljøfarlige Forurenende Stoffer

04-10-2019

Det følger af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 9, at statslige myndigheder, regioner og kommuner inden for deres ressort skal foretage opsporing af kilder til forurenende stoffer omfattet af bilag 2, del B, til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, som hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål i overfladevandområder eller grundvandsforekomster, jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomste

Til dette formål har Miljøstyrelsen udarbejdet supplerende vejledning til "Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter".


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
01-11-2019
Status
Igang

Høring af ændringer i godkendelsesvejledning om miljøgodkendelse af virksomheder

04-10-2019

Ændringerne i godkendelsesvejledningen omfatter hovedsageligt præciseringer samt opdatering som følge af BAT og GDPR. Herudover forslag til fire nye opslag.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
25-10-2019
Status
Igang

Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn

10-09-2019

Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn fastlægger mål, rammer og konkrete initiativer for at begrænse de tre invasive arters skadelige indvirkning i naturen. Planen erstatter de eksisterende forvaltnings- og indsatsplaner for mink og mårhund fra 2012 og 2010.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
22-10-2019
Status
Igang

Retsinformation

Gældende miljølove og regler