Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn

10-09-2019

Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn fastlægger mål, rammer og konkrete initiativer for at begrænse de tre invasive arters skadelige indvirkning i naturen. Planen erstatter de eksisterende forvaltnings- og indsatsplaner for mink og mårhund fra 2012 og 2010.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
22-10-2019
Status
Igang

Habitatvejledningen

26-08-2019

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatvejledningen) er blevet revideret på baggrund af ny retspraksis og nyeste ændring af habitatbekendtgørelsen. Vejledningen er oprindeligt udarbejdet i 2007, og er senere revideret i 2011.


Vejledningen er særligt relevant for alle myndigheder, der træffer afgørelser eller vedtager planer efter Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning, som omfattes af habitatbekendtgørelsen, dvs. kommuner, regioner og Miljø- og Fødevareministeriet. Vejledningen har også relevans for andre sektormyndigheder med tilsvarende regler samt for erhvervsorganisationer, virksomheder, tekniske og juridiske rådgivere, grønne organisationer og borgere, der på forskellig vis beskæftiger sig med aktiviteter, der berører internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
21-10-2019
Status
Igang

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg

13-08-2019

Det er nødvendigt at revidere den gældende bekendtgørelse om deponeringsanlæg, da Europa-Kommissionen vedtog et ændringsdirektiv i maj 2018 til direktiv 1999/31/EF om deponering af affald. Ændringsdirektivet har ikke store konsekvenser for Danmarks måde at håndtere affald til deponering. Ændringerne vedrører forbud mod deponering af affald, som er indsamlet særskilt med henblik på genanvendelse og genbrug. § 6 i den gældende bekendtgørelse omhandler mulighed for godkendelse til midlertidig oplagring af farligt og mineralsk affald i op til 5 år, med den forudsætning, at affaldet kan genanvendes eller nyttiggøres. Denne bestemmelse ændres, således at perioden for godkendelse til midlertidig oplag bliver ét år, for at være forenelig med kravet i ændringsdirektivet. Ændringen i § 6 forventes ikke at medføre ændringer af allerede tildelte godkendelser.

Yderligere er der indsat et nyt bilag 8, som indeholder skabeloner, der skal anvendes ved sikkerhedsstillelse.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
24-09-2019
Status
Igang

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019

07-08-2019

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Områderne vises i bekendtgørelsens bilag 1-5 samt på MiljøGIS. Bekendtgørelsen er sendt i 6 ugers offentlig høring. Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressource.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
23-09-2019
Status
Igang

Retsinformation

Gældende miljølove og regler