Miljøskader

Miljøskader er betydelige skader på visse arter og naturtyper samt på vandmiljøet og jord. Miljøansvaret vil oftest ligge hos en driftsherre. Sådanne skader skal anmeldes til tilsynsmyndigheden.

Regelgrundlag

De særlige ansvarsregler for miljøskader findes i miljøskadeloven, der blev indført den 1. juli 2008, samt i en række forskellige specifikke love, fx miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven. Reglerne gennemfører et EU-direktiv om ansvar for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

Hvad er en miljøskade?

En miljøskade er defineret som en betydelig negativ påvirkning af

  1. beskyttede arter eller naturtyper,
  2. vandmiljøet (grundvand, vandløb, søer eller havet), og
  3. jord. Skaden skal være forvoldt ved en erhvervsmæssig aktivitet.

Reglerne om miljøskader og miljøansvar gælder kun for miljøskader, der er forårsaget efter 1. juli 2008.

Forureneren/skadevolderen betaler

Den, der er ansvarlig for en miljøskade, skal forebygge, at en overhængende fare for en miljøskade udvikler sig til en miljøskade, og hvis miljøskaden er sket, skal den ansvarlige afhjælpe skaden og afholde alle omkostninger.

Betalingstakst

Miljøstyrelsen opkræver betaling fra den ansvarlige til dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadelovens kapitel 2-6. Miljøstyrelsen opkræver hvert år i november måned betaling fra den ansvarlige, hvor Miljøstyrelsen har haft udgifter til administration og tilsyn i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre betaling allerede er opkrævet. Betalingen opgøres efter de nærmere takster og regler, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1337 af 25. november 2015 bilag 1. Timetaksten reguleres årligt.

Taksten for 2022 udgør kr. 725,00 kr. pr. time.

For 2023 vil taksten udgøre 753,00 kr. pr. time.

Hvem er ansvarlig for miljøskaden?

Den ansvarlige for en miljøskade er den, der driver den virksomhed eller det anlæg, som miljøskaden stammer fra - benævnt driftsherren. På udvalgte områder er ansvaret delt mellem brugerne af et produkt, fx landmand, som anvender spildevandsslam til jordbrugsformål og producenter / importøren af produktet.

Hvad betyder det at være ansvarlig?

Driftsherren, brugeren/producenten eller importøren kan blive ansvarlige for en miljøskade efter to typer af ansvarsregler.

Den første mulighed er et ubetinget ansvar, dvs. driftsherren er ansvarlig, uanset om han er uden skyld, for eksempel også for hændelige uheld. Det ubetingede ansvar omfatter miljøskader, der stammer fra (stort set) alle forurenende aktiviteter (fx industri, værksteder, landbrug, affaldshåndtering og transport), anvendelse af GMO’er, samt vandopstemning, vandindvinding og anden grundvandssænkning.

At være ansvarlig for en miljøskade betyder, at den ansvarlige er forpligtet til

  1. at sørge for at forhindre, begrænse eller afhjælpe miljøskaden eller en overhængende fare herfor, og
  2. at afholde omkostningerne i forbindelse hermed.

Der er mulighed for, at visse ansvarlige kan søge om at få refunderet afholdte udgifter, der er opstået som følge af den ansvarliges pligt til begrænse miljøskadens omfang og forhindre yderligere skade, såfremt den ansvarlige kan bevise,

  • at miljøskaden er forvoldt af tredjemand, selvom passende sikkerhedsforanstaltninger var truffet, eller
  • at miljøskaden skyldes overholdelse af ufravigelige forskrifter, fastsat af en offentlig myndighed, medmindre forskrifterne følger af påbud eller instrukser, som skyldes den ansvarliges egne aktiviteter, eller
  • at miljøskaden er forvoldt ved en emission eller begivenhed, der udtrykkeligt var tilladt i medfør af og fuldt ud i overensstemmelse med betingelserne i en sådan tilladelse eller med regler, der er så detaljerede, at de kan sidestilles med en udtrykkelig tilladelse, og som ikke skyldes den ansvarliges uforsvarlige adfærd.

Den ansvarlige vil således ALTID have en handlepligt og en pligt til umiddelbart at afholde omkostningerne i forbindelse med miljøskaden, men den ansvarlige kan under visse omstændigheder efterfølgende søge om at få refunderet de afholdte omkostninger.

Den anden mulighed er et skyldbaseret ansvar, dvs. at driftsherren alene er ansvarlig for fejl og forsømmelser. Det skyldbaserede ansvar omfatter alle andre erhvervsaktiviteter (fx skovfældning, redeplyndring og opdyrkning af beskyttede vedvarende græsarealer), der forårsager betydelige skader på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder.

Miljøskader skal anmeldes og afværges

Når der indtræder en miljøskade eller en overhængende fare herfor, skal den ansvarlige driftsherre straks underrette den relevante tilsynsmyndighed. Det vil typisk være kommunen, der er tilsynsmyndighed, men det kan også være Miljøstyrelsen. Driftsherren skal også straks igangsætte det nødvendige for at afværge en overhængende fare for en miljøskade eller begrænse miljøskadens omfang. Hvis det er tvivlsomt, om forureningen eller skaden på naturressourcen er så alvorlig, at det er en miljøskade, skal driftsherren også kontakte tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden afgør, om der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade.

I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden udstede et undersøgelsespåbud, dvs. et påbud til virksomheden om at give oplysninger og foretage undersøgelser for at se, om det er en miljøskade.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det er en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, skal tilsynsmyndigheden – hvis det er en kommune eller region - indhente en bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen, inden afgørelse træffes. Hvis der ikke er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, behandler tilsynsmyndigheden sagen efter de sædvanlige regler.

Hvis der er tale om en miljøskade eller overhængende fare herfor, træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om miljøskade. Det er Miljøstyrelsen, der herefter varetager sagsbehandlingen af en miljøskade efter miljøskadeloven.

Sikkerhedsstillelse

Når der er truffet afgørelse om miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, skal den ansvarlige for miljøskaden eller den overhængende fare for en miljøskade stille økonomisk sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser til at undersøge, forebygge eller afhjælpe skade og til at dække Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling.

Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger

Når der er truffet afgørelse om, at der er tale om en miljøskade, skal den ansvarlige iværksætte de foranstaltninger, herunder afhjælpende foranstaltninger, som Miljøstyrelsen påbyder.

Når der er truffet afgørelse om, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, skal driftsherren iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, som Miljøstyrelsen påbyder. De forebyggende foranstaltninger er foranstaltninger, som er nødvendige for at hindre, enten at en overhængende fare for en miljøskade faktisk resulterer i en miljøskade, eller at en miljøskade forværres.

Når der er truffet afgørelse om, at der er tale om en miljøskade, skal driftsherren foretage de undersøgelser og de afhjælpende foranstaltninger, som Miljøstyrelsen påbyder.

Klage

Klageberettigede personer, virksomheder og organisationer kan anmode om, at tilsynsmyndigheden afgør, om en konkret forurening eller anden skade på en naturressource er en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Med visse undtagelser kan de samme personer, virksomheder og organisationer klage over afgørelser i miljøskadesager. Klagen afgøres af Miljø og Fødevareklagenævnet.

Mere viden om regler for miljøskader

Reglerne om miljøskader og miljøansvar kan findes i deres helhed på Retsinformations hjemmeside:

For yderligere oplysninger om miljøskadebegrebet se Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 af 1. juli 2008 om miljøskadebegrebet.

Se også følgende bekendtgørelser: