Registrering af virksomhed der sælger pesticider godkendt til professionel anvendelse

Alle virksomheder, der producerer, importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler eller oplagrer pesticider godkendt til professionel anvendelse, er pligtige til årligt at lade sig registrere i Miljøstyrelsens IT-system kaldet MAB via en selvbetjeningsløsning. Fristen for første registrering er den 1. januar 2022, og kravet gælder samtlige af virksomhedens relevante P-numre, som herefter skal lade sig genregistrere én gang årligt. Der bliver adgang til MAB systemet den 18. oktober 2021.

Gå til MAB for at blive registreret som forhandler

Miljøstyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med alle led i distributionskæden af forhandlere af pesticider. For at have et komplet kendskab til alle relevante virksomheder, der indgår som led i kæden af forhandlere, er der nu indført et krav om, at de relevante virksomheder skal lade sig registrere i MAB. Med registreringsordningen vil Miljøstyrelsen dermed kunne føre et løbende opdateret elektronisk register over alle led i kæden.

Herudover vil registreringen omfatte oplysninger om, hvorvidt virksomheden har pesticider fysisk på lager, som giver mulighed for at målrette tilsynet med oplag.

Endelig vil en registrering i MAB give alle led i distributionskæden mulighed for at afgive kontaktoplysninger på personer, som vil få mulighed for at modtage information og vejledning om reglerne på området og dermed løbende holde sig ajour med reglerne.

Ordningen gælder alle virksomheder, der i Danmark producerer, importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler og oplagrer (herunder ompakker) pesticider, der er godkendt til professionel anvendelse. Alle virksomhedens relevante P-numre (produktionsenheder) under virksomhedens CVR-nummer skal lade sig registrere, hvis de har aktiviteter vedr. pesticider.

Producent: En virksomhed, der producerer færdigformulerede pesticidprodukter og/eller pesticidaktivstoffer.

Eksportør: En virksomhed, der eksporterer pesticider.

Importør: En virksomhed, der importerer pesticider til Danmark eller er godkendelsesindehaver af pesticider, der er godkendt i Danmark

Distributør: En virksomhed, der har fysiske varebeholdninger af pesticider fra forskellige producenter og importører, der vil blive solgt til forskellige forhandlere. 

Forhandler: En virksomhed, der markedsfører (sælger) pesticider til slutbrugeren. 

Ompakker: En virksomhed, der ompakker, etiketterer eller ometiketterer pesticider.

Lagervirksomhed: En virksomhed, der fysisk opbevarer pesticider i kortere eller længere periode uden direkte salg til slutbruger.

Transportør med lager: En dansk registreret transportvirksomhed, der oplagrer pesticider i forbindelse med levering af pesticider til en anden virksomhed, eksempelvis ompakkere, forhandlere, producenter, importører, eksportører, lagervirksomheder, distributører, slutbrugere og andre, der håndterer pesticider. Der er ikke tale om virksomheder, der alene varetager transport af pesticider.

Indkøbsforening: En virksomhed, der på vegne af flere brugere af pesticider, fortager indkøb og fungerer som mellemhandler uden nødvendigvis selv at være i fysisk kontakt med pesticiderne. Det kan fx være lokale rådgivningscentre, der fungerer som indkøbsforeninger.

Nej. Det skal de ikke. Kravet om registrering af forhandlere, importører mv. gælder kun for virksomheder, der sælger/lagrer pesticider godkendt til professionel anvendelse.

Nej. Det skal de ikke. De er brugere af pesticider, idet de foretager bejdsningen af korn/frø og de er ikke forhandlere af pesticider, med mindre virksomheden i tillæg sælger pesticid produkter godkendt til professionel anvendelse.

Registrering skal ske første gang inden 1. januar 2022. Herefter skal virksomheder igen lade sig registrere forud for hvert efterfølgende kalenderår senest 1. januar.

 

Virksomhederne er pligtige til at lade sig registrere i MAB årligt. Efter første registrering vil der med de efterfølgende årlige registreringer være tale om genregistreringer, hvor virksomheden bekræfter eller retter allerede indtastede oplysninger og betaler det årlige gebyr for registreringen.

 

Efter første registrering vil der hvert år den 1. december blive udsendt en påmindelse om genregistrering til de registrerede virksomhedens CVR-nummer via Digital Post.

Alle virksomheder og de relevante produktionsenheder, der på noget tidspunkt i løbet af et kalenderår varetager en eller flere af de ovennævnte anførte typer af aktiviteter (kategorier) vedrørende pesticider, skal være registreret i MAB.

Det er muligt for virksomheden at ændre sin registrering løbende, så den svarer til de faktiske forhold. Hvis en virksomhed udvider med en ny afdeling/P-nummer (produktionsenhed) i løbet af året, hvorfra der sker import/distribution/forhandling mv. af pesticider, så er virksomheden pligtig til at opdatere sin registrering i MAB for den pågældende P-nummer, inden denne aktivitet påbegyndes. Tilsvarende bør virksomheden slette registrering af P-numre i MAB, såfremt aktiviteter vedrørende pesticider ophører i perioden.

Fra 1. januar 2022 må virksomheder kun producere, eksportere, importere, distribuere eller forhandle pesticider, såfremt virksomheden og de relevante P-numre er registreret i MAB. For hver af virksomhedens P-numre skal der foretages en registrering med alle de typer af aktiviteter (kategorier af aktiviteter), som de enkelte P-numre varetager. Der kan for hvert P-nummer der være tale om flere forskellige kategorier af aktiviteter, fx både import, distribution og forhandling. En af disse aktiviteter skal anføres som den primære kategori.

Ja, registrering er omfattet af et gebyr, som skal betales årligt ved hver registrering for hver af virksomhedens P-numre. Det dækker Miljøstyrelsens udgifter forbundet med driften af IT-systemet MAB. Gebyrsatsen er i 2021 på 85 kr. og reguleres årligt per 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Gebyret betales i forbindelse med registrering ved brug af virksomhedens betalingskort. Der fremsendes herefter en kvittering efter betaling. Miljøstyrelsen kan ikke fremsende faktura for dette gebyr.

Når en virksomhed lader sig registrere i MAB, skal denne for hver relevant produktionsenhed anføre de forskellige typer af aktiviteter (kategorier af aktiviteter), som produktionsenheden varetager. En virksomhed skal dog vælge én aktivitet/kategori som deres primære kategori fx ”Distributør”, hvis virksomheden sælger pesticider til slutbrugere.

Virksomheden skal logge ind i MAB (https://mab.mst.dk) vha. NemID for Erhverv. Hermed bliver virksomhedens CVR-nummer registreret i MAB sammen med virksomhedens adresse. Virksomheden skal for hvert relevant P-nummer (produktionsenhed) oplyse, hvilke forhandlerkategorier (eksport/import/produktion/forhandling/distribution mv.) der varetages i enheden. Det skal i tillæg oplyses, hvorvidt der er pesticider på lager i den relevante enhed.

Har virksomheden en række produktionsenheder, der ikke varetager nogle af de aktiviteter, som er beskrevet i tabellen, skal sådanne produktionsenheder ikke registreres i MAB. Det kan være grovvarevirksomheder, der alene sælger gødninger, foderstoffer og lign., men som ikke sælger eller oplagrer pesticider. Det kan være en hjælp for virksomheden, hvis man i MAB ud for hver af disse produktionsenheder anfører ”ikke relevant”.

Ja, det er kun virksomheder, der har et CVR-nummer, der skal lade sig registrere i MAB. Virksomheder, der er ejet af udenlandske virksomheder, er pligtige til at lade sig registrere i MAB, hvis de har afdelinger i DK. Altså hvis de har aktører i DK.

Importørerne i Danmark skal registreres selvom godkendelsesindehaveren er udenlandsk.

Hvis en virksomhed undlader at give oplysninger til registreret i MAB eller undlader at bekræfte rigtigheden af oplysningerne i registeret om navn, adresse, type af virksomhed og oplysning om, hvorvidt virksomheden har plantebeskyttelsesmidler på lager, jf. § 42, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1278 af 9. juni 2021 om bekæmpelsesmidler kan overtrædelsen straffes med bøde, jf. § 66, stk. 1, nr. 32.

Virksomheder, der lader sig registrere i MAB, har mulighed for at oplyse e-mailadresser på de personer i virksomheden, som ønsker at modtage Miljøstyrelsens nyhedsbrev. Disse nyhedsbreve vil give virksomhederne bedre betingelser for at holde sig ajour med reglerne, modtage invitationer til møder med Miljøstyrelsen om reglerne på området mv. De udsendes ikke med fast interval, men når det skønnes relevant.

Nej. Man er kun pligtig til at lade sin virksomhed registrere i MAB, hvis virksomheden udgør et distributionsled for plantebeskyttelsesmidler. Kravet om registrering gælder ikke for virksomheder der distribuerer biocider som fx midler til bekæmpelse af fluer i stalde, rottemidler og lign.

Nej. Er man maskinstation eller anlægsgartner og foretager sprøjtning med pesticider for jordbrugere eller andre virksomheder mv. så yder man en service. Brugen af disse pesticider indgår i faktureringen som en del af denne service, men en sådan virksomhed betragtes ikke som forhandler/distributør af pesticider, og skal ikke registreres som sådan i MAB.

Nej. Man man ikke benytte en fuldmagt. En virksomhed kan kun lade sig registrere i MAB via virksomhedens NemID.