Indberetning af sprøjtejournal

Landmænd, gartnere, producenter af juletræer mv. over en vis størrelse skal hvert år indberette deres samlede forbrug af pesticider i SJI-systemet. Miljøstyrelsen samler oplysningerne fra de danske jordbrug og gartnerier og sender dem til EU

Sådan indberetter du din sprøjtejournal

Når du indberetter din sprøjtejournal, foregår det på afgrødeniveau. Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette:

 • Navnet på det anvendte pesticid
 • Det samlede forbrug (kg/l)
 • Arealet i ha

Du skal logge på SJI-systemet med NemID for Erhverv. Hvis du ikke allerede har dette, kan det bestilles på medarbejdersignatur.dk.

Mulighed for direkte kontrol af SJI fra 2022

Hidtil er jordbrugernes indberettede sprøjtejournal-data i Miljøstyrelsens SJI-system alene blevet brugt til indsamling af data til statistik, indberetning af denne statistik til EU-Kommissionen og som grundlag for udvælgelse af virksomheder til Landbrugsstyrelsens fysiske kontrolbesøg. Som noget nyt indfører Miljøstyrelsen fra planperioden 2020/2021 mulighed for, at oplysningerne kan anvendes til direkte kontrol af anvendelse af ulovlige sprøjtemidler.

Miljøstyrelsen vil for første gang oplyse om denne mulighed ved indberetninger i SJI-systemet for planperioden 2020/2021, det vil sige for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021, som har indberetningsfrist 31. marts 2022. Det bliver således efter 31. marts 2022 muligt for Miljøstyrelsen at håndhæve overtrædelser om brug af ulovlige sprøjtemidler alene på baggrund af indberetningen i SJI.

Indberet din sprøjtejournal i SJI

Spørgsmål og svar

 • Gartnerier, frugtplantager, planteskoler, producenter af frilandsgrøntsager mv., der har en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kr. eller derover – uanset arealstørrelse
 • Landbrug og skovbrug med et samlet dyrket areal på 10 hektar eller derover (inkl. eventuelle MVJ-arealer) - uanset årlig momspligtig omsætning
 • Selvom du ikke anvender pesticider i din virksomhed, skal du sende en indberetning for at dokumentere, at du ikke anvender pesticider på dine arealer/marker.

Særligt for økologer: Indberet via Fællesskemaet

 • Når du som økolog udfylder data i Fællesskemaet kan du ved afkrydsning anføre, at du ikke anvender pesticider på dine marker. Hvis du har registreret dette i Fællesskemaet, behøver du ikke at gøre mere.
 • Hvis du ikke har krydset af i Fællesskemaet, at du ikke anvender pesticider, er du pligtig til at sende en indberetning via SJI-systemet.

Vær opmærksom på MVJ-arealer

 • Vær opmærksom på, at arealer under landdistriktsordninger som f.eks. "Pleje af græs- og naturarealer" og "Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger" også skal indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal.
 • Det betyder, at du skal indberette sprøjteoplysninger for bedrifter, hvor det dyrkede areal, inklusive eventuelle MVJ-arealer, overstiger 10 ha. 

Særligt for golfbaner: Indberet via GreenData 

Greenkeepere på landets golfbaner skal ud over at føre en sprøjtejournal også sikre, at data indberettes i Miljøstyrelsens IT-system GreenData. Men data skal ikke indberettes via SJI.

Hidtil har definitionen af det dyrkede areal for så vidt angår arealer med skov været upræcis. Dette ændres fremadrettet, som beskrevet nedenfor. Ind til planperioden 2021/2022 indgår arealer dyrket med skov ikke i opgørelsen af virksomhedens samlede dyrkede areal.

Fra planperioden 2021/2022 gælder nedenstående definition af skov, som skal indregnes i bedriftens samlede dyrkede areal. Overstiger bedriftens samlede dyrkede areal 10 ha (inkl. skov), er man pligtig til at indberette i SJI, uanset om virksomheden har anvendt pesticider eller ej. Indberetningsfristen for denne planperiode er den 31. 3. 2023.

Definitionen af skov er som følger:

Arealer, der er større end 0,5 hektar og har en minimumsbredde på 20 meter med træer højere end 5 meter og et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer nødvendige for skovdriften, men ikke arealer domineret af landbrugs- eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.

Den nye praksis medfører, at fra planperioden 2021/2022, for hvilken sprøjtejournaldata skal indberettes til Miljøstyrelsen senest den 31. marts 2023, skal ovenstående skovarealer indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal. Hvis jordbrugsvirksomheden har et samlet dyrket areal på over 10 ha, da skal der indberettes et eventuelt forbrug af pesticider på dette samlede areal inkl. skovarealer.

Ovenstående ændrer ikke på det forhold, at arealer med juletræer og pyntegrønt allerede i dag hører til jordbrugets samlede dyrkede areal.

I opgørelsen af en virksomheds dyrkede areal, skal indgå alle følgende arealer: arealer hvor der dyrkes landbrugsafgrøder, herunder arealer der anvendes til afgræsning, arealer med permanent græs og græs i omdrift samt brakarealer, jordbrugsbedrifter med fx hestefolde, høns mv., arealer med juletræer, pyntegrønt, lavskov, MVJ- og MFO-arealer. 2m-bræmmer indgår i det dyrkede areal.

Hvis du er autoriseret økolog, er du ikke fritaget for indberetning i SJI. Men du har mulighed for at anføre i Fællesskemaet i Landbrugsstyrelsen, at du ikke bruger pesticider på dine arealer. Da overføres disse oplysninger til SJI i Miljøstyrelsen, og din virksomhed vil i så fald ikke skulle indberette data i SJI. Du skal dog være opmærksom på, at du skal have været økologi i hele den relevante planperiode for at dine oplysninger overføres fra Landbrugsstyrelsens Fællesskema til SJI.

Miljøstyrelsen skal erindre om, at pesticider også inkluderer produkter, der er baseret på mikroorganismer og midler til bekæmpelse af snegle. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du som økolog har brugt mikrobiologiske midler eller sneglemidler, er du pligtig til at indberette oplysninger om dette i SJI.

Hvis du er registreret som indberetningspligtig i SJI, men ikke mener, at det er korrekt, kan du som noget nyt fra 25. feb. 2022 selv registrere dig som fritaget i SJI.

For at registrere dig som fritaget for indberetning, skal du opfylde et af de kriterier, der er anført i SJI, og du skal ved afkrydsning anføre årsagen til, at du mener, at du er fritaget. Fx at din virksomheds årlige omsætning er på under 50.000 kr. (gælder kun for gartnerier og planteskoler og lign.), eller at din virksomhed er på mindre end 10 ha dyrket areal eller at du har bortforpagtet en del af dine arealer, og du derfor dyrker mindre end 10 ha.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at du afgiver oplysningerne på tro- og love. Miljøstyrelsen vil hvert år udtage en række jordbrugere til kontrol, hvis de selv har registret sig som fritaget. Hvis din virksomhed udtages til kontrol, vil dine oplysninger bliver kontrolleret. Det er strafbart at afgive falske erklæringer jf. straffelovens §163.

Miljøstyrelsen skal henlede din opmærksomhed på definitionen af et dyrket areal, som du kan finde under et andet spørgsmål-svar her på siden. Her kan du også læse om mere om hvorvidt det dyrkede areal inkluderer skov. Det er tilfældet for dyrkningssæson 2021/2022.

 Du skal endvidere være opmærksom på, at hvis du fremadrettet bliver pligtig til indberetning, fx hvis du ikke længere bortforpagter dine arealer, så er du selv ansvarlig for at tilgå SJI og indberette dine data. Det gælder også selvom du ikke har et pesticidforbrug. Da skal du anføre dette i SJI.

Hvis en del af dine arealer er udpeget §3 arealer, kan de stadig indgå i det dyrkede areal. Det beror på, hvorvidt arealerne er dyrkede eller udelukkende er natur, moser, søer mv. Nogle udpegede §3 arealer er græsarealer med afgræsning og skal i så fald medregnes i bedriftens dyrkede areal. Er §3 arealerne derimod udelukkende naturarealer, indgår disse arealer ikke i bedriftens samlede dyrkede areal.  

Hvis jordbrugsvirksomheden har bortforpagtet arealer, så det dyrkede areal er mindre end 10 ha, skal virksomheden ikke indberette i SJI. 

Hvis virksomheden har bortforpagtet arealer, skal virksomheden via SJI logge på SJI med NemID for Erhverv, gå ind på "min side" og fjerne fluebenet ud for "indberetningspligt". Herefter skal virksomheden vælge den relevante årsag til fritagelse. Er der tale om bortforpagtning af arealer, skal der vedhæftes dokumentation for dette. Det kan enten ske i form af bortforpagtningsaftalen, en e-mail korrespondance mellem ejer og forpagter eller en overdragelse af betalingsrettigheder. 

Når der indsendes en bortforpagtningsaftale, skal denne indeholder følgende oplysninger: For både bortforpagter og forpagter skal der indgå navn og CVR-nr.. Endvidere skal der indgå varighed (start og slut dato) samt arealets størrelse. 

Hvis forholdene ændrer sig, så virksomheden igen bliver indberetningspligtig, er virksomheden selv forpligtet til at logge på SJI og sætte flueben ud for "indberetningspligt".

Miljøstyrelsen har et ansøgningsskema til ansøgning om fritagelse for den digitale selvbetjeningsløsning (NemID) der ligger her og der ligger et informationsbrev her, der redegør for de forudsætninger, der kræves for at kunne opnå en fritagelse.

Ingen krav om indberetning af pesticidforbrug:

 • 8 ha korn med en årlig momspligtig omsætning på 60.000 kr.
 • 8 ha frilandsgartneri med en årlig momspligtig omsætning på 45.000 kr.
 • 12 ha frilandsgartneri med en årlig momspligtig omsætning på 45.000 kr.

Krav om indberetning af pesticidforbrug:

 • 8 ha frilandsgartneri med en årlig momspligtig omsætning på 60.000 kr.
 • 12 ha korn og græs med en årlig momspligtig omsætning på 45.000 kr.  
 • 12 ha korn og græs med en årlig momspligtig omsætning på 60.000 kr.
 • Du skal indberette for én planperiode ad gangen
 • En planperiode går fra den 1. august til den 31. juli (og ved forlænget planperiode til 30. september - se senere)
 • Indberetninger for planperioden kan ske så snart du har udført din sidste sprøjtning - systemet er altid åbent for indberetning
 • Fristen for at indberette er den 31. marts hvert år
 • Du skal kun indberette de sprøjteoplysninger, der svarer til den pågældende planperiode
 • Du kan således ikke indberette de sprøjtninger, der ligger før den 1. august og efter den 31. juli
 • Hvis du ikke har anvendt sprøjtemidler i den pågældende planperiode, skal du indberette at du ikke har anvendt sprøjtemidler på dine marker - se afsnit 4.8 i vejledningen.

Mulighed for at forlænge planperioden

 • Hvis du dyrker afgrøder, som skal sprøjtes og høstes efter den 31. juli, men inden den 31. december, kan du forlænge planperioden til den 30. september
 • Du kan derfor sprøjte indtil den 30. september
 • Sprøjtninger på disse marker skal du føre i den planperiode, der udløb den 31. juli.

Hvis du ønsker, at din konsulent skal indberette dit samlede pesticidforbrug via Landbrugets IT-systemer, skal du give samtykke til konsulentens landbrugsorganisation.

Det gør du ved at logge på SJI-systemet med dit NemID for Erhverv og via fanebladet ”Min side” delegere opgaven til den pågældende organisation og IT-system. Vær opmærksom på, at fuldmagten gives til selve organisationen/IT-systemet og ikke til en navngiven konsulent.

Delegeringen (fuldmagten) kræver, at Miljøstyrelsens og landbrugsorganisationens IT-systemer understøtter hinanden. I øjeblikket har SEGES/Mark Online og Datalogisk/Næsgaard Mark sådan et IT-system. Er du ny kunde hos SEGES/Mark Online eller benytter Datalogisk/Næsgaard Mark, skal du give samtykke ved fuldmagt. Du skal kun delegere fuldmagten én gang, da den gælder, indtil du vælger at ophæve den.

Når et konkursbo er under behandling kan virksomheden fritages for indberetning af sprøjtejournal til SJI. Det samme gælder ved behandling af dødsbo. Virksomheden skal orientere Miljøstyrelsen om sådanne forhold, hvormed de bliver fritaget for indberetning. Dette kan ske ved at rette henvendelse til Miljøstyrelsen ved sende en mail til: Obfuscated Email

Du kan se alle dine historiske indberetninger i Miljøstyrelsens SJI-system ved at vælge den aktuelle planperiode under menuen "Indeberetninger" i SJI.

Driftsmeddelelse SJI

Der er ingen meddelelser. 

Brug for hjælp?

I vores vejledning til SJI-systemet forklares det, skridt for skridt, hvordan du skal foretage din indberetning 

Se vejledningen her

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.