Indberetning af sprøjtejournal

Landmænd, gartnere, skovbrugere, producenter af juletræer m.fl. over 10 ha eller med en omsætning på 50.000 kr. skal hvert år indberette deres samlede forbrug af pesticider i SJI-systemet. Miljøstyrelsen samler disse oplysninger og sender dem til EU. Har virksomheden ikke brugt pesticider, er man ikke pligtig til at oplyse Miljøstyrelsen om dette i SJI.

Sådan indberetter du din sprøjtejournal

Når du indberetter din sprøjtejournal, foregår det på afgrødeniveau. Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette:

 • Navn og registreringsnummer for det anvendte pesticid
 • Det samlede forbrug (kg/l)
 • Arealet i ha

Du skal logge på SJI-systemet med MitID Erhverv. Hvis du ikke allerede har dette, kan det bestilles ved at klikke her.

Mulighed for direkte kontrol af SJI fra 2022

Hidtil er jordbrugernes indberettede sprøjtejournal-data i Miljøstyrelsens SJI-system alene blevet brugt til indsamling af data til statistik, indberetning af denne statistik til EU-Kommissionen og som grundlag for udvælgelse af virksomheder til Landbrugsstyrelsens fysiske kontrolbesøg. Som noget nyt indfører Miljøstyrelsen fra planperioden 2020/2021 mulighed for, at oplysningerne kan anvendes til direkte kontrol af anvendelse af ulovlige sprøjtemidler.

Miljøstyrelsen vil for første gang oplyse om denne mulighed ved indberetninger i SJI-systemet for planperioden 2020/2021, det vil sige for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021, som har indberetningsfrist 31. marts 2022. Det bliver således efter 31. marts 2022 muligt for Miljøstyrelsen at håndhæve overtrædelser om brug af ulovlige sprøjtemidler alene på baggrund af indberetningen i SJI.

Indberet din sprøjtejournal i SJI

Spørgsmål og svar

 • Professionelle brugere af pesticider der på deres jordbrugsvirksomhed (det vil sige både landbrug, skovbrug, væksthusgartneri, frilandsgartneri, frugtavler, planteskole) der har et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover, eller som har en årlig momspligtig omsætningpå 50.000 kr. eller derover 
 • Anvendes der ikke pesticider, er du ikke pligtig til at indberette oplysninger i SJI. 

Særligt for økologer: Indberet via Fællesskemaet

 • Hvis du som økolog bruger pesticider (fx mikrobiologiske pesticider, midler baseret på jern eller svovl eller lign.), så er du pligtig til at indberette disse oplysninger i SJI. Bruger du som økolog ikke pesticider, skal du ikke indberette oplysninger i SJI.

Vær opmærksom på MVJ-arealer, skovarealer, vedvarende græs mv.

 • Vær opmærksom på, at arealer under landdistriktsordninger som f.eks. "Pleje af græs- og naturarealer" og "Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger" også skal indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal.
 • Har du skovarealer, skal de også indgå i beregningen af om du har 10 ha.
 • Det betyder, at du skal indberette dit eventuelle pesticidforbrug i SJI, hvis det dyrkede areal, inklusive eventuelle MVJ-arealer, skov mv. overstiger 10 ha. 

Særligt for golfbaner: Indberet via GreenData 

Greenkeepere på landets golfbaner skal ud over at føre en sprøjtejournal også sikre, at data indberettes i Miljøstyrelsens IT-system GreenData. Golfbaner skal alene indberette oplysninger i SJI, hvis golfbanen i tillæg til spillearealet har landbrugsarealer med fx græssende kvæg eller får, og hvis der er mere end 10 ha af sådanne landbrugsarealer, og hvis der er brugt pesticider på disse.

Hidtil har definitionen af det dyrkede areal for så vidt angår arealer med skov været upræcis. Dette ændres fremadrettet, som beskrevet nedenfor. Fra planperioden 2021/2022 indgår arealer dyrket med skov i opgørelsen af virksomhedens samlede dyrkede areal.

Fra planperioden 2021/2022 gælder nedenstående definition af skov, som skal indregnes i bedriftens samlede dyrkede areal. Overstiger bedriftens samlede dyrkede areal 10 ha (inkl. skov), er man pligtig til at indberette i SJI. Dette gælder dog kun, hvis virksomheden har anvendt pesticider. Indberetningsfristen for denne planperiode er den 31. marts 2023.

Definitionen af skov er som følger:

Arealer, der er større end 0,5 hektar og har en minimumsbredde på 20 meter med træer højere end 5 meter og et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer nødvendige for skovdriften, men ikke arealer domineret af landbrugs- eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.

Den nye praksis medfører, at fra planperioden 2021/2022, for hvilken sprøjtejournaldata skal indberettes til Miljøstyrelsen senest den 31. marts 2023, skal ovenstående skovarealer indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal. Hvis jordbrugsvirksomheden har et samlet dyrket areal på over 10 ha, da skal der indberettes et eventuelt forbrug af pesticider på dette samlede areal inkl. skovarealer.

Ovenstående ændrer ikke på det forhold, at arealer med juletræer og pyntegrønt allerede i dag hører til jordbrugets samlede dyrkede areal.

I opgørelsen af en virksomheds dyrkede areal, skal indgå alle følgende arealer: arealer hvor der dyrkes landbrugsafgrøder, herunder bl.a. arealer der anvendes til afgræsning, arealer med permanent græs og græs i omdrift samt brakarealer, jordbrugsbedrifter med fx hestefolde, høns mv., arealer med juletræer, pyntegrønt, lavskov, MVJ- og MFO-arealer. 2m-bræmmer indgår i det dyrkede areal.

 

Hvis du er autoriseret økolog, og bruger pesticider, er du ikke fritaget for indberetning i SJI. Benytter du ikke pesticider, er du derimod fritaget for kravet om indberetning af oplysninger i SJI. 

Miljøstyrelsen skal erindre om, at pesticider også inkluderer produkter, der er baseret på mikroorganismer og midler til bekæmpelse af snegle. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du som økolog har brugt mikrobiologiske midler eller sneglemidler, er du pligtig til at indberette oplysninger om dette i SJI.

Hvis du er registreret som indberetningspligtig i SJI, men ikke mener, at det er korrekt, kan du selv registrere dig som fritaget i SJI.

For at fritage din virksomhed for inderetningspligten, skal du opfylde et af de kriterier, der er anført i SJI, og du skal ved afkrydsning anføre årsagen til, at du mener, at du er fritaget. Fx at du ikke har brugt pesticider i i den pågælende dyrkningsæson, at din virksomheds årlige omsætning er på under 50.000 kr., at din virksomhed er på mindre end 10 ha dyrket areal eller at du har bortforpagtet en del af dine arealer, og du derfor dyrker mindre end 10 ha.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at du afgiver oplysningerne på tro og love. Miljøstyrelsen vil hvert år udtage en række jordbrugere til kontrol, hvis de selv har registreret sig som fritaget. Hvis din virksomhed udtages til kontrol, vil dine oplysninger blive kontrolleret. Det er strafbart at afgive falske erklæringer jf. straffelovens §163.

Miljøstyrelsen skal henlede din opmærksomhed på definitionen af et dyrket areal, som du kan finde under et andet "Spørgsmål og svar" her på siden. Her kan du bl.a. også læse om mere om, hvorvidt det dyrkede areal inkluderer skov. 

Du skal endvidere være opmærksom på, at hvis du fremadrettet bliver pligtig til indberetning, fx hvis du ikke længere bortforpagter dine arealer, så er du selv ansvarlig for at tilgå SJI og indberette dine data. 

Hvis en del af dine arealer er udpeget §3-arealer, kan de stadig indgå i det dyrkede areal. Det beror på, hvorvidt arealerne er dyrkede eller udelukkende er natur, moser, søer mv. Nogle udpegede §3-arealer er græsarealer med afgræsning og skal i så fald medregnes i bedriftens dyrkede areal. Er §3-arealerne derimod udelukkende naturarealer, indgår disse arealer ikke i bedriftens samlede dyrkede areal.  

Hvis jordbrugsvirksomheden har bortforpagtet arealer, så det dyrkede areal er mindre end 10 ha, skal virksomheden ikke indberette i SJI. 

Du kan læse mere om dette under spørgsmålet, om hvordan du på tro og love registrere at din virksomhed er fritaget for indberetning i SJI. 

Miljøstyrelsen har et ansøgningsskema til ansøgning om fritagelse for den digitale selvbetjeningsløsning (MitID) der ligger her og der ligger et informationsbrev her, der redegør for de forudsætninger, der kræves for at kunne opnå en fritagelse.

 • Du skal indberette for én planperiode ad gangen
 • En planperiode går fra den 1. august til den 31. juli (og ved forlænget planperiode til 30. september - se senere)
 • Indberetninger for planperioden kan ske så snart du har udført din sidste sprøjtning - systemet er altid åbent for indberetning
 • Fristen for at indberette er den 31. marts hvert år
 • Du skal kun indberette de sprøjteoplysninger, der svarer til den pågældende planperiode
 • Du kan således ikke indberette de sprøjtninger, der ligger før den 1. august og efter den 31. juli

Mulighed for at forlænge planperioden

 • Hvis du dyrker afgrøder, som skal sprøjtes og høstes efter den 31. juli, men inden den 31. december, kan du forlænge planperioden til den 30. september
 • Du kan derfor sprøjte indtil den 30. september
 • Sprøjtninger på disse marker skal du føre i den planperiode, der udløb den 31. juli.

Hvis du ønsker, at din konsulent skal indberette dit samlede pesticidforbrug via Landbrugets IT-systemer, skal du give samtykke til konsulentens landbrugsorganisation.

Det gør du ved at logge på SJI-systemet med MitID Erhverv og via fanebladet ”Min side” delegere opgaven til den pågældende organisation og IT-system. Vær opmærksom på, at fuldmagten gives til selve organisationen/IT-systemet og ikke til en navngiven konsulent.

Delegeringen (fuldmagten) kræver, at Miljøstyrelsens og landbrugsorganisationens IT-systemer understøtter hinanden. I øjeblikket har SEGES/Mark Online og Datalogisk/Næsgaard Mark sådan et IT-system. Er du ny kunde hos SEGES/Mark Online eller benytter Datalogisk/Næsgaard Mark, skal du give samtykke ved fuldmagt. Du skal kun delegere fuldmagten én gang, da den gælder, indtil du vælger at ophæve den.

Når et konkursbo er under behandling kan virksomheden fritages for indberetning af sprøjtejournal til SJI. Det samme gælder ved behandling af dødsbo. Virksomheden bliver automatisk inaktiveret i SJI.

Du kan se alle dine historiske indberetninger i Miljøstyrelsens SJI-system ved at vælge den aktuelle planperiode under menuen "Indeberetninger" i SJI.

Driftsmeddelelse SJI

Der er ingen driftsmeddelelser.

Brug for hjælp?

I vores vejledning til SJI-systemet forklares det, skridt for skridt, hvordan du skal foretage din indberetning 

Se vejledningen her

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.