Nye fund af havskum med højt indhold af PFAS

Flere steder langs den jyske vestkyst er der igen fundet havskum med høje koncentrationer af PFAS. Men badevandet er rent for PFAS.

Havskum kan indeholde meget høje niveauer af PFAS.

Det er hovedresultatet af Miljøstyrelsens nye undersøgelse af badevand, havskum og soppesøer. Resultatet bekræfter billedet fra tidligere undersøgelser, hvor der også er blevet fundet havskum med meget høje koncentrationer af PFAS.

Prøverne er taget i august 2023 på 11 lokaliteter langs den jyske vestkyst og fordeler sig på otte prøver af havskum, fem prøver fra soppesøer og 11 prøver af badevand.

Vestkysten er valgt, fordi der på vindudsatte, brede strande er størst chance for at finde havskum og soppesøer.

Figur 1: Resultater af prøver fra havskum og badevand. De otte havskumsprøver er jævnt fordelt over den jyske vestkyst fra Rømø i syd til Skagen i nord.

Koncentrationen af PFAS (summen af PFOA, PFNA, PFOS og PFHxS) varierede mellem 17.000 og 250.000 ng/l. Miljøstyrelsen udtog i 2023 en prøve af havskum med 4.800 ng/l.

Til sammenligning er den vejledende grænseværdi for PFAS i badevand 40 ng/l for summe af de fire førnævnte PFAS-stoffer. Der er ikke fastsat en grænseværdi for PFAS i havskum.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der vejleder myndigheder om badesikkerhed, anbefaler, at man undgår direkte kontakt med havskum. Læs nyheden: Første resultater af PFAS i badevand

Soppesøer kan indehold PFAS

Resultaterne af den nye runde prøver viser også, at små soppesøer, som er midlertidige saltvandssøer på stranden, kan indeholde PFAS i koncentrationer over grænseværdien for PFAS i badevand.

Styrelsen for Patientsikkerhed og de berørte kommuner er orienteret om resultaterne. Da antallet af undersøgte soppesøer er for begrænset, kommer Styrelsen for Patientsikkerhed ikke med en generel udtalelse. Miljøstyrelsen tager nye prøver af soppesøer senere i år.

 

Figur 2: Kort med resultater fra badevand og soppesøvand

Der er tidligere fundet forhøjet værdi af PFAS i en soppesø. Læs nyheden 

Alle prøver af PFAS i badevand var langt under grænseværdien for PFAS i badevand. Dette var også tilfældet badevandsprøverne fra hele landet i maj 2023.  

FAKTA: Soppesøer på stranden

Der blev udtaget prøver af soppevandet i fem søer på strandene. Her blev der fundet koncentrationer af PFAS på henholdsvis 3,1; 13; 25; 26 og 120 ng/l. En enkelt prøve var således over grænseværdien for PFAS i badevand på 40 ng/l.

FAKTA: Badevandsprøver

Der blev taget såkaldte badevandsprøver ved alle 11 lokaliteter efter samme metode som kommunerne tester badevandet efter i badesæsonen. Indholdet af fire PFAS spændte fra 1,2 til 8 ng/l. Alle prøver var således langt under grænseværdien.

FAKTA: Sum 4 PFAS

Det vejledende kvalitetskriterium for indhold af PFAS stoffer i badevand blev fastsat på baggrund af et kvalitetskriterium for drikkevand, der ligeledes var gældende for de fire PFAS: PFOA, PFNA, PFOS og PFHxS. Den europæiske fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) fastsatte et tolerabelt dagligt indtag af netop disse fire PFAS, da de ved en undersøgelse udgjorde mindst halvdelen af de PFAS som mennesker eksponeres for igennem fødevarer. Læs mere