Resultater fra PFAS-målinger i badevand

Miljøstyrelsen og kommunerne har den seneste tid undersøgt badevandet for fire PFAS-stoffer. Ud over de almindelige badevandvandsanalyser udtaget efter standardiserede metoder har Miljøstyrelsen også taget såkaldte skimmeprøver af det øverste vandlag. Sidstnævnte prøver er udtaget i forskningsmæssig sammenhæng for at blive klogere på forekomsten af PFAS i vand. OPDATERET 15.9.23 med nyt kort der viser samtlige indberetninger af badevandsprøver fra kommunerne. OPDATERET 18.8.22 med oplysninger om at Styrelsen for Patientsikkerhed nu fraråder at bade i indsøer ved Henne Strand.

Arkivfoto: Colourbox

Resultater af badevandsanalyser:

Både Miljøstyrelsens og kommunernes badevandsprøver er analyseret for fire fluorholdige stoffer i stofgruppen PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) for hvilke, der gælder en vejledende grænseværdi for badevand på 40 ng/L.

Analyserne viser, at koncentrationen af de fire PFAS-stoffer i havet og søer generelt ligger væsentligt under den vejledende grænseværdi for badevand.

Jammerbugt Kommune fandt dog i en enkelt badevandsanalyse overskridelse af grænseværdien, men ved en opfølgende prøvetagning var analyseresultatet under grænseværdien. Alle Miljøstyrelsens badevandsanalyser overholdt grænseværdien. Der blev påvist indhold af PFAS under grænseværdien i 48 ud af de 50 badevandsanalyser. I de sidste to er der ikke påvist PFAS over detektionsgrænsen.

I begyndelsen af august havde 41 ud af 88 badevandskommuner indsendt analyseresultater fra deres undersøgelser af badevandet. De 41 kommuner har i alt fået analyseret 216 prøver.

Miljøstyrelsens badevandsprøver er udtaget ved 50 badevandsstationer jævnt fordelt langs Danmarks kyster. Alle badevandsprøverne er udtaget i 0,30 meters dybde.

Læs mere om undersøgelsen her

Kommunernes målinger af de fire PFAS-stoffer i badevandet. Alle prøver er under grænseværdien undtagen en prøve ved Aalborg, som i første omgang overskred grænseværdien, men ved anden måling var under grænseværdien. Kortet er opdateret 15. september 2023, da det tidligere kort ved en fejl ikke viste prikker for samtlige resultater fra de 72 kommuner, der valgte at deltage i den frivillige undersøgelse i 2022.

Kort 1: Kommunernes målinger af de fire PFAS-stoffer i badevandet. Alle prøver er under grænseværdien undtagen en prøve ved Aalborg, som i første omgang overskred grænseværdien, men ved anden måling var under grænseværdien.

Kort 2: Miljøstyrelses målinger af de fire PFAS-stoffer i badevandet. Stofferne findes, men i koncentrationer langt under den vejledende grænseværdi for badevand på 40 ng/L. Figuren viser analyseresultaterne for summen af fire PFAS-stoffer (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) i dykprøver ved 50 badevandsstationer (Signaturen "i.p." betyder at stoffer ikke er påvist). Resultaterne indikerer generelt et højere koncentrationsniveau på vestvendte end på østvendte kyster.

Analyser af skimmeprøver:

Miljøstyrelsen har samtidigt med badevandsprøverne udtaget 50 såkaldte skimmeprøver af det allerøverste lag af havvandet. Der findes ikke en standardiseret metode til udtagning af skimmeprøver og heller ikke sikker viden om, hvordan resultaterne af en sådan prøve skal fortolkes i forhold til badevand. Miljøstyrelsen har anvendt samme prøvetagningsmetode som beskrevet for de undersøgelser, der blev udført i havvand for Lemvig Kommune, og så vidt muligt prøvetaget den øverste millimeter af vandet. På to lokaliteter blev der desuden udtaget skimmeprøver i små indsøer på stranden. Indsøer er småsøer, der kan opstå på stranden, og som kan forsvinde igen. De undersøgte indsøer var af en størrelse på cirka 30 kvadratmeter.

I alle skimmeprøver udtaget i havvand ud for kysten er indholdet af de fire PFAS-stoffer på niveau med, hvad der er fundet i badevandsprøverne. Analyseresultaterne af skimmeprøverne fra to indsøer ved Henne Strand i Varde Kommune viser dog koncentrationer af de fire PFAS på henholdsvis 1.000 ng/L og 270 ng/L. Da der i juni 2022 blev fundet PFAS over grænseværdien i skimmeprøverne i havvandet langs Lemvig Kommunes kyststrækning, vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at det var sikkert at bade, mens man af forsigtighedshensyn frarådede ”direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten eksempelvis efter en storm”. Ved kontakt med denne form for havskum anbefalede Styrelsen for Patientsikkerhed efterfølgende afvaskning af hudområdet.

Den 16.8.22 har Styrelsen for Patientsikkerhed skrevet til Varde Kommune, at "Styrelsen for Patientsikkerhed af forsigtighedshensyn indtil videre fraråde, at man bader i indsøer dannet ved Henne Strand i det område, hvor der er målt de høje værdier af PFAS i skimmeprøverne. Der bør være særlig opmærksomhed på anbefaling for børn og gravide, da de vurderes som særligt følsomme i forhold til mulige effekter af stofferne, og da børn i forbindelse med leg risikerer tættere og længerevarende kontakt med vandet. Ved kontakt med vand fra indsøer i det pågældende område anbefales efterfølgende afvaskning af hudområdet."

Miljøstyrelsen er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og DTU om en afklaring af, hvordan målingerne af PFAS i skimmelaget kan tolkes, og om den vejledende grænseværdi for badevand kan anvendes i vurderingen af forhøjede koncentrationer af PFAS i skimmelaget.

Indsø ved Henne Strand. Foto: Miljøstyrelsen.

Fakta: Baggrunden for badevandsundersøgelsen

På baggrund af fundene af PFAS i havvand i juni i Lemvig Kommune opfordrede både miljøministeren og Miljøstyrelsen tidligere i sommer kommunerne til som badevandsmyndighed at foretage badevandsanalyser for fire fluorholdige stoffer i stofgruppen PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS).

Hvis man vil vide mere om kvaliteten af badevandet, skal man rette henvendelse til den relevante kommune.