Svømmeanlæg - svømmehaller, badelande, friluftsbade og private pools

Læs om hygiejne og miljøregler for indendørs og udendørs svømmebade samt private pools og spabade

Svømmehaller, friluftsbade og vandlande

Kommunerne fører tilsyn med alle typer svømmebade med offentlig adgang ud fra reglerne i  svømmebadsbekendtgørelsen, som gælder for indendørs og udendørs svømmebade, dvs. kunstigt anlagte svømmebadsanlæg, uanset udformning eller udseende, når der er adgang til dem for en bredere kreds af mennesker, fx indendørs svømmehaller, badelande, friluftsbade og svømmebassiner ved hoteller og campingpladser samt på hospitaler og institutioner. Også varmvandsbassiner som babybassiner, spabade og lignende er omfattet af kravene.

Vandkvaliteten og hygiejnen sikres ved, at vandet i bassinerne renses godt og hele tiden holdes desinficeret. Det mindsker risikoen for at blive smittet med sygdomme fra andre badende. Bassinvandet desinficeres normalt med klor.

I svømmebadsanlæg, hvor der anvendes overfladevand, fx havvand, må vandet ikke desinficeres. I disse bassiner skal vandet i stedet hyppigt skiftes ud med frisk overfladevand, og der skal foretages løbende kontroller af vandkvaliteten.

Kommunen er godkendelsesmyndighed og tilsynsmyndighed for svømmebadsanlæg. Der er mulighed for at ansøge kommunen om dispensation fra svømmebadsbekendtgørelsen til forsøg med ny svømmebadsteknologi.

Svømmebadsreglerne er senest ændret med bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. Svømmebade godkendes efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet.  Svømmebade med ældre gældende godkendelser må naturligvis også gerne overholde de nye skærpede regler, hvis anlægget er egnet til det, fx at styringen er præcis nok. Indendørs svømmebade på mindst 25 meter skal – selv om de er godkendt efter ældre regler - senest 1. juli 2017 overholde de nye regler, dvs også kvalitetskravene.

Læs mere om drift, hygiejne og godkendelse i Vejledning om kontrol med svømmebad

Læs mere om godkendelse af svømmebade i Vejledning om godkendelse af svømmebade

Rapporter

Afprøvning af forskellige renseteknologier på svømmebade  

Effekt af pH på dannelse af flygtige klorbiprodukter i svømmebade  

Håndtering af fækale uheld i svømmebade

Foto: Colourbox

Kunstige svømmesøer

Kunstige svømmesøer er udendørs svømmebade, hvor vandet recirkuleres, men ikke desinficeres. Hvis den kunstige svømmesø skal benyttes af en bredere kreds (offentlig adgang), skal det være godkendt af kommunalbestyrelsen ligesom øvrige svømmebadsanlæg. Det vil i den forbindelse være nødvendigt at få dispensation fra nogle af bekendtgørelsens krav for at få godkendt disse typer svømmebadsanlæg, blandt andet fordi det af hensyn til hygiejnen stiller særligt store krav til vandmængde per badende og til kapaciteten af det biologiske renseanlæg. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Sundhedsstyrelsen skal inddrages, før kommunen kan dispensere.

Retningslinjer for kunstige svømmesøer

Brev til kommunerne af 6. marts 2012 om godkendelse af udendørs svømmebade - herunder kunstige søer

FAQ om svømmebade

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at vildmarkskar og lignende kar kan være omfattet af svømmebadsbekendtgørelsen og dermed svømmebadsbekendtgørelsens kvalitets- og hygiejnekrav samt regler om recirkulering, filtrering og desinficering af vand.
Hvorvidt et kar eller et bassin er omfattet af svømmebadsbekendtgørelsen afhænger af, om der er offentlig adgang til anlægget eller om anlægget har en større kreds af brugere, f.eks. fordi anlægget er etableret på et hotel, en feriekoloni, et hospital mv. jf. svømmebadsbekendtgørelsens § 2 stk. 1 (BEK nr. 918 af 27/06/2016). Det afgørende er således, om svømmebadsanlægget må forventes at skulle benyttes af offentligheden eller en større personkreds, end en enkelt husstand. Det har ingen betydning, hvorvidt svømmebadet er privat eller offentligt ejet eller drevet. For en nærmere gennemgang af reglerne, om hvilke anlæg der kan være omfattet af svømmebadsbekendtgørelsen henvises til Vejledning om godkendelse af svømmebade, vejledning nr. 23 af oktober 2017 pkt. 1.6 samt Vejledning om kontrol med svømmebade, 2020 pkt. 2.1 og 2.2.

Eksisterende svømmebade der ikke har en godkendelse skal som udgangspunkt godkendes i henhold til de regler, der var gældende på opførselstidspunktet. Særligt hensyn til hygiejne og menneskers sundhed, kan betyde, at kommunen kan stille mere vidtgående krav i forbindelse med godkendelse af et ældre svømmebad end dem der var gældende på opførelsestidspunktet. Herudover skal man være opmærksom på, at der gælder særlige krav til godkendelse af indendørs bassiner over 25 m og med vandtemperatur ≤ 34 ºC jf. §15 stk. 5 i svømmebadsbekendtgørelsen (BEK nr. 918 af 27/06/2016).
For en nærmere gennemgang af reglerne, om godkendelse af ældre svømmebade uden en godkendelse, henvises til Vejledning om godkendelse af svømmebade, vejledning nr. 23 oktober 2017. afsnit 3.1.1 hvor der står ” Er der tale om et eksisterende svømmebad uden en godkendelse, skal der ske lovliggørelse – enten retlig eller fysisk lovliggørelse, og vurderingen heraf sker på grundlag af de gældende regler på opførelsestidspunktet”.

Svømmebadsbekendtgørelsen er en minimumsbekendtgørelse. Dvs. at kommunen inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde kan stille mere vidtgående krav end de krav, der følger af bekendtgørelsen for at sikre hygiejne og vandkvalitet.  Vilkårene skal i overensstemmelse med forvaltningsretlige principper være saglige, proportionale og specifikke og fremgå klart af godkendelsen. I forbindelse med opførelsen af et svømmebadsanlæg kan det være, at kommunen har behov for at stille vilkår der ikke har deres ophæng i svømmebadsbekendtgørelsen, og som derfor ikke kan stilles med hjemmel i denne bekendtgørelsen. Hvorvidt kommunen således i øvrigt kan stille krav til et byggeri beror på anden lovgivning.

Spabade og pools

Gode råd om spabade og pools:

  • Sørg for høj hygiejne i og omkring badestedet
  • Alle skal vaske sig grundigt over alt på kroppen før badet
  • Brug kun rent badetøj
  • Ingen med smitsomme sygdomme må bade
  • Dyr og udendørs fodtøj må aldrig komme i badeafdelingen
  • Spørg udlejer om aktuel badehygiejne i sommerhuset

Farerne?

Bakterierne stortrives ved temperaturer mellem 32° og 40°. Derfor er faren størst i spabade, og de generelle hygiejne- og baderegler bør især her overholdes til punkt og prikke. Ellers kan man blive smittet med en lang række sygdomme, ikke mindst den alvorlige lungebetændelse legionærsyge, eller Pontiac-feber, der ligner influenza. Andre bakterier kan også give infektioner. Vandet bliver yderligere tilført bakterier af badende, der lider af smitsomme sygdomme, som f.eks. forkølelse, diarré, øjenbetændelse, ondt i halsen, betændte sår eller infektioner i huden.

Spatyper

Der er to typer spabade: Tømmespa, som skal tømmes efter brug - og standvandsspa, hvor vandet bliver i badet i længere tid.

Et standvandsspa er typisk beregnet til 8-10 personer og kan betragtes som en "mini-pool".

Et tømmespa er derimod lidt mindre, typisk til 2-3 personer og minder mere om et stort badekar.

Særligt om tømmespa

Et tømmespa kræver, at man selv sørger for at desinficere vandet. Kom én chlortablet pr. person i vandet, mens du fylder vandet i. Lad derefter pumpen køre i ét minut, før du bruger badet. 

Efter badet skal du igen komme én chlortablet pr. person i vandet og lade pumpen køre i ét minut. Først derefter tømmer du vandet ud. Skyl til sidst badet godt med rent vand. Læs i øvrigt brugsanvisningen.

Spa og pool i private haver

Miljøstyrelsen anbefaler ejere af store pools at følge nogle råd vedrørende miljø og sundhed. Du kan se de gode råd  Tips om store pools i private haveer.

Spørg udlejer

Spørg udlejer, hvad der bliver gjort for badehygiejnen. Standvandsspa og pool skal helst være kontrolleret, umiddelbart før du overtager huset. Vandet i disse bade er tilsat chlor og bliver filtreret og renset løbende. Tømmespa bliver ofte rengjort ved lejerskifte.

Spabade ved hoteller m.v.

Kommunen fører tilsyn med spabade, pools og lignende, der anvendes af en bredere kreds, fx ved hoteller, campingpladser, skoler, feriekolonier o.lign. Læs bekendtgørelsen om svømmebadsanlæg m.v og disses vandkvalitet.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om desinfektion og rengøring af de forskellige typer bade, så læs videre på Feriehusudlejernes Brancheforenings hjemmeside eller på udlejningsbureauernes hjemmesider.

Vil du vide mere om sygdomsfremkaldende bakterier, så læs videre på Statens Serum Instituts hjemmeside .