Trafikstøj

Mange mennesker bor i områder med uacceptabelt højt støjniveau, og hvor trafikstøjen overskrider grænsen for, hvad der anses for sundhedsmæssigt tilfredsstillende. I Danmark er ca. 785.000 boliger belastet over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Hovedparten af de støjbelastede boliger er i de større byer.

National vejstøjstrategi
Langt det største støjproblem er fra vejtrafikken, idet næsten hver tredje bolig er belastet med vejstøj over grænseværdien. Regeringens vejstøjstrategi indeholder derfor en række statslige initiativer, der skal styrke vejmyndighedernes arbejde med at reducere vejstøj.

Sundhedseffekter af vejstøj
Trafikken er den væsentligste kilde til støjbelastningen i Danmark. Vejstøj kan ifølge WHO medføre gener som søvnproblemer, træthed, hovedpine, forøget blodtryk, hormonelle virkninger, stress og forøget risiko for hjertesygdomme. Der er også indikationer på, at børn, der udsættes for vedvarende ekstern støj, har risiko for indlæringsproblemer.

Støjpartnerskaber
Miljøministeriet afsatte i 2005 en pulje på 4 mio. kr. til at afprøve muligheden for at etablere "finansielle støjpartnerskaber", det vil sige projekter hvor støjreduktionen finansieres i fællesskab af myndigheder og private boligejere. Erfaringer fra projekter i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Støjdæmpende vinduer
Hvis man vil dæmpe støjen i sin bolig, er det godt at begynde med vinduerne. Ved at forbedre støjisoleringen af din bolig kan du hindre generende støj indendørs selv om stuen vender ud mod en trafikeret vej. Med nogle af de nye vinduesløsninger er det endda muligt at opnå en god lyddæmpning, selv om vinduet er åbent.

Nord2000 beregningsmetoden
Nord2000 er en ny, fælles nordisk beregningsmetode, som er langt mere præcis end de tidligere regnemetoder. Med den kan man blandt andet beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold.

Støjbelastningstal
Ved miljøvurderingen af et vejprojekt skal man tit sammenligne flere alternative forslag. Derfor bruger man en enkel metode til at beskrive den totale støjbelastning fra projektet, hvor man kombiner antallet af støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat for.

Støjbelastning fra tog (Banedanmark)
I 1986 tog Banedanmark, der dengang hørte under DSB, og Miljøstyrelsen initiativ til et projekt, der skulle sikre de mest støjbelastede boliger langs jernbanenettet et mere tåleligt lydniveau. Projektet har omfattet ca. 22.750 boliger, hvoraf ca. 4.400 boliger er blevet støjbeskyttet af 46 km støjskærme, og ca. 18.350 har fået tilbudt tilskud til lydisolering.

I 2014 lukkede projektet ned, da samtlige tilskudsberettigede boliger på daværende tidspunkt havde fået tilbudt støjisolering. Det er ikke længere muligt at få tilskud til støjisolering.

Læs om Få stilhed i stuen

Få stilhed i stuen

Pjece om den rigtige vinduesløsning i dit hjem eller kontor.