Grænseværdier for virksomheder

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Nedenfor gives en gennemgang af grænseværdierne for virksomheder.

Industri

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (PDF) . Grænseværdierne bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten.

 

Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14

Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.

Alle dage kl. 22-07

1. Erhvervs- og industriområder

70 dB

70 dB

70 dB

2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder

60 dB

60 dB

60 dB

3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)

55 dB

45 dB

40 dB

4. Etageboligområder

50 dB

45 dB

40 dB

5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

45 dB

40 dB

35 dB

6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder

40 dB

35 dB

35 dB


Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen . Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

Støjgrænserne i et støjvilkår skal overholdes i alle punkter udendørs i det pågældende område, og altså ikke kun i nærheden af bygningerne.

For områder med boliger er der en yderligere vejledende grænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi. Grænseværdien for maksimalniveauet er 50 eller 55 dB.

Der findes også vejledende grænseværdier, som man kan bruge, når virksomheden og boligen ligger i den samme bygning. Her er der ingen mening i at sætte grænser for det udendørs støjniveau. De vejledende grænseværdier for indendørs virksomhedsstøj er:

 

Dag og aften, kl. 07 - 22

Nat, kl. 22 - 07

Virksomheder, bortset fra kontorer

50 dB

50 dB

Kontorer

40 dB

40 dB

Beboelsesrum

30 dB

25 dB

Med forskellige støjgrænser for dag-, aften- og natperioden bliver det uoverskueligt at tegne støjkonsekvensområdet ind omkring en virksomhed. Derfor har Miljøstyrelsen i vejledning 4/2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" (PDF) angivet vejledende grænseværdier til planlægningsbrug, der er udtrykt ved den døgnvægtede middelværdi, L den.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.