13. Støj

Bekendtgørelsen fastsætter støjgrænser for fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen.

13.1 Støjgrænser

Bekendtgørelsens støjgrænser er direkte bindende for fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen, og gælder for den samlede støj fra virksomhedens mellemstore fyringsanlæg (§ 2, stk. 1, nr. 4).

Støjgrænserne gælder ikke for fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomhed (§ 2, stk. 3). Disse anlæg er omfattet af støjvilkår i virksomhedens miljøgodkendelse, som regulerer den samlede støj fra virksomheden, inkl. støj fra fyringsanlæg.

Bekendtgørelsens støjgrænser svarer til de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.

For enkeltliggende boliger i det åbne land er der fastsat støjgrænser svarende til områdetype 5 (boligområder for åben og lav boligbebyggelse) i støjvejledningen, da Miljøstyrelsen som udgangspunkt ønsker et højt beskyttelsesniveau.

Det bør generelt tilstræbes at mindske støjbelastningen mest muligt i det åbne land, og med de anvendte støjgrænser opnås et højt beskyttelsesniveau, uden at der foretages en konkret vurdering af den enkelte virksomheds muligheder for at reducere støjen, som normalt er udgangspunkt for fastsættelse af støjgrænser.

Maskinværksteder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen skal overholde de samme støjgrænser som gælder for fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen.

Hvis et fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med et maskinværksted, så betragtes fyringsanlægget og maskinværkstedet som én virksomhed, som tilsammen skal overholde støjgrænserne i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg eller maskinværkstedsbekendtgørelsen (§ 36, stk. 3).

Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 30, stk. 4, har den tilsvarende bestemmelse.

13.2 Skærpelse af og dispensation fra støjgrænser

Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med en anmeldelse meddele påbud efter bekendtgørelsens § 49 om skærpede støjgrænser.

Dette kan f.eks. være relevant, hvis tilsynsmyndigheden ved tilsyn på en eksisterende ikke-godkendelsespligtig virksomhed har en mistanke om, at driften af et nyt fyringsanlæg vil medføre støjgener fra den samlede virksomhed, der ligger over støjgrænserne (§ 36, stk. 4, og § 49).

I så fald bør tilsynsmyndigheden overveje, om der forinden skal meddeles et § 72 påbud om beregning af støj fra den samlede virksomhed.

Som et helt eller delvist alternativ til at støjdæmpe fyringsanlægget kan virksomheden foreslå en anden placering af det nye fyringsanlægget, så det er bedre placeret i forhold til naboer, eller at støjdæmpe den eksisterende virksomhed, så den samlede støj er acceptabel.

Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra bekendtgørelsens støjgrænser, hvis driftslederen anmoder herom i forbindelse med en anmeldelse (§ 53). Dispensationsmuligheden er som udgangspunkt kun tænkt at skulle anvendes i forhold til bestående fyringsanlæg.

Hvis et eller flere bestående fyringsanlæg har en miljøgodkendelse med støjvilkår, der er forskellige fra bekendtgørelsens krav, så kan driftslederen i forbindelse med anmeldelse søge om, at de tidligere støjkrav bliver videreført i en dispensation. En sådan dispensation forudsætter dog, at de hensyn, som lå til grund for de tidligere fastsatte støjkrav, forsat er relevante.

Afgørelse om skærpede støjgrænser og dispensationer fra støjkrav kan påklages (§ 97, stk. 1).

13.3 Regulering af støj fra nye og bestående fyringsanlæg

Som hovedregel skal bestående fyringsanlæg > 5 MW omfattet af anmeldeordningen overholde bekendtgørelsens støjgrænser fra 1. januar 2025, mens bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW omfattet af anmeldeordningen skal overholde støjgrænserne fra den 1. januar 2030 (§ 38, stk. 1 og 2). Se eksempel 13.1-13.4.

Hvis en virksomhed, hvor hovedaktiviteten er listepunkt G 201, har både bestående fyringsanlæg > 5 MW og bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW, vil de bestående fyringsanlæg > 5 MW i overgangsperioden den 1. januar 2025- 1. januar 2030 ikke være reguleret af bekendtgørelsens støjgrænser, selvom de bliver omfattet af bekendtgørelsens øvrige miljøkrav fra den 1. januar 2025 (§ 38, stk. 3). Se eksempel 13.5.

Nye fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen skal overholde bekendtgørelsens støjgrænser fra idriftsættelsen (§ 36, stk. 1). Se eksempel 13.1-13.5.

Tilsynsmyndigheden kan dog skærpe støjgrænserne for det nye fyringsanlæg, hvis etableringen af de nye anlæg betyder, at alle virksomhedens fyringsanlæg ikke kan overholde støjvilkårene i virksomhedens godkendelse (§ 38, stk. 4 og 5).

Et gartneri har et bestående naturgasfyret fyringsanlæg på 2 MW. Hverken fyringsanlægget eller gartneriet er godkendelsespligtigt. Fyringsanlægget er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Et eventuelt § 42 påbud om støjgrænser regulerer støjen fra det bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2030 ->:
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra gartneriets bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Hvis gartneriet sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra gartneriets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2030:
Et eventuelt § 42 påbud om støjgrænser regulerer støjen fra det bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra gartneriet nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 5.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra gartneriets bestående og det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Et fjernvarmeværk består af et bestående fyringsanlæg på 3 MW, der oprindeligt er godkendt som en G202-hovedaktivitet. Fyringsanlægget er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra det bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2030 ->:
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværket, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra det bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 5.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Et fjernvarmeværk består af to bestående fyringsanlæg på hhv. 6 MW og 7 MW, der oprindeligt er godkendt som en G201-hovedaktivitet. Fyringsanlæggene er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2025:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2025 ->:
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværket, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2025:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 4.

1. januar 2025 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Et fjernvarmeværk består af to bestående fyringsanlæg på hhv. 2 MW og 4 MW, der oprindeligt er godkendt som en G201-hovedaktivitet. Fyringsanlæggene er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2030 ->:
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværket, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 5.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Et fjernvarmeværk har to bestående fyringsanlæg på hhv. 2 MW og 7 MW, der oprindeligt er godkendt som en G201-hovedaktivitet. Fyringsanlæggene er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværket, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 5.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Bemærk, at bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier, krav til egenkontrol og krav til indretning og drift gælder fra 1. januar 2025 for det bestående fyringsanlæg på 7 MW, fra 1. januar 2030 for det bestående fyringsanlæg på 2 MW, og fra den 1. juni 2020 for det nye fyringsanlæg.