Kemikalieinspektionens afrapporteringsforpligtelser

Kemikalieinspektionen har afrapporteringsforpligtelser på de fleste af sine tilsynsområder. Nedenfor ses Kemikalieinspektionens afrapporteringsforpligtelser:

 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1107/2009/EF af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler: Årlig afrapportering til EU om Danmarks kontrol- og tilsynsopgaver på plantebeskyttelsesmidler efter kontrolforordning 2017/625

 2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1272/2008/EF af 16. december 2008 om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger (CLP), Art 46: Afrapportering hvert 5. år om resultaterne af den officielle kontrol og andre håndhævelsesforanstaltninger, der er gennemført.

 3. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 689/2008/EF om eksport og import af farlige kemikalier, Art. 9 og 21: Årlig afrapportering om håndhævelsen

 4. Europa-Parlamentet og Rådets forordning/EF nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer der nedbryder Ozonlaget, Art 26 (1): Årlig afrapportering
   
 5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2037/2000/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Art. 4 og 20: Årlig afrapportering om tilsyn.

 6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser, Art. 20: Årlig afrapportering af emissionsdata i samarbejde med øvrige relevante enheder i Miljøstyrelsen. 

 7. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte, art. 13, stk.1: Afrapportering minimum hvert 3. år. 

 8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF af 18. december 2006 om REACH, Art. 117: Hvert 5. år afrapporteres om funktionen af REACH, herunder med hensyn til vurderinger og håndhævelse.
   
 9. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse, art. 25, stk. 6: Resultaterne af markedsovervågningen meddeles til Kommissionen, årligt. Afrapporteres via Sikkerhedsstyrelsen. Jf. art. 13, stk 1.: Hvert fjerde år udarbejdes et strategi, der evalueres hvert år i forbindelse med den årlige afrapportering.

 10. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed: Årlig rapport om anvendelse af direktivet, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner. Afrapporteres via Sikkerhedsstyrelsen.

 11. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering, Art. 7: Afrapportering hvert 5. år.

 12. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 528/2012/EU af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, Art. 65: Afrapportering hvert 5. år.

 13. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1223/2009/EF af 30. november 2009 om kosmetiske produkter, Art. 22. stk. 3: Overvågningsaktiviteterne gennemgås og evalueres hvert 4. år.

 14. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj, Art. 48: Afrapportering hvert 5. år, første gang i 2014.