Kemikalieinspektionens afrapporteringsforpligtelser

Kemikalieinspektionen har afrapporteringsforpligtelser på de fleste af sine tilsynsområder

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1107/2009/EF af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler: Årlig afrapportering til EU om Danmarks kontrol- og tilsynsopgaver på plantebeskyttelsesmidler.

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1272/2008/EF af 16. december 2008 om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger (CLP), Art 46 : Hvert 5. år. Rapportering om resultaterne af den officielle kontrol og andre håndhævelsesforanstaltninger, der er blevet gennemført.

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 689/2008/EF om eksport og import af farlige kemikalier, Art. 9 og 21 : Årlig afrapportering om håndhævelsen.

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2037/2000/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Art. 4 og 20 : Årlig afrapportering om tilsyn.

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF af 18. december 2006 om REACH, Art. 117 : Hvert 5. år afrapporteres om funktionen af REACH, herunder med hensyn til vurderinger og håndhævelse.

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 764/2008/EF om gensidig anerkendelse af varer, Art. 12 : Årlig afrapportering om anvendelsen af forordningen, herunder om antallet af skriftlige meddelelser og afgørelser (Afrapporteres via Erhvervsstyrelsen).

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 850/2004/EF om persistente organiske miljøgifte (POP), Art. 12 : Hvert 3. år afrapporteres om anvendelsen af forordningen, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner.

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF om markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter : resultaterne af markedsovervågningen meddeles til de andre medlemsstater, til Kommissionen og til offentligheden, hvert 4. år.

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed : Årlig rapport om anvendelse af direktivet, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner. Afrapporteres via Sikkerhedsstyrelsen.

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering, Art. 7 : Afrapportering hvert 5. år.

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, Art. 18 og 24 : Afrapportering hvert 3. år.

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1223/2009/EF af 30. november 2009 om kosmetiske produkter, Art. 22. stk. 3 : Overvågningsaktiviteterne gennemgås og evalueres hvert 4. år.

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj, Art. 48 : Afrapportering hvert 5. år, første gang i 2014.