Kemikalieinspektionens afrapporteringsforpligtelser

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har afrapporteringsforpligtelser på de fleste af tilsynsområderne. Afrapporteringsforpligtelserne er listet nedenfor

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1107/2009/EF af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler: Årlig afrapportering til EU om Danmarks kontrol- og tilsynsopgaver på plantebeskyttelsesmidler.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1272/2008/EF af 16. december 2008 om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger (CLP), Art 46: Hvert 5. år. Rapportering om resultaterne af den officielle kontrol og andre håndhævelsesforanstaltninger, der er gennemført.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning 689/2008/EF om eksport og import af farlige kemikalier (PIC), Art. 9 og 21: Årlig afrapportering.
 • Europa-Parlamentet og Rådets forordning/EF nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer der nedbryder Ozonlaget, Art 26 (1): Årlig afrapportering.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF af 18. december 2006 om REACH, Art. 117: Hvert 5. år afrapporteres om funktionen af REACH, herunder med hensyn til vurderinger og håndhævelse.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/2008 (EØS-relevant tekst.), Afrapportering om anvendelsen af forordningen, herunder om antallet af skriftlige meddelelser og afgørelser (Afrapporteres via Erhvervsstyrelsen).
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (POP), Art. 13: Mindst hvert 3. år afrapporteres om anvendelsen af forordningen, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011: Hvert femte år udarbejdes en strategi for markedsovervågning, der evalueres årligt til Kommissionen. (Afrapporteres via Sikkerhedsstyrelsen).
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed: Årlig rapport om anvendelse af direktivet, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner. (Afrapporteres via Sikkerhedsstyrelsen).
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering, Art. 7: Afrapportering hvert 5. år.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning 528/2012/EU af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, Art. 65: Afrapportering hvert 5. år.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1223/2009/EF af 30. november 2009 om kosmetiske produkter, Art. 22. stk. 3: Overvågningsaktiviteterne gennemgås og evalueres hvert 4. år.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj, Art. 48: Afrapportering hvert 5. år.