Støtte til ansøgning om godkendelse af alternative pesticider

Et af initiativerne i Pesticidstrategien 2017-2021 er tilskudsordningen til fremme af alternative pesticider. Formålet er at øge udbuddet af alternative pesticider, der har en bedre sundheds- og miljøprofil end traditionelle syntetiske midler. Der kan ligeledes søges om tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om basisstoffer, samt til tilskud til gebyrbetaling for godkendelse af lavrisiko- og mikrobiologiske pesticider.

Der er i denne ansøgningsrunde afsat 1,0 mio. kroner til støtte af ansøgninger, der opfylder et af disse formål.
Ansøgningsfristen er for denne ansøgningsrunde er den 9. november 2021.

Hvem kan ansøge?

Alle der ønsker at opnå en godkendelse af et alternativt pesticid kan søge om tilskud. Det er muligt at få tilskud på indtil 60 % af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskudsprocenten kan hæves med op til 20 % til små- og mellemstore virksomheder, der er omfattet af EU's definition af mikrovirksomheder.

Virksomheder kan også søge om tilskud til udredningsarbejde til Miljøstyrelsens ansøgninger om godkendelse af basisstoffer efter plantebeskyttelsesforordningen (EF) Nr. 1107/2009. Der kan gives tilskud på indtil 100 % af udgifterne til dette udredningsarbejde.

Virksomheder, der har indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse af et lavrisikoprodukt eller et mikrobiologisk pesticid, kan søge om tilskud til gebyret, der er betalt for Miljøstyrelsens behandling af godkendelsesansøgningen. Der kan gives tilskud på indtil 50% af det betalte gebyr.

Hvad kan du søge tilskud til?

Det er muligt at opnå tilskud til projekter, som har et eller flere af disse hovedformål:

  • Fremskaffelse af krævede data (f.eks. restkoncentrationsundersøgelser eller effektivitetsforsøg i Nordzonen) enten hos ansøger eller hos eksterne forsøgsudbydere.
  • Erhvervelse af databeskyttede data.
  • Udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesansøgninger og fremskaffelse af data til disse.
  • Fremme af øvrige tiltag vedrørende indsendelse af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider.
  • Udarbejdelse af dossier og ansøgning om optagelse af et stof på EUs basisstofliste.
  • Delvis refusion af godkendelsesgebyret til Miljøstyrelsen i forbindelse med godkendelse af lavrisikomidler, herunder mikrobiologiske midler.

Sådan vurderer vi ansøgningen

Der lægges vægt på, om en ansøgning om tilskud til ansøgning om godkendelse af et alternativt pesticid

  • har potentiale for sundheds- eller miljøforbedringer i forhold til den eksisterende plantebeskyttelsespraksis i Danmark, der f.eks. udøves i jordbruget og på rekreative arealer,
  • har teknologisk nyhedsværdi,
  • forventes at kunne øge det økologisk dyrkede areal i Danmark.

Tilskud gives kun i det omfang, det skønnes nødvendigt, for at en ansøgning om godkendelse af et alternativt pesticid kan indsendes.

Ansøgninger om tilskud til udarbejdelse af basisstofansøgninger vurderes på basis af stoffernes relevans for dansk planteavl.

Ansøgninger om tilskud til gebyrbetaling vurderes på basis af pesticidernes kategori og den til en hver tid afsatte pulje til formålet.

Hvornår og hvordan ansøger du?

Tilskudsordningen er nu åben for indsendelse af ansøgninger.

Afleveringsfrist for denne ansøgningsrunde er den 9. november 2021.

Ansøgninger skal indsendes pr. email til adressen Obfuscated Email

Der søges om tilskud ved at udfylde og indsende det relevante ansøgningsskema, som downloades ved nedennævnte links:

Ansøgningsskema til godkendelse af alternative midler
Vejledning til ansøgningsskema vedr. alternative midler
Ansøgningsskema til udarbejdelse af basisstofansøgning
Vejledning til ansøgningsskema vedr. basisstofansøgning
Ansøgningsskema til tilskud til godkendelsesgebyr
Vejledning til ansøgningsskema vedr. gebyrtilskud

Generelle vejledninger

NACE-branchekoder. 
Standardvilkår for modtagelse af tilskud
Revisionsinstruks  
Tilskudsordningen har hjemmel i denne bekendtgørelse.
Miljøstyrelsens behandling af persondataoplysninger.

Vejledning til ansøgning

Der søges om tilskud til alternative pesticider ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet
Vejledning til ansøgning vedr. alternativer 
Der søges om tilskud til udarbejdelse af basisstofansøgning ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet her.
Vejledning om tilskud vedr. basisstofansøgning 
Der søges om tilskud godkendelsesgebyr ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet.
Vejledning om gebyrtilskud 
NACE-branchekoder finder du her.
Standardvilkår for modtagelse af tilskud finder du her.
Generel revisionsinstruks.

Her findes reglerne

Alle krav til ansøgningen og til ansøgere fremgår af en bekendtgørelse. Ansøgere opfordres til også at læse bekendtgørelsen.

Sådan behandles personoplysninger.

Faglig følgegruppe

Der er nedsat en faglig følgegruppe, der skal bistå Miljøstyrelsen i forbindelse med udvælgelsen blandt indkomne ansøgninger. Se kommissoriet for følgegruppen

Yderligere oplysninger om ordningen

Henrik F. Brødsgaard

Miljøstyrelsen, Pesticider & Biocider