Andre godkendelsestyper

Her kan du læse om mulighederne for at søge dispensation, midlertidig godkendelse, godkendelse til forsøgsmæssig afprøvning samt tilladelse til salg af meget giftige produkter.

Dispensationer 

Der kan gives dispensation til et ikke godkendt middel i indtil 120 dage, hvis der foreligger en fare, der truer en afgrøde i det pågældende erhverv, og som ikke kan bekæmpes på anden måde. Dvs., at der ikke er godkendte midler til den specifikke fare. Det bliver vurderet individuelt fra sag til sag, om der kan gives en dispensation. 

Dette er en undtagelse fra reglerne. En dispensation kan kun gives under særlige omstændigheder til en begrænset og kontrolleret anvendelse, hvis det skønnes nødvendigt.

Reglerne om dispensation er detaljeret beskrevet i artikel 53 i forordning 1107/2009.

Dispensationer gives kun til pesticider, der kan anvendes sikkert i forhold til mennesker, miljø og grundvand.

Hvis der ønskes en dispensation – fordi der ikke findes midler på det danske marked, som kan bekæmpe den pågældende skadevolder, og den udgør et alvorligt problem – skal følgende krav være opfyldt;

• pesticidet skal kunne anvendes sikkert
• det må ikke udgøre en uacceptabel risiko for grundvand, miljø og sundhed
• der må ikke findes andre egnede metoder eller midler på det danske marked, som kan bekæmpe den pågældende skadevolder - og den udgør et alvorligt problem

Miljøstyrelsen vurderer hver enkelt ansøgning ud fra den konkrete anvendelse og på baggrund af den eksisterende viden. Der foretages en vurdering af en lang række forhold, fx anvendelsestidspunkt, doseringer, mulige alternativer og mulig risiko for miljø og sundhed.

Ansøgninger om dispensation kan sendes til . Ansøgningen skal motiveres i et følgebrev og vedhæftes et udfyldt notifikationsskema.

Link til skemaet:

Spørgsmål til ansøgningsprocessen kan rettes til

Midlertidige godkendelser

Der er én mulighed for at starte ansøgningsprocessen, før et aktivstof er optaget på EU's positivliste. Et nyt aktivstof skal vurderes af EU inden for 2 ½ år. Hvis tidsfristen overskrides, kan du ansøge i et medlemsland om en midlertidig godkendelse af dit produkt, uden at aktivstoffet er færdigvurderet. Godkendelsen gives for maksimum tre år, og maksimalt et år længere end udløbsdatoen for aktivstoffet. Søger du om gensidig anerkendelse, mens tilladelsen løber, er det frivilligt for medlemslandene, om de vil give den gensidige anerkendelse.
Reglerne om dispensation er beskrevet i artikel 30-32 i forordning 1107/2009. 

Godkendelse til forsøgsmæssig afprøvning 

Midler med nye sammensætninger og/eller aktivstoffer, der er under udvikling, kan afprøves forsøgsmæssigt med tilladelse fra Miljøstyrelsen. Der kan også være tale om midler, der allerede er godkendt, men til andre anvendelsesområder end det aktuelle, som man ønsker at afprøve midlet i.
Ansøgningsskema (Word) kan downloades her.  

Ansøgning om godkendelse til salg af giftige eller meget giftige midler

Forhandlere af giftige og meget giftige midler skal søge om tilladelse hos Miljøstyrelsen.