Dispensationer - Artikel 53

Her kan du som ansøger læse om mulighederne for at søge om dispensation til et pesticidmiddel.

Der kan gives dispensation til et ikke godkendt pesticidmiddel i indtil 120 dage, hvis der foreligger en fare, der truer en afgrøde i det pågældende erhverv, og som ikke kan bekæmpes på anden måde. Dvs., at der ikke er godkendte midler til den specifikke fare. Miljøstyrelsen vurderer individuelt fra sag til sag, om der kan gives en dispensation. 

Dispensationer er en undtagelse fra reglerne. En dispensation kan kun gives under særlige omstændigheder til en begrænset og kontrolleret anvendelse, hvis det skønnes nødvendigt. Dispensationer gives kun til pesticidmidler, der kan anvendes sikkert i forhold til mennesker, miljø og grundvand.

Reglerne om dispensation er fastlagt i artikel 53 i Forordning 1107/2009 og yderligere beskrevet i EU-Kommissionens guidance dokument

Læs Miljøstyrelsens retningslinjer for vurdering af dispensationsansøgninger

Hvis der ønskes en dispensation – fordi der ikke findes midler på det danske marked, som kan bekæmpe en skadevolder, der udgør et alvorligt problem – skal følgende krav være opfyldt:

• Pesticidmidlet skal kunne anvendes sikkert
• Det må ikke udgøre en uacceptabel risiko for grundvand, miljø og sundhed
• Der må ikke findes andre egnede metoder eller midler på det danske marked, som kan bekæmpe den pågældende skadevolder - og den udgør et alvorligt problem

Miljøstyrelsen vurderer hver enkelt ansøgning ud fra den konkrete anvendelse og på baggrund af den eksisterende viden. Der foretages en vurdering af en lang række forhold, fx værnemidler, anvendelsestidspunkt, doseringer, mulige alternativer og mulig risiko for miljø og sundhed.

Praksisændring vedrørende dispensation efter art. 53 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen

Ansøgninger om dispensation kan sendes til Obfuscated Email. Ansøgningen skal motiveres i et følgebrev og vedhæftes et udfyldt notifikationsskema samt udfyldt ansøgningsskema.

Hent Notifikationsskema til ansøgninger om dispensation

Hent ansøgningsskema til ansøgninger om dispensation

Spørgsmål til ansøgningsprocessen kan rettes til Obfuscated Email