Aktiviteter, projekter og udbud

I hver af partnerskabets fokusgrupper igangsættes der løbende en række aktiviteter og projekter.

På denne side vil du løbende kunne orientere dig om hvornår der kan søges om finansiering af projekter, hvilke projekter der allerede ér finansieret, hvem der er kontaktperson for de enkelte aktiviteter mv. 

Der vil flere gange fremover blive udbudt midler til gennemførelse af projekter i regi af partnerskabet.

Projekter der er finansieret til gennemførelse i 2020

Fem ERFA–grupper om præcisionsteknologi i perioden 2020-2021

Der er finansieret i alt fem projekter om ERFA grupper. Titler og projektledere ses nedenfor.  

ERFA gruppe Projektleder
Båndsprøjtning med traditionelle sprøjter (Sjælland) Bo J. M. Secher, Nordic Sugar
Ambitiøs anvendelse af præcisionsprøjtning (Sønderjylland) Marian Thorsted, Seges
Brug af droner til optimering af præcisionssprøjtning Thomas Nitschke, Teknologisk Int.
Spotsprøjtning som præcisionssprøjtning i praksis (SØ Sjælland) Lars Albrecht, Albrecht Agro
Spotsprøjtning som præcisionssprøjtning i praksis (NV Sjælland) Lars Albrecht, Albrecht Agro

 

11 projekter finansieret i 2020

Projektemne Projektansøgning titel Projektleder
1. Præcisionssprøjtning i kartofler Udvikling af sprøjteteknik i kartofler Hans Thostrup, Velas
2. Præcisionssprøjtning i juletræer Præcisionssprøjtning i juletræer Kenneth Klausen, Danske Juletræer
3. Demonstration og undervisning i præcisionsteknologi Demonstration og undervisning i præcisionsteknologi på jordbrugsuddannelser Per Andersen, Datalogisk A/S
4. Formidling af gevinster og muligheder ved præcisionsteknologi via film A. Formidling af gevinster og muligheder ved præcisionsteknologi via film
B. Video til demonstration af afdriftsreducerende dyser
A. Thomas Nitschke, Teknologisk Institut
B. Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice
5. Reduktion i pesticidforbrug via droneoptagelser og sprøjtning med on/off sprøjteteknologi Reduktion i pesticidforbrug via droneoptagelser og sprøjtning med on/off sprøjteteknologi Thomas Nitschke, Teknologisk Institut
6. Graduering af to sprøjtemidler i samme udbringning Graduering af to sprøjtemidler i samme udbringning Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES
7. Hvor præcist kan båndsprøjter og radrenser styres GPS og kamera? Hvor præcist kan vi styre båndsprøjte og radrenser med GPS og kamera Karina Vincents Lohmann, Teknologisk Institut
8. Pletsprøjtning af tidsler i roer på baggrund af droneoptagelser Pletsprøjtning af tidsler i roer ved hjælp af droneoptagelser Bo J. M. Secher, Nordic Sugar
9. Undersøgelse af radrensning i to dimensioner efter geosåning Undersøgelser vedr. radrensning i 2 dimensioner Bo J. M. Secher, Nordic Sugar
10. Øget præcisionssprøjtning og optimeret sprøjteteknik i kernefrugt og bæravl A. Reduktion af afdrift i kernefrugt ved nedsat luftmængde og øget kørehastighed
B. Optimeret sprøjteteknik til tætte bladmasser
A. Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice
B. Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice
11. Øget præcisionssprøjtning i væksthuse Øget effekt af mikrobiologiske midler i potteplanter og væksthusgrøntsager Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice

 

Forslag til projekter til gennemførelse i 2020 modtaget 21. oktober 2019

Miljøstyrelsen har på baggrund af fire velbesøgte fokusgruppemøder, som blev afholdt primo oktober 2019, modtaget i alt 34 ideer til projekter, der blev foreslået gennemført i 2020. De modtagne forslag ses via links nedenfor. I tabellen ovenfor, ses de projekter der blev finansieret af Miljøstyrelsen i 2020.

Se overblikket over de mange forslag her.

De mange forslag kan downloades via fire links nedenfor. Ønsker man at blive inddraget i et eller flere projekter, kan man kontakte de anførte kontaktpersoner.

Senere på efteråret udsender Miljøstyrelsen et egentlig udbud med ansøgningsfrist ultimo december måned og i den forbindelse udsendes en nyhed og en mail til alle der er medlem af partnerskabet. Herefter kan man indsende egentlige tilbud på projekter, som man søger finansieret af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen forventer at kunne finansiere projekter for i alt ca. 2 mio. kr. i 2020 og med kontraktindgåelse i januar måned. Frem til tilbudsfristen, er der derfor rig mulighed for, på baggrund af de ideer der kan ses via de fire links nedenfor eller på baggrund af helt andre ideer til projekter, at få sammensat nogle spændende projektforslag med bred deltagelse af forskellige partnere.  

Forslag under fokusgruppe 1 (14 projektforslag)

Forslag under fokusgruppe 2 (8 projektforslag)

Forslag under fokusgruppe 3 (7 projektforslag)

Forslag under fokusgruppe 4  (5 projektforslag)

Projekter der er gennemført i 2019 

Miljøstyrelsen gav i februar 2019 mulighed for, at man kunne fremsende tilbud på projekter i regi af Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi. På baggrund af de modtagne tilbud har Miljøstyrelsen indgået kontrakter for 6 projekter samt 4 andre relevante projekter finansieret i regi af IPM indsats i Miljøstyrelsen. Disse er gennemført i 2019.

Der følger på siden her primo 2020 en oversigt over projekternes resultater og leverancer.

Du kan læse flere detaljer om projekterne her. 

Du kan se skemaer med overblik over projekterne her.

Projekter gennemført i 2018

Her kan du finde skema med kort overblik over 16 projekter der i regi af partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i 2018. 

Her kan du finde information om og leverancer for de 16 projekter, der blev gennemført med Miljøstyrelsens finansiering i 2018.

Her kan du læse om alle de 32 foreslåede aktiviteter og projekter, som blev fremsendt til Miljøstyrelsen i 2018. På baggrund af de fremsente forslag og projekttilbud, vurderede Miljøstyrelsen projekterne, bl.a. deres relevans og traf på den baggrund beslutning om, hvilke projekter der kunne finansieres.