Regler om udfyldelse af IPM-skema

En ny bekendtgørelse og tilhørende vejledning, foreskriver krav om at jordbrugere skal udfylde et IPM-skema hvert år. De nye regler trådte i kraft 1. januar 2021.

Baggrund

Det er et EU krav, at al erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal ske i henhold til IPM principperne.

Med indførelse af krav om at visse jordbrugere skal udfylde et IPM-skema én gang årligt, ønskes et øget fokus på de 8 IPM principper og på IPM-værktøjskassen, hvor der indgår mange forskellige indsatser der kan benyttes med henblik på at reducere pesticidforbruget, pesticidbelastningen og for at minimere udviklingen i resistens hos skadevolderne.

• Udfyldelse sker digitalt og jordbruger skal bruge sit NemID-erhverv.
• Der er fokus på, at jordbruger selv udfylder skemaet.
• Jordbruger modtager det udfyldte skema i sin e-boks.
• Miljøstyrelsen vil ikke få adgang til det udfyldte skema.

Det er ikke alle jordbrugere, der skal udfylde skemaet. Du er fritaget, hvis:

  1. bedriften har under 10 ha dyrket areal (arealet inkluderer skov)
  2. bedriften er økologisk autoriseret i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler 
  3. bedriften i de seneste to planperioder ikke har anvendt sprøjtemidler på omdriftsarealer
  4. bedriften ikke råder over arealer i omdrift 

Fristen for første udfyldelse er den 31. marts 2021. Udfyldelse kan først ske EFTER man har indberettet pesticidforbrug i sprøjtejournalindberetningen (SJI).

Se vejledningen

Gå til SJI for at udfylde IPM-skema