Regler om udfyldelse af IPM-skema

Bekendtgørelse om IPM skema og tilhørende vejledning, foreskriver krav om at jordbrugere skal udfylde et IPM-skema hvert år. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2021.

Baggrund

Det er et EU krav, at al erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal ske i henhold til IPM principperne.

Med indførelse af krav om at visse jordbrugere skal udfylde et IPM-skema én gang årligt, ønskes et øget fokus på de 8 IPM principper og på IPM-værktøjskassen, hvor der indgår mange forskellige indsatser der kan benyttes med henblik på at reducere pesticidforbruget, pesticidbelastningen og for at minimere udviklingen i resistens hos skadevolderne.

  • Udfyldelse sker digitalt og jordbruger skal bruge sit NemID/MitID-erhverv.
  • Der er fokus på, at jordbruger selv udfylder skemaet.
  • Jordbruger modtager det udfyldte skema i sin e-boks.

Det er ikke alle jordbrugere, der skal udfylde skemaet. Du er fritaget, hvis:

  1. bedriften har under 10 ha dyrket areal (arealet inkluderer skov)
  2. bedriften er økologisk autoriseret i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler, og den drives uden samtidig drift (konventionelt dyrkede arealer)
  3. bedriften i de seneste to planperioder ikke har anvendt sprøjtemidler på omdriftsarealer
  4. bedriften i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler, ikke råder over marker med afgrøder, der betragtes som omdrift-afgrøder. Omdrifts-afgrødekoder er oplistet i bilag 3 i vejledningen til IPM-skemaet
  5. bedriften er nyoprettet, det vil sige, at bedriftens CVR-nr. er oprettet inden for den planperiode, som IPM-skemaet omhandler, eller den forrige planperiode.

Udfyldelse kan først ske EFTER at jordbrugsvirksomheden har indberettet pesticidforbrug i sprøjtejournalindberetningen (SJI).

Fristen for udfyldelse for sæsonen 2020/2021 var den 31. marts 2022. Efter 1. august 2022 var det ikke længere muligt at udfylde skemaet for sæson 2020/2021

Miljøstyrelsen åbnede op for udfyldelse af skemaet for vækstsæson 2021/2022 den 1. december 2022. Fristen for udfyldelse er den 31. marts 2023. Læs nyheden udsendt den 1. december her

Gå til SJI for at udfylde IPM-skema

Svar på spørgsmål om udfyldelse af IPM-skema

Nedenfor vil der løbende blive tilføjet typiske spørgsmål og tilhørende svar relateret til kravet om udfyldelse af IPM-skema.

Miljøstyrelsen har et ansøgningsskema til ansøgning om fritagelse for den digitale selvbetjeningsløsning (NemID/MitID) der ligger her og via linket her finder du et notat, der redegør for de forudsætninger, der kræves for at kunne opnå en fritagelse.

Ja, du skal udfylde IPM-skema. Hvis man har mere end 10 har dyrket areal (hertil hører også arealer med skov), og hvis man har arealer dyrket med omdriftsafgrøder, da er man pligtig til at udfylde IPM-skemaet. Man kan i bilag 3 i Vejledningen til IPM-skemaet læse mere om hvilke afgrøder, der er omdriftsafgrøder. Læs vejledningen via linket her. 

I sådanne tilfælde er det vigtigt at man i systemet klikker på: "Fortsæt som virksomhed" og ikke klikker på "fortsæt som privat person".

Hvis du kommer til at klikke på "fortsæt som privat person", er du nødt til at logge ud af systemet igen, og starte forfra med at logge ind med din NemID.

Nej. Det er ejeren af jordbrugsvirksomheden der er pligtig til at udfylde IPM-skemaet. Derfor kan der ikke opnås fuldmagt til at fx en planteavlskonsulent kan udfylde skemaet. Formålet med IPM-skemaet er at øge jordbrugers viden om IPM og øge implementeringen af IPM på jordbrugsvirksomheden. Derfor er det vigtigt at jordbruger selv udfylder det. Hvis man som jordbruger har behov for bistand til at logge på systemet, kan man få hjælp til dette af sin konsulent eller af andre. Men det er virksomhedens NemID/Mit-ID der skal anvendes, når der logges på IT-systemet.

Driftsmeddelelse

Der er ingen meddelelser