Regler om udfyldelse af IPM-skema

Bekendtgørelse om IPM-skema og tilhørende vejledning, foreskriver krav om at jordbrugere skal udfylde et IPM-skema hvert år. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2021.

Baggrund

Det er et EU krav, at al erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal ske i henhold til IPM-principperne.

Med indførelse af krav om at visse jordbrugere skal udfylde et IPM-skema én gang årligt, ønskes et øget fokus på de 8 IPM-principper og på IPM-værktøjskassen, hvor der indgår mange forskellige indsatser der kan benyttes med henblik på at reducere pesticidforbruget, pesticidbelastningen og for at minimere udviklingen i resistens hos skadevolderne.

  • Udfyldelse sker digitalt og jordbruger skal bruge sit MitID Erhverv.
  • Der er fokus på, at jordbruger selv udfylder skemaet.
  • Jordbruger modtager det udfyldte skema via Digital Post.

Det er ikke alle jordbrugere, der skal udfylde skemaet. Du er fritaget, hvis:

  1. bedriften har under 10 ha dyrket areal (arealet inkluderer skov)
  2. bedriften er økologisk autoriseret i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler, og den drives uden samtidig drift (konventionelt dyrkede arealer)
  3. bedriften i de seneste to planperioder ikke har anvendt sprøjtemidler på omdriftsarealer
  4. bedriften i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler, ikke råder over marker med afgrøder, der betragtes som omdrift-afgrøder. Omdrifts-afgrødekoder er oplistet i bilag 3 i vejledningen til IPM-skemaet
  5. bedriften er nyoprettet, det vil sige, at bedriftens CVR-nr. er oprettet inden for den planperiode, som IPM-skemaet omhandler, eller den forrige planperiode.

Udfyldelse kan først ske EFTER at jordbrugsvirksomheden har indberettet pesticidforbrug i sprøjtejournalindberetningen (SJI).

Gå til SJI for at udfylde IPM-skema

Svar på spørgsmål om udfyldelse af IPM-skema

Relevant lovgivning