Klassificering, mærkning og emballering

Biocidholdige produkter skal være mærket efter CLP-reglerne for klassificering, mærkning og emballering

Også virksomheder, der fremstiller, importerer eller sælger biocider (biocidholdige produkter), skal fremover klassificere og mærke produkterne efter CLP-forordningen (Forordning (EF) nr. 1272/2008). De gamle orange faresymboler udgår helt og erstattes af CLP forordningens rød-hvide farepiktogrammer.

Virksomheden er ansvarlig for korrekt mærkning

Biocidholdige produkter skal klassificeres og mærkes og tillige forsynes med de ekstra oplysninger, der fremgår af biocidforordningen s artikel 69. Læs nedenfor om hvem, der skal foretage klassificering og (om)mærkning, og om hvordan de nye oplysninger skal 

Både nye og eksisterende produkter skal klassificferes og mærkes.

Alle klasisificerede biocidholdige produkter, som sælges efter d. 1. juni 2015, skal være forsynet med CLP-mærkning på etiketter og i sikkerhedsdatablade. 

De produkter, der allerede var pakket og klare på markedet med den gamle mærkning før 1. juni 2015, må dog stadig distribueres og sælges frem til d. 1. juni 2017. Efter denne dato må ingen produkter med gammel faremærkning være på markedet. 

Produkter godkendt efter biocidforordningen

Produkter, der er godkendt efter biocidforordningen, skal klassificeres, mærkes og emballeres efter reglerne i biocidforordningens artikel 69.

Biocidholdige produkter, som er godkendt under biocidforordningen efter de gamle klassificeringsregler, skal have ændret klassificering og mærkning, så den følger CLP-forordningens bestemmelser. Denne ændring påhviler godkendelsens indehaver, og ændringen skal meddeles til Miljøstyrelsen via R4BP senest tolv måneder efter at den er gennemført. Miljøstyrelsen har derefter 30 dage til at reagere, hvis styrelsen er uenig i ændringen.

Produkter godkendt under hidtidig dansk national ordning

Hvis det biocidholdige produkt er godkendt under den hidtidige danske nationale godkendelsesordning (den såkaldte overgangsordning), og aktivstoffet endnu ikke er godkendt efter biocidforordningen, skal produktet klassificeres, mærkes og emballeres efter artikel 69 i biocidforordningen.

Etiketten skal fortsat godkendes af Miljøstyrelsen. Dermed kan en omklassificering under overgangsordningen ikke meddeles efterfølgende, men skal indsendes til Miljøstyrelsen til godkendelse.

Andre biocidholdige produkter

Biocidholdige produkter, hvor aktivstoffet endnu ikke er godkendt under biocidforordningen og som ikke er omfattet af den danske nationale godkendelsesordning, skal  opfylde kravene i biocidforordningens artikel 69, jf. §10 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. De nye oplysninger skal meddeles til Produktregistret. Dette ansvar påhviler den, der gør produktet tilgængeligt på det danske marked.

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk