Nordisk og europæisk samarbejde

Kemikalieinspektionen samarbejder både med nordiske og europæiske myndigheder.

Nordisk samarbejde

Kemikalietilsynsmyndighederne i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Danmark samarbejder om tilsynet med kemiske stoffer og produkter i Nordisk tilsynsgruppe , som er en gruppe under Nordisk Kemikaliegruppe i Nordisk Ministerråds regi.

Formålet med gruppen er bl.a. at opbygge og vedligeholde et medarbejdernetværk, at føre fælles kontroller på udvalgte tilsynsområder og at koordinere den nordiske indsats i samarbejdet med resten af Europa.

Europæisk samarbejde

Det europæiske tilsynsmyndigheder samarbejder via forskellige netværk og arbejdsgrupper: FORUM under det Europæiske Kemikalieagentur; CLEEN samarbejdet om kemiske stoffer og produkter; RoHS samarbejdet på elektronik området og PEMSAC på kosmetikområdet . Derudover får Kemikalieinspektionen advarsler fra de andre europæiske lande via det såkaldte RAPEX system.

FORUM

Som en del af EU´s kemikaliereform REACH er der oprettet et forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter under det europæiske kemikalieagentur (ECHA) , kaldet FORUM .

Det består af et medlem fra hvert EU-land samt en repræsentant for EEA-EFTA-landene (Island, Norge og Liechtenstein). Hensigten er at skabe et netværk for de tilsynsmyndigheder, der har tilsynsforpligtelser i forhold til bestemmelserne i REACH, i de forskellige medlemslande.

FORUM skal udføre følgende opgaver:

  • udbredelse af god praksis for tilsyn og kontrol
  • bringe problematikker af relevans for tilsynsmyndighederne op
  • fremsætte forslag om og koordinere fælleseuropæiske kontrolprojekter
  • håndhævelsesstrategier og god praksis for håndhævelse
  • udveksling af arbejdsmetoder og værktøjer til brug for lokale inspektører
  • udvikle procedurer for elektronisk informationsudveksling
  • kontakt til industrien - under særlig hensyntagen til små og mellemstore virksomheders specifikke behov
  • kontakt til andre interessenter - herunder relevante internationale organisationer
  • rådgive om håndhævelse i forbindelse med forslag om nye regler om begrænsning af produktion, import og anvendelse af kemiske stoffer.

Der afholdes to til tre møder i FORUM om året. Dagsorden samt referat kan findes på ECHAs hjemmeside

CLEEN

Kemikalietilsynsmyndighederne i Europa samarbejder om tilsynet med kemiske stoffer og produkter i CLEEN , Chemicals Legislation European Enforcement Network .

Formålet med netværket er at styrke de europæiske kemikalietilsynsmyndigheders samarbejde, at forbedre kendskabet til samt forståelsen og overholdelsen af kemikaliereglerne, samt at sørge for at der er lige vilkår for producenter og importører i alle landene.

RoHS

Kemikalieinspektionen deltager aktivt i det europæiske RoHS Enforcement netværk, hvor man på europæisk plan planlægger kontrolkampagner. RoHS netværket mødes 1 gang om året.

PEMSAC

På kosmetikområdet deltager Kemikalieinspektionen i PEMSAC, som er det europæiske samarbejde mellem overvågningsmyndighederne på kosmetikområdet. Formålet med netværket er at fremme samarbejde ved koordinerende aktiviteter, udveksle informationer, udvikle og sætte fælles projekter i værk, udveksle ekspertise og bedste praksis for markedsovervågning på kosmetikområdet.

PEMSAC holder årlige møder.

RAPEX

Kemikalieinspektionen modtager advarsler (notifikationer) fra andre EU-medlemslande om farlige kemiske egenskaber fra kosmetik, legetøj og en række andre produkter. De enkelte medlemslande har pligt til at underrette EU-kommissionen, hvis de finder farlige produkter. Systemet hedder RAPEX, som står for The Rapid Alert System for Non-Food Products.

Alle produkter der er anmeldt i RAPEX-systemet (notificeret) i EU kan findes på Kommissionens RAPEX hjemmeside

Andre nordiske myndigheders hjemmesider

Sverige www.kemi.se
Finland www.valvira.fi
Island www.ust.is
Norge www.miljødirektoratet.no