Behandling af dine personoplysninger i Kemikalieinspektionen

Indsamling og formål

I forbindelse med sagsbehandlingen registrerer vi oplysninger, herunder personoplysninger med det formål at kunne behandle sager i forbindelse med tilsyn og kontrol med, at reglerne på kemikalieområdet overholdes.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på sagsbehandling af indberetninger, sagsbehandling i forbindelse med Kemikalieinspektionens egne tilsyn og kampanger, behandling af ansøgninger om giftmeddelelser eller ved anvendelse af de selvbetjeningsløsninger, som Kemikalieinspektionen stiller til rådighed. Personoplysningerne kan også blive behandlet i forbindelse med aktindsigtssager.

I nogle tilfælde modtager vi personoplysninger fra personen selv, dette sker f.eks. i forbindelse med indberetninger, hvor personen selv oplyser f.eks. navn, adresse, e-mail o.a. i forbindelse med indberetningen. I andre tilfælde kan vi under sagsbehandlingen selv indhente personoplysninger f.eks. fra CVR-registeret.

Vi kan også modtage oplysninger om dig fra andre statslige myndigheder, f.eks.  Landbrugsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Politiet, Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og kommuner.

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med sagsbehandling, indgåelse af kontrakter eller andre aftaler, som er i overensstemmelse med Kemikalieinspektionens lovbestemte formål og pligt til at journalisere og gemme oplysninger efter statens arkivregler.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler er primært kontaktoplysninger i form af:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CVR-nummer
 • CPR-nummer (undtagelsesvis)
 • IP-adresse
 • Domænenavn
 • Fakturanumre
 • Kreditnotanumre
 • Oplysninger om ejendomme og geografiske områder, der kan henføres til personer
 • Oplysninger om virksomheder, der kan henføres til personer

Men vi kan også behandle oplysninger om sygdomsforløb, hvis der i forbindelse med anvendelse af et produkt er sket en skade. Sådanne oplysninger er særlig følsomme og indebærer en høj risiko for dig. Derfor er sådanne oplysninger omfattet af særlige bestemmelser om personfølsomme oplysninger, der forpligter os til at passe særligt godt på dem.

Vi kan dele dine personoplysninger i sagerne med Landbrugsstyrelsen, Toldstyrelsen, Skattestyrelsen med henblik på tilrettelæggelse af tilsynet og indhentning af oplysninger. Du skal være opmærksom på, at disse myndigheder ligeledes registrerer oplysninger om dig.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af vores journalpligt efter forvaltningsloven og aflevering til Rigsarkivet efter arkivreglerne. Det medfører, at vi ikke må slette oplysninger, selvom du f.eks. trækker din indberetning eller lign. tilbage eller er uenig med vores afgørelse og du senere får ret, da vi er forpligtet til at dokumentere vores sagsforløb, samt aflevere oplysninger til Rigsarkivet hvert femte år. Hvis det f.eks. er oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af et aftaleforhold eller anden lovgivning kræver længere opbevaring, kan vi opbevare oplysningerne længere end 5 år. Vi vil løbende gennemgå vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, stiller vi af hensyn til dig og for at undgå uretmæssig indsigt, krav om dokumentation for din identitet.

Hvis du anmoder om det, kan vi informere dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger, kan du skrive til kemikalieinspektionen@mst.dk og angiv venligst ”Indsigt i personoplysninger” som emne.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig om at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik

Kemikalieinspektionen er en del af Miljøstyrelsen og derfor henviser vi dig også til Miljøstyrelsens persondatapolitik, hvor du kan læse mere.