Krav til sprøjteudstyr og syn af sprøjteudstyr

Kravene til sprøjteudstyr fremgår af sprøjtesynsbekendtgørelsen.

Løbende vedligehold af sprøjteudstyret

Sprøjteejeren skal sørge for regelmæssig vedligehold af sprøjteudstyret (§5 i sprøjtesynsbekendtgørelsen). Det skal altid være i en sådan tilstand at det kan:

  1. fyldes og tømmes sikkert, let og fuldstændigt uden udsivning af pesticider,
  2. renses let, men grundigt,
  3. håndteres sikkert,
  4. sikre præcis dosering og udbringning,
  5. kontrolleres og standses omgående fra sprøjteførerens sæde og
  6. tilpasses enkelt, nøjagtigt og reproducerbart.

Syn af sprøjteudstyr

Det er sprøjteejerens ansvar at sprøjteudstyret overholder kravet om syn. I sprøjtesynsbekendtgørelsen §4 og Miljøstyrelsens vejledning om syn af sprøjter fremgår fristerne og synsintervaller for forskellige typer af udstyr.

Da kravet om syn af sprøjter blev indført i Danmark, skulle alle sprøjter synes første gang i perioden 2014-2016, idet der var indført en indfasningsordning over tre år. Sprøjteudstyr skulle indtil 1. januar 2020 gennemgås og godkendes ved syn senest 5 år efter første syn og derefter mindst hvert 3. år, for fortsat at måtte anvendes. Men siden 1. januar 2020 gælder syn i 3 år for de fleste typer af sprøjter.

Der gælder dog følgende særlige frister og synsintervaller for de anførte typer af sprøjteudstyr:

  • Udstyr med frist for første syn d. 1. januar 2024 og derefter krav om syn hvert 3. år: Bejdseudstyr til kartofler med roterende forstøvere som er monteret på kartoffellæggere og andet sprøjteudstyr med roterende forstøvere, samt alt bejdseudstyr til kartofler monteret på sortereanlæg, indlagringsanlæg og lignende anlæg
  • Udstyr med frist for første syn d. 1. juli 2025 og derefter mindst hvert 6 år: Sprøjteudstyr monteret på skovningsmaskiner, granulatspredere, gødningskar, vægesprøjter (også kaldet ”Weed wipers”) og tågegeneratorer
  • Udstyr hvor frist for første syn var d. 1. januar 2019 og derefter krav om syn hvert 3. år: Bejdseudstyr (med dyser) til kartofler, som er monteret på kartoffellæggere
  • Lukkede bejdseanlæg til frø m.v. er ikke undtaget for kravet om syn, men der vil først blive indført retningslinjer for syn af dette udstyr og træde en frist i kraft, når der er udviklet en ISO standard for

Syn af sprøjteudstyr skal udføres af en godkendt synsvirksomhed, som skal udføre synet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledning om syn af sprøjter.

Ved synet kontrolleres det, at udstyret opfylder en række krav til eksempelvis kraftoverføringsdele, pumpe, bom, dyser og slanger.

De overordnede krav til et syn af sprøjteudstyr kan findes i bilag II i EU-direktivet for bæredygtig anvendelse af pesticider. I Danmark er grundkravene til syn af en sprøjte anført i bilag 1 i sprøjtesynsbekendtgørelsen, og disse grundkrav er detaljeret beskrevet for forskellige typer af sprøjteudstyr i Miljøstyrelsens vejledning om syn af sprøjter.

Der vil ofte være behov for reparationer, for at sprøjten kan godkendes ved syn. Når synet er gennemført udfærdiger synsvirksomheden en synsrapport, hvor resultatet fremgår og udleverer rapporten til sprøjteejeren. Sprøjteejeren skal opbevare rapporten, som skal kunne fremvises til myndighederne på forlangende.

Hvis sprøjten blev godkendt sætter synsvirksomheden et unikt nummereret synsmærkat på sprøjten hvor måned og år for fristen for næste syn er markeret. 

Landbrugsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen i at føre kontrol med, at sprøjteudstyr i professionel brug er synet rettidigt.

Du kan klage over afgørelser fra synsvirksomheder. Synsvirksomhederne har pligt til selv at oplyse kunder om, at klager over deres afgørelser kan indbringes for Miljøstyrelsen.