Faktaark: PFOS - Perfluoroktansulfonater

PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt. Det er forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

PFOS er den kemiske forbindelse C8F17SO2X, hvor ”X’et” kan være OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid eller andre derivater, herunder polymerer.

Forbud mod PFOS

Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS. PFOS må forekomme i stoffer eller blandinger som en utilsigtet sporforurening i koncentrationer op til 10 mg/kg (svarende til 0,001 vægtprocent).

Herudover er det forbudt at fremstille, markedsføre og anvende halvfabrikata eller artikler eller dele heraf, hvis de indeholder PFOS i en koncentration på 0,1 % eller herover. Koncentrationen beregnes på grundlag af massen af de strukturelt eller mikrostrukturelt forskellige dele, der indeholder PFOS.

Endelig er det forbudt at fremstille, markedsføre og anvendetekstiler eller andre materialer med coating, hvis det coatede materiale indeholder 1 ug PFOS / m2 tekstil eller mere.

Undtagelser til forbuddet mod at anvende PFOS

Der er en enkelt undtagelse til forbuddet mod anvendelse af PFOS:

Som dughindrende middel ved ikkedekorativ hårdforkromning (VI) i lukkede systemer.

under forudsætning af at:

- midlerne anvendes på virksomheder, der er omfattet af en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, og
- godkendelsen indeholder vilkår om begrænsning af udledningen af PFOS baseret på bedst tilgængelige teknik, [jf. § 18 og § 19] i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse inden den 25. august 2010 og som indeholder PFOS, er tilladt. Dette gælder dog ikke brandslukningsskum indeholdende PFOS, som ikke har måtte anvendes siden 27.juni 2011.

PFOS er skadelig og ophobes i naturen

PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen (er persistente), ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.

Importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som sælger eller importerer produkter, der indeholder PFOS, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.