Faktaark: Indberet giftinformation

CLP forordningens artikel 45 (forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger) angiver, at importører og downstreambrugere, som markedsfører kemiske blandinger, der er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger og/eller fysiske virkninger, skal indsende oplysninger om sammensætningen til udpegede organer i de enkelte medlemslande.

Oplysningerne bruges af sundhedspersonale i forbindelse med sundhedsmæssigt beredskab, f.eks. i forgiftningstilfælde. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der modtager oplysningerne til brug for Giftlinjens arbejde.

Hidtil har det været op til de nationale myndigheder at fastsætte de nærmere krav for indgivelse af sådanne oplysninger. I Danmark har reglerne hidtil været udmøntet ved anmeldelse af produkter i Produktregistret og i Miljøstyrelsens produktinformation under virk.dk. Produktregistret administreres og varetages af Arbejdstilsynet.

Kommissionen har som opfølgning på en foreskrevet evaluering af reglerne i artikel 45 og konklusionerne heraf vedtaget et nyt bilag til CLP forordningen (bilag VIII), som harmoniserer oplysningskravene i artikel 45 på tværs af EU’s medlemslande.

Hvem skal indberette?

Er du importør eller downstream-bruger af en kemisk blanding, skal du indberette sammensætningsoplysninger i alle de medlemslande, hvor blandingen markedsføres. Det gælder også de lande, hvor markedsføringen sker via distributører. Indberetningen skal ske inden blandingen markedsføres.

Hvornår skal der indberettes?

På sigt skal alle blandinger indberettes, hvis de er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger. Det gælder uanset mængde, og uanset om det er til privat, professionel eller industriel brug. For blandinger, der sælges til forbrugere og professionel brug, var fristen 1. januar 2021. Fristen for blandinger, der sælges til industriel brug er 1. januar 2024. 

Hvad skal indberettes?

De harmoniserede oplysningskrav er mere omfattende, end hvad der typisk fremgår af et sikkerhedsdatablad. Der er bl.a. krav om en unik produktidentifikator (UFI), der utvetydigt kæder de indberettede oplysninger om sammensætningen af en blanding sammen med det produkt, der markedsføres. Du skal også oplyse koncentrationer for alle indholdsstoffer i blandingen og angive produktkategori i forhold til det europæiske produktkategoriseringssystem (EuPCS). Du kan valgfrit indberette på dansk eller engelsk.
Indberetningen foregår via ECHA´s link til PCN databasen.

Hvordan indberettes?

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har udviklet et harmoniseret standardformat (PCN-format) for indberetning af oplysningerne og oprettet en central portal (PCN-portalen), som medlemslandene kan anvende som alternativ til nationale løsninger. PCN står for Poison Centres Notification. Danmark har valgt at bruge PCN-portalen, hvor oplysningerne opbevares i en database på EU-niveau. En af fordelene er, at virksomheder kan indsende oplysninger til flere medlemsstater ved én samlet indberetning. Indberetning af oplysninger vil fortsat være gratis.

Hvor længe gælder eksisterende indberetninger?

Der kan foretages indberetninger af sammensætningsoplysninger til Produktregisteret eller Miljøstyrelsen VIRK portal. Dette kan gøres inden tidsfristen 1. januar 2021 og dermed forlænges tidsfristerne frem til 1. januar 2025, hvis der ikke foretages ændringer i produktet, som kræver opdatering. Skal du opdatere en eksisterende indberetning, gælder tidsfristen for brug af PCN-formatet. Efter 1. januar 2025 skal alle produkter være indberettet via PCN-portalen. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der for benyttelse af indberetning via VIRK portalen kræves virksomhedsID. Hvis udenlandske virksomheder ikke er i besiddelse af virksomhedsID skal der tages kontakt til et dansk rådgivningsfirma, der kan indberette på vegne af virksomheden.