Faktaark: C9-C14 PFCA

Fra den 25. februar 2023 blev det forbudt at fremstille, markedsføre og anvende C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser i stoffer, blandinger og artikler, dog med visse undtagelser.

Perfluoralkylcarboxylsyrer med 9 til 14 kulstofatomer i kæden (C9-C14 PFCA), salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser tilhører gruppen af per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS). 

Forbud mod C9-C14 PFCA

Fra den 25. februar 2023 er det forbudt at fremstille, markedsføre og anvende C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser i stoffer, blandinger og artikler. Summen af C9-C14 PFCA og salte heraf må forekomme i koncentrationer op til 0,025 mg/kg (svarende til 0,0000025 vægtprocent) i stoffer, blandinger eller artikler – og 0,260 mg/kg (svarende til 0,000026 vægtprocent) for summen af C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser.

For fremstillingen af fluorkemikalier med en perfluoralkyl kædelængde på 6 atomer eller derunder gælder desuden at summen af C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede stoffer må forekomme i koncentrationer op til 10 mg/kg, hvis de er tilstede i et stof, der skal anvendes som isoleret mellemprodukt, der transporteres og opfylder nogle nøje kontrollerede betingelser, der er fastsat i REACH forordningen (nr. 1907/2006). Kommissionen tager denne grænse op til revision senest den 25. august 2023.

Begrænsningen af C9-C14 PFCA fremgår af REACH-forordningen bilag XVII indgang 68.

Undtagelser til forbuddet mod at anvende C9-C14 PFCA

Der er en række tidsbegrænsede undtagelser til forbuddet mod anvendelse af C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser.

Eksempelvis brandslukningsskum der indeholder eller kan indeholde C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede stoffer, der er bestemt til hindring af afdampning fra flydende brændstof og til brande i flydende brændstof (brande i klasse B), og som allerede er påfyldt eksisterende systemer, herunder både mobile og faste systemer. Denne type brandslukningsskum må anvendes indtil d. 4. juli 2025 på følgende betingelser:

  • brandslukningsskum må ikke anvendes til uddannelsesformål
  • brandslukningsskum må kun anvendes til afprøvning, hvis alle udslip opfanges
  • fra og med den 1. januar 2023 er brugen af brandslukningsskum kun tilladt på steder, hvor alle udslip kan opfanges
  • lagre af brandslukningsskum forvaltes i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) 2019/1021.

Derudover, findes der en række andre tidsbegrænsede undtagelser til forbuddet af anvendelse og markedsføring. Disse er blandt andet olie- og vandafvisende tekstiler til beskyttelse af arbejdstagere mod farlige væsker, som udgør en risiko for deres sundhed og sikkerhed, samt fremstilling af PTFE og PVDF til visse anvendelser (indtil 4. juli 2023). Endvidere findes undtagelser for fotolitografi- eller ætsningsprocesser i forbindelse med fremstilling af halvledere, fotografiske coatings til film, og invasivt og implantabelt medicinsk udstyr (til 4. juli 2025).

Alle undtagelser fremgår af lovteksten.

C9-C14 PFCA er skadelige og ophobes i naturen

C9-C14 PFCA er svært nedbrydelige i naturen (persistent) og ophobes i fødekæden (bioakkumulerende). Perfluornonansyre (PFNA; C9-PFCA) og nonadecafluordecansyre (PFDA; C10-PFCA) er derudover skadelige for mennesker, da de bl.a. kan skade det ufødte barn og mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som sælger eller importerer produkter, der indeholder C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Begrænsninger vedrørende C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18 december 2006 om Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og ændringer til denne. (på EU-Kommissionens hjemmeside)

Læs mere om REACH

Et forslag til begrænsning af C9-C21 PFCA er indsendt til Stockholmkonventionen

Læs mere om PFAS, samt kommende og gældende lovgivning

Perfluoralkylcarboxylsyrer (PFCA) er stoffer, som består af en lineær eller forgrenet fuldt fluoreret kulstofkæde med en carboxylsyre som funktionel gruppe. C9 til C14 PFCA har den kemiske opbygning CnF2n+1-C(= O)OH, hvor n = 8, 9, 10, 11, 12 eller 13 (C9-C14 PFCA), fx C9HF17O2
C9-C14 PFCA beslægtede forbindelser er stoffer, der nedbrydes til C9-C14 PFCA.

De kemiske navne og forkortelser for C9-C14 PFCA er:
PFNA - Perfluorononansyre (C9-PFCA), CAS 375-95-1, EC 206-801-3

PFDA - Nonadecafluorodecansyre (C10-PFCA), CAS 335-76-2,
EC 206-400-3

PFUnDA - Henicosafluoroundecansyre (C11-PFCA), CAS 2058-94-8,
EC 218-165-4

PFDoDA - Tricosafluorododecansyre (C12-PFCA), CAS 307-55-1,
EC 206-203-2

PFTrDA - Pentacosafluorotridecansyre (C13-PFCA), CAS 72629-94-8,
EC 276-745-2

PFTDA - Heptacosafluorotetradecansyre (C14-PFCA), CAS 376-06-7,
EC 206-803-4