Distributører: Mærkning

Distributører skal for de kosmetiske produkter, som de sælger, kontrollere, om produkterne overholder visse mærkningskrav.

Den ansvarlige person har det overordnede ansvar for, at de kosmetiske produkter de markedsfører i EU, er mærket i overensstemmelse med kravene i artikel 19 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009).

Det fremgår af kosmetikforordningens artikel 6, at inden du som distributør videreforhandler produkterne, så skal du kontrollere, at følgende mærkningsoplysninger fremgår af produktets beholder og emballage:

  • (Firma)navn og adresse for den ansvarlige person
  • Oprindelsesland for importerede produkter
  • Batchnummer
  • Ingrediensliste (det er tilstrækkeligt, at denne kun er anført på produktets emballage)

Du skal desuden sikre dig, at mindsteholdbarhedsdatoen på produktet ikke er udløbet. For produkter med en mindste holdbarhed på over 30 måneder er der ikke krav om en mindsteholdbarhedsdato, men det skal i stedet angives på produktet, hvor lang tid efter åbning, at produktet er sikkert og kan anvendes uden skade for forbrugeren. Denne oplysning skal angives med et bestemt symbol, jf. artikel 19 i kosmetikforordningen.

Som distributør skal du også sikre, at sprogkravet i henhold til kosmetikbekendtgørelsen (BEK nr. 803 af 21/06/13) er opfyldt, dvs. at følgende punkter fremgår på dansk:

  • Det nominelle indhold angivet i vægt eller volumen
  • Mindsteholdbarhedsdato
  • Særlige forsigtighedsregler
  • Produktets funktion

Der er kun krav om, at funktionen af produktet er anført på produktets beholder og emballage, hvis den ikke fremgår af produktets præsentation.

Se en detaljeret gennemgang af mærkningskravene i Miljøstyrelsens faktaark om mærkningsreglerne