Miljøstyrelsens særlige nationale vurderingsrammer for biocider

Miljøstyrelsen bruger på enkelte områder særlige vurderingsrammer til vurdering af biocidprodukter. Disse vurderingsrammer baserer sig på tidligere dansk regulering eller praksis, eller særlige beskyttelseshensyn.

I forbindelse med godkendelse af biocidprodukter bruger Miljøstyrelsen følgende særlige danske vurderingsrammer:

Produkter til bekæmpelse af rotter og mus

Vurderingsrammen sikrer, at godkendelser er i overensstemmelse med Miljøstyrelsen regler for rottebekæmpelse, og rammen tager særligt hensyn til risikoen for spredning af antikoagulante midler til rovdyr og fugle.

Begrundelsen for at der findes særlige danske vurderingsprincipper er, at der i to danske forskningsrapporter fra hhv. 2010 og 2015 i Danmark er påvist spredning af giften til rovdyr og fugle, der æder rotter, som har ædt rottegift. Der er nationalt fastsat begrænsninger for anvendelsen af midlerne mhp. at mindske risikoen for forgiftning af andre dyr ved ikke at tillade forebyggende brug eller brug i det åbne land (artikel 37(1)(a)). Vurderingsprincipperne sikrer også overensstemmelse med rottebekendtgørelsens autorisationskrav sådan, at produkterne kun må bruges af personer, som har modtaget undervisning i rottebekæmpelse (artikel 37(1)(c)). Vurderingsrammen er senest opdateret i 2024.

Læs Vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler

Antifouling (bundmaling) til lystbåde

Bundmalingsprodukter er i dag under vurdering efter biocidforordningens regler, og indtil de bliver godkendt af Miljøstyrelsen, er produkterne reguleret med udgangspunkt i bundmalingsbekendtgørelsen. Vurderingsrammen sikrer, at de kommende godkendelser er i overensstemmelse med bundmalingsbekendtgørelsen, og den beskriver, hvilke af de EU-harmoniserede scenarier der vurderes relevant for de danske farvande. Efter bundmalingsbekendtgørelsen godkendes ikke midler til anvendelse på fritidsbåde, som overvejende bruges i ferskvand samt midler til anvendelse på fritidsbåde under 200 kg, som bruges i saltvand og som ikke har fast vandplads i visse havne. Begrænsningerne har været fastsat i bundmalingsbekendtgørelsen i mange år og sker af hensyn til vandmiljøet (artikel 37(1)(b)).

Læs Vejledning om vurdering og godkendelse af antifoulingmidler (bundmaling)

Myggemidler/Afskrækningsmidler til anvendelse på mennesker

Miljøstyrelsen vil i visse tilfælde tilføje en begrænsning i godkendelsen, således at det ikke er tilladt at anvende produktet på børn under 2 år.

Hvis afskrækningsmidlet godkendes efter reglerne i biocidforordningen, laves der en risikovurdering efter reglerne i biocidforordningen, og en eventuel aldersbegrænsning fastsættes ud fra risikovurderingen.

Ved godkendelser under bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, vil der som udgangspunkt blive fastsat en begrænsning således at produktet ikke må anvendes på børn under 2 år.
Princippet i vurderingsrammen begrundes med at der ved godkendelser under bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen som udgangspunkt ikke laves en kvantitativ risikovurdering. Og ud fra et forsigtighedsprincip, godkendes myggemidler som udgangspunkt ikke til brug på børn under 2 år.
Hvis ansøger ønsker produktet godkendt til børn under 2 år, er det ansøgers ansvar at levere dokumentation for at anvendelsen er sikker, dette kan bl.a. gøre ved at levere beregninger for risikovurderingen.

Insektmidler (risikovurdering for bier)

Vurderingsprincipperne beskriver den metode der bruges til risikovurdering for bier ved godkendelse af insektmidler, indtil der i EU udarbejdes harmoniserede principper.

Begrundelsen for de særlige danske vurderingsprincipper er et ønske om at beskytte bier og andre ikke-målinsekter mod insektmidler. Principperne sætter begrænsninger for godkendelsen af visse insektmidler, der udgør en særlig risiko for bier, og som bruges udendørs. Formålet er at undgå, at bier og andre ikke-målinsekter kan komme i kontakt med midlerne (Artikel 37(1)(c)). De nationale principper er nødvendige, idet der endnu ikke findes en EU-harmoniseret vejledning til, hvordan risikovurdering af insektmidler over for bier skal foretages. Udarbejdelsen af en EU-harmoniseret vejledning er påbegyndt. De nationale principper blev indført i 2017-2018.

Særlige vurderingsrammer for bier - Miljøstyrelsen

Træbeskyttelsesmidler

Miljøstyrelsen godkender kun udvalgte dele af indendørs anvendelse af træbeskyttelsesmidler. I bygninger, hvor mennesker opholder sig i længere tid, herunder boliger, kontorbygninger og arbejdspladser, godkendes indendørs anvendelse udelukkende til steder, hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med produktet. Det dækker f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktionen. Produkter godkendes desuden til indendørs anvendelse i kirker o.l., andre bevaringsværdige bygninger samt bygninger, hvor mennesker ikke arbejder eller opholder sig i længere tid ad gangen, og her omfatter den godkendte anvendelse også bevaringsværdigt eller fredet inventar i disse.

Miljøstyrelsen godkender ikke privat anvendelse af  træbeskyttelsesmidler indendørs (artikel 37(1)(c)).

National praksis for indendørs godkendelse af træbeskyttelsesmidler blev indført i 1998-2000 og er senest revideret i 2021 (artikel 37(1)(b)). Praksis bunder i et ønske om at undgå unødvendig eksponering af mennesker samt en vurdering af, at træbeskyttelsesmidler vurderes til normalt ikke at være nødvendig indendørs, hvor mennesker kommer i kontakt med produktet (artikel 37(1)(e)). 

Herudover godkendes kun industriel behandling af træ mod termitter til træ til eksport (artikel 37(1)(e)).

Renewal of PT8 products

Anden anvendelse af artikel 37

Herudover kan Miljøstyrelsen vælge at bruge artikel 37 ved fx at ikke godkende anvendelser til bekæmpelse af skadevoldere, der ikke findes i Danmark (Artikel 37(1)(e)).

 

Insektbekæmpelsesmidler med langtidsvirkende pyrethroider


Miljøstyrelsen godkender ikke produkter med langtidsvirkende pyrethroider til anvendelse i stalde, fjerkræshuse, væksthuse eller lignende. Dette er en national praksis igennem 40 år, hvor formålet er at fastholde følsomheden hos stuefluepopulationen i Danmark over for både kort- og langtidsvirkende pyrethroider. Begrundelsen for dette er, at anvendelsen af langtidsvirkende pyrethroider til skadedyrsbekæmpelse i stalde, fjerkræshuse, væksthuse eller lignende vil medføre en kraftig og hurtig selektion af pyrethroidresistens hos stuefluer, hvorved korttidsvirkende pyrethroider ikke længere vil være hurtige og effektive til bekæmpelse af stuefluer. Begrænsningen sker med henvisning til beskyttelse af dyrs sundhed (artikel 37, stk. 1, litra c).

 

Godkendte insektmidler med langtidsvirkende pyrethroider skal desuden, uanset anvendelse, mærkes med sætningen ”Må ikke anvendes i stalde, fjerkræshuse, væksthuse og lignende”.

 

Læs mere om langtidsvirkende pyrethroider her.