Kviklinks til biocidreglerne

Kvikguide til biocidlovgivningen.

Der linkes kun til hovedbekendtgørelserne. Vær derfor opmærksom på eventuelle senere ændringsbekendtgørelser, som kan findes via links på hovedbekendtgørelsens højre side.

EU-regulering

Biocidforordningen

Forordningen erstattede med virkning fra den 1. september 2013 biociddirektivet.

Se den konsoliderede version af forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 736/2013 om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår varigheden af arbejdsprogrammet for undersøgelse af eksisterende biocidholdige aktivstoffer

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 837/2013 om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår informationskravet i forbindelse med godkendelse af et biocidholdigt produkt

EU-kommissionen udarbejder forordninger, der udmønter de overordnede betragtninger i biocidforordningen. Der er foreløbigt offentliggjort tre.

Gebyrer og afgifter til ECHA

Ændringer af biocidholdige produkter

Sammenfaldende (identiske) produkter

Der udarbejdes en række vejledninger eller guidelines, som beskriver godt praksis for, hvordan kravene i lovgivningen opfyldes. Vejledningerne udvikles af de enkelte lande i EU, industrien og interessenter. Vejledningerne lægges ud på det europæiske kemikalieagentur ECHAs hjemmeside.

Gå til offentliggjorte vejledninger

EU vurdering af eksisterende aktivstoffer 

Revurderingsforordningen (EF) 1451/2007 beskrev EU-programmet for vurdering af alle de eksisterende aktivstoffer og bilag 2 viser hvilke aktivstoffer/produkttype kombinationer, der per 2007 var tilmeldt EU-vurderingsprogrammet. Denne forordning er nu erstattet af forordning nr. 1062/2014:

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

Danske regler 

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, vær opmærksom på at bekendtgørelsen opdateres løbende, det kan kontrolleres på retsinformation om der findes en nyere udgave.

Her findes blandt andet reglerne for godkendelse af biocidholdige produkter, der i en overgangsfase ikke skal godkendes efter reglerne i biocidforordningen, gebyrsatser m.v.