Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. Direktivet har som mål, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand – skal opnå ”god tilstand”.