Søg om miljøgodkendelse

Listevirksomheder (bilag 1 og bilag 2 virksomheder) må ikke anlægges eller påbegyndes, før anlægget er godkendt. Enhver udvidelse eller ændring af listevirksomheders bygninger og drift kræver en godkendelse, hvis den indebærer forøget forurening.

Alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Byg og Miljø kan også tilgås via virk.dk.

Læs om godkendelse af listevirksomheder

Sagsbehandlingstid

Efter Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen, bliver der aftalt en tidsplan. Planen gælder under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser eller bemærkninger fra parter i sagen.

Sagsbehandlingstid for en række virksomhedstyper

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Listevirksomheder, som staten er miljømyndighed for, er for hovedpartens vedkommende omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). Ved væsentlige ændringer eller hvis det ansøgte projekt i sig selv er omfattet af et punkt i bilaget til Bekendtgørelse om Miljøvurdering skal virksomheden søge efter miljøvurderingsloven. 

Behandling af ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgningen bliver gennemgået og sendt i høring hos relevante parter og myndigheder. Hvis gennemgangen viser, at ansøgningen ikke er fyldestgørende, får ansøgeren besked om at fremsende supplerende information og dokumentation. Ansøgninger fra bilag 1 virksomheder annonceres.

Ansøgningen sammenholdes med relevante miljøfaglige informationer om branchen. For eksempel BREF (Bat REFerence documents), branchevejledninger og miljøprojekter. Når udkastet til afgørelse er klar sendes det i høring hos virksomheden og parter, samt til dem der efter annonceringen har bedt om at se udkastet. Hvis der ved høringen kommer oplysninger frem, som ændrer afgørelsen til ugunst for virksomheden, eller væsentlige nye oplysninger, sendes det ændrede udkast til afgørelse i en afsluttende høring hos virksomheden. Først herefter træffes der en afgørelse.

Miljøgodkendelsens indhold

Miljøgodkendelsen indeholder en vurdering af det ansøgte projekt, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for etablering og drift. I vilkårene fastlægges bl.a krav til:

  • Indretning og drift, herunder forebyggelse af og forholdsregler ved uheld.
  • Udledningen af stoffer, der kan forurene vand, jord og luft.
  • Støj og vibrationer.
  • Råvare- og affaldsoplag samt håndtering.
  • Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand.
  • Egenkontrol, herunder monitering af jord og grundvand.
  • Ophør af driften.

Vilkårene fastsættes med baggrund i anvender den bedst tilgængelige teknik (BAT) samt retningslinjerne i vejledninger for emissioner af luft, støj, lugt, deponering af affald m.m.

Hvis virksomheden samtidig er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikovirksomheder, skal godkendelsen fastsætte nødvendige vilkår om foranstaltninger, som forebygger større uheld og imødegår følgerne for mennesker og miljø.

Annoncering

Miljøgodkendelser og andre afgørelser med klageadgang offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside og lægges på DMA. Afgørelsen indeholder information om, hvem der kan klage over afgørelsen og inden for hvilken tidsfrist.

Miljøstyrelsen modtager klagen via , Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Sagens relevante materiale og Miljøstyrelsens bemærkninger til klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøstyrelsen offentliggør alle ansøgninger om væsentlige ændringer for *bilag 1 virksomheder eller bilag 1-aktiviteter på bilag 2-virksomheder. Alle har ret til at komme med bemærkninger til ansøgningen. En afgørelse om, at der ikke er godkendelsespligt for IPPC virksomheder, annonceres ligesom miljøgodkendelser.

Screeninger efter miljøvurderingsloven (VVM), som fører til en afgørelse om, at der ikke er ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM-pligt), annoncerer Miljøstyrelsen så tidligt som muligt i sagsforløbet. Det giver mulighed for at en klage over afgørelsen kan behandles sideløbende med, at miljøgodkendelsen udarbejdes. Hvis projektet ikke kræver en miljøgodkendelse tilstræbes det, at afgørelser om at der hverken er VVM-pligt eller godkendelsespligt annonceres samtidig.

Se annoncer fra Miljøstyrelsen om miljøtilladelser

*Bilag 1-virksomheder er anlæg omfattet af IE-direktivet. De benævnes også IE-virksomheder.