Sagsbehandlingstid

Efter Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen, bliver der aftalt en tidsplan. Planen gælder under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser eller bemærkninger fra parter i sagen.

Miljøstyrelsen skal i henhold til § 10 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter; 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.5, C 201, D 201, H 201, J 201 - J 205, J 209, K 201 - K 206 eller K 209 - K 218, og som udfører en tjenesteydelse.

En beskrivelse af listepunkterne kan ses i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens generelle sagsbehandlingstider for ansøgning om miljøgodkendelse for disse virksomheder forventes at være på 6-9 måneder. Sagsbehandlingstiden forventes dog at stige til 12-18 måneder, hvis Miljøstyrelsen skal foretage parallel sagsbehandling efter anden lovgivning.

For eksempel hvis der skal udarbejdes en samtidig Miljøvurdering af projektet -miljøkonsekvensvurdering (VVM-redegørelse), sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen, konsekvensvurdering efter habitatreglerne eller foretages sagsbehandling efter vandrammedirektivet.

Tidsfristerne er alene gældende for ovennævnte listepunkter, og såfremt den konkrete virksomhed udfører en tjenesteydelse. Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej. I almindelighed defineres tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, som udføres mod en økonomisk modydelse.

Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begrebet "tjenesteydelse". Traditionelt opfattes tjenesteydelse som virksomhed af industriel, handelsmæssig eller håndværksmæssig karakter.

Den generelle tidsfrist regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler ansøgerne at indsende i henhold til § 6 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Hvis der sker fristforlængelse skal Miljøstyrelsen oplyse ansøgeren om varigheden på den nye tidsfrist inden udløbet af den oprindelige frist, samtidig med at der gives en begrundelse for forlængelse af fristen.

Miljøstyrelsen vil i hver enkelt godkendelsessag aftale en konkret tidsplan med ansøgeren. Til orientering er bestemmelserne om offentliggørelse af sagsbehandlingstiderne en implementering af servicedirektivet (Direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked) i dansk lovgivning.